Nabór uzupełniający do projektu Aktywizacja Zawodowa osób w wieku 30+

UWAGA! Ogłaszamy nabór uzupełniający do projektu „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz miasta Tychy”, który prowadzony będzie od dnia 20 sierpnia 2018 r. do odwołania.

Szukasz pracy? Jesteś bezrobotną kobietą w wieku 30+, długotrwale bezrobotnym mężczyzną w wieku 30+ lub bezrobotnym mężczyzną w wieku 50+, zamieszkałym/ą na terenie miasta Tychy lub powiatu bieruńsko-lędzińskiego, zarejestrowanym/ą w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach?

Oferujemy możliwość przeszkolenia zawodowego, poradnictwo zawodowe oraz udział w trzymiesięcznym stażu zawodowym z pensją (stypendium) w wysokości 1750,00 zł netto / m-c.

Refundujemy również koszty dojazdu na staż oraz opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w trakcie stażu.

Dokumenty i wzory wniosków do pobrania:

1. REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (do zapoznania się)

2. FORMULARZ REKRUTACYJNYNABÓR UZUPEŁNIAJĄCY (wersja .doc) / (wersja w .pdf)

3. OŚWIADCZENIA (wersja .doc) / (wersja w .pdf)

4. WZÓR KARTY OCENY (tylko do wglądu)

Prosimy również o dołączenie do wniosku (w ramach dokumentów dodatkowych) aktualnego cv (z adnotacją o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych). Osoby, które już złożyły wniosek, prosimy o dosłanie cv drogą e-mailową (na adres aktywizacja@izba.tychy.pl) lub przyniesienie osobiście do biura projektu.

 

Lista rankingowa do III edycji projektu

Poniżej publikujemy Listy rankingowe oraz rezerwowe do III edycji projektu. Wnioski nieujęte na listach nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej (brak wymaganych oświadczeń / niespełnienie kryteriów dostępu).

LISTA RANKINGOWA NR 3 (POBIERZ)

Osoby wybrane do projektu zostaną poinformowane telefonicznie o najbliższych planowanych zajęciach.

Osoby z listy rezerwowej informujemy, że w przypadku wystąpienia oszczędności projektowych lub rezygnacji z udziału nastąpi rozszerzenie listy osób biorących udział w projekcie o kolejne, zgodnie z kolejnością na liście.

 

Informacja o wydłużeniu naboru

Informujemy o wydłużeniu naboru wniosków do III edycji projektu „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz miasta Tychy” do dnia

9 lutego (piątek) do godz. 16:00.

Formularze aplikacyjne pozostają bez zmian.

Rusza III – ostatnia edycja naboru do projektu

Szukasz pracy? Jesteś bezrobotną kobietą w wieku 30+, długotrwale bezrobotnym mężczyzną w wieku 30+ lub bezrobotnym mężczyzną w wieku 50+, zamieszkałym/ą na terenie miasta Tychy lub powiatu bieruńsko-lędzińskiego, zarejestrowanym/ą w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach?

Oferujemy możliwość przeszkolenia zawodowego, poradnictwo zawodowe oraz udział w trzymiesięcznym stażu zawodowym z pensją (stypendium) w wysokości 1750,00 zł netto / m-c.

Refundujemy również koszty dojazdu na staż oraz opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w trakcie stażu.

UWAGA! Rekrutacja do III tury projektu odbędzie się w dniach 16 – 30 stycznia 2018 r.

Dokumenty i wzory wniosków do pobrania:

1. REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

2. FORMULARZ REKRUTACYJNYIII EDYCJA (wersja .doc) / (wersja w .pdf)

3. WZÓR KARTY OCENY

4. WZÓR DEKLARACJI UDZIAŁU

Prosimy również o dołączenie do wniosku (w ramach dokumentów dodatkowych) aktualnego cv (z adnotacją o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych). Osoby, które już złożyły wniosek, prosimy o dosłanie cv drogą e-mailową (na adres aktywizacja@izba.tychy.pl) lub przyniesienie osobiście do biura projektu.

