Lista rankingowa do I edycji projektu

Poniżej publikujemy Listy rankingowe oraz rezerwowe do I edycji projektu. Wnioski nieujęte na listach nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej (brak wymaganych oświadczeń / kryteriów dostępu).

LISTA RANKINGOWA (POBIERZ)

Osoby wybrane do projektu zostaną poinformowane telefonicznie o najbliższych planowanych zajęciach. Pozostałe osoby zapraszamy do ponownego złożenia wniosku w kolejnej turze naboru.

Rusza I edycja naboru do projektu

Szukasz pracy? Jesteś bezrobotną kobietą w wieku 30+, długotrwale bezrobotnym mężczyzną w wieku 30+ lub bezrobotnym mężczyzną w wieku 50+, zamieszkałym/ą na terenie miasta Tychy lub powiatu bieruńsko-lędzińskiego, zarejestrowanym/ą w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach?

Oferujemy możliwość przeszkolenia zawodowego, poradnictwo zawodowe oraz udział w trzymiesięcznym stażu zawodowym z pensją (stypendium) w wysokości 1750,00 zł netto / m-c.

UWAGA! Rekrutacja do I tury projektu (15 osób) odbędzie się w dniach 30 marca – 13 kwietnia 2017 r.

Dokumenty i wzory wniosków do pobrania:

1.  REGULAMIN PROJEKTU

2. FORMULARZ REKRUTACYJNY (wersja .doc)  /  (wersja w .pdf)

3. WZÓR KARTY OCENY

4. WZÓR DEKLARACJI UDZIAŁU

Informacja z dnia 28.03.2017 r.: 

W formularzu rekrutacyjnym na stronie 2 w polu IV. WYKSZTAŁCENIE dokonano korekty błędnego zapisu „Należy zaznaczyć znakiem „X”” na: „Należy zaznaczyć znakiem „X” oraz podać kierunek, specjalizację i nazwę uczelni”. Osoby, które już pobrały wniosek prosimy o ponowne wydrukowanie strony nr 2 lub uzupełnienie opisu w tym punkcie o kierunek, specjalizację, nazwę ostatniej ukończonej uczelni – jeśli dotyczy.

Nowy projekt OIPH oraz PUP w Tychach

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach rozpoczęła z dniem  1 marca 2017 r. realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz miasta Tychy”.

Projekt kierowany jest do osób w wieku 30+, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w ewidencji PUP Tychy, zamieszkałych na terenie miasta Tychy lub powiatu bieruńsko-lędzińskiego, posiadających wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub średnie ogólne, zarówno do kobiet (bezrobotnych w wieku 30+) jak i do mężczyzn (długotrwale bezrobotnych w wieku 30+ lub bezrobotnych w wieku 50+).

Nabór do projektu prowadzony będzie w miesiącach: marzec 2017, sierpień 2017, grudzień 2017 r. – każdorazowo po 15 osób (9 kobiet, 6 mężczyzn).

I tura naboru przeprowadzona zostanie w dniach 30 marca – 13 kwietnia 2017 r.

W ramach projektu zapewnimy:

– pełne pokrycie kosztów związanych z trzymiesięcznym zatrudnieniem uczestnika projektu w firmie na umowie stażowej, w tym:

– wynagrodzenie netto min. 1750,00 zł na miesiąc x 3 m-ce,

– pełne składki społeczne w tym koszty pracodawcy (opłacane przez Izbę),

– dodatki dla opiekunów stażystów – dodatki 10 % do wynagrodzenia, średnio 400 zł na m-c brutto, wypłacane pracownikowi firmy pełniącemu rolę opiekuna stażowego,

pokrycie kosztów wymaganych badań lekarskich w tym specjalistycznych, książeczek sanepidowskich, ubrań roboczych, opieki nad dzieckiem itd.,

pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego przyszłych pracowników (szkolenia i egzaminy przez rozpoczęciem stażu).

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do pracodawców o wypełnienie załączonego krótkiego formularza dotyczącego zapotrzebowania na miejsca pracy i możliwości przyjęcia osób w wieku 30 + na trzymiesięczne staże i odesłanie go faksem lub skanem na nasz adres:

FORMULARZ (POBIERZ)

Informacja o finansowaniu

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach (Beneficjent) wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach (Partner) realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz miasta Tychy”.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 45 osób w wieku 30+ (w tym 27 kobiet, 18 mężczyzn), pozostających bez pracy tj. bezrobotnych, z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz miasta Tychy, w szczególności osób długotrwale bezrobotnych, w wieku 50+ oraz kobiet, poprzez zwiększenie kompetencji i doświadczenia zawodowego w ramach szkoleń zawodowych oraz staży.

Efekt końcowy: co najmniej 43 % uczestników podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2017 do 31.08.2018.

Wartość projektu: 548 600,30 zł.

Dofinansowanie projektu z UE:  521 170,28 zł.