 

Lista rankingowa do II edycji projektu

Poniżej publikujemy Listy rankingowe oraz rezerwowe do II edycji projektu. Wnioski nieujęte na listach nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej (brak wymaganych oświadczeń / niespełnienie kryteriów dostępu).

LISTA RANKINGOWA NR 2 / 2017 (POBIERZ)

Osoby wybrane do projektu zostaną poinformowane telefonicznie o najbliższych planowanych zajęciach. Pozostałe osoby zapraszamy do ponownego złożenia wniosku w kolejnej turze naboru.

Trzecia, ostatnia edycja projektu, przewidywana jest na grudzień br.

Rusza II edycja naboru do projektu

Szukasz pracy? Jesteś bezrobotną kobietą w wieku 30+, długotrwale bezrobotnym mężczyzną w wieku 30+ lub bezrobotnym mężczyzną w wieku 50+, zamieszkałym/ą na terenie miasta Tychy lub powiatu bieruńsko-lędzińskiego, zarejestrowanym/ą w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach?

Oferujemy możliwość przeszkolenia zawodowego, poradnictwo zawodowe oraz udział w trzymiesięcznym stażu zawodowym z pensją (stypendium) w wysokości 1750,00 zł netto / m-c.

Refundujemy również koszty dojazdu na staż oraz opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w trakcie stażu.

UWAGA! Rekrutacja do II tury projektu (15 osób) odbędzie się w dniach 2 – 18 sierpnia 2017 r.

Dokumenty i wzory wniosków do pobrania:

1. REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

2. FORMULARZ REKRUTACYJNYII EDYCJA (wersja .doc) / (wersja w .pdf)

3. WZÓR KARTY OCENY

4. WZÓR DEKLARACJI UDZIAŁU

Prosimy również o dołączenie do wniosku (w ramach dokumentów dodatkowych) aktualnego cv (z adnotacją o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych). Osoby, które już złożyły wniosek, prosimy o dosłanie cv drogą e-mailową (na adres aktywizacja@izba.tychy.pl) lub przyniesienie osobiście do biura projektu.

Regulaminy refundacji dla uczestników staży zawodowych

Poniżej mogą Państwo pobrać aktualne regulaminy wraz z wnioskami o refundację:

1) Regulamin refundacji kosztów dojazdów na staż zawodowy wraz z wnioskiem:

POBIERZ 

2) Regulamin refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w trakcie stażu zawodowego:

POBIERZ

1) Regulamin refundacji za szkła korekcyjne w ramach badań lekarskich przed odbyciem stażu

POBIERZ

Zaktualizowano na dzień 30 czerwca 2017 r.

Lista rankingowa do I edycji projektu

Poniżej publikujemy Listy rankingowe oraz rezerwowe do I edycji projektu. Wnioski nieujęte na listach nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej (brak wymaganych oświadczeń / kryteriów dostępu).

LISTA RANKINGOWA (POBIERZ)

Osoby wybrane do projektu zostaną poinformowane telefonicznie o najbliższych planowanych zajęciach. Pozostałe osoby zapraszamy do ponownego złożenia wniosku w kolejnej turze naboru.

Rusza I edycja naboru do projektu

Szukasz pracy? Jesteś bezrobotną kobietą w wieku 30+, długotrwale bezrobotnym mężczyzną w wieku 30+ lub bezrobotnym mężczyzną w wieku 50+, zamieszkałym/ą na terenie miasta Tychy lub powiatu bieruńsko-lędzińskiego, zarejestrowanym/ą w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach?

Oferujemy możliwość przeszkolenia zawodowego, poradnictwo zawodowe oraz udział w trzymiesięcznym stażu zawodowym z pensją (stypendium) w wysokości 1750,00 zł netto / m-c.

UWAGA! Rekrutacja do I tury projektu (15 osób) odbędzie się w dniach 30 marca – 13 kwietnia 2017 r.

Dokumenty i wzory wniosków do pobrania:

1.  REGULAMIN PROJEKTU

2. FORMULARZ REKRUTACYJNY (wersja .doc)  /  (wersja w .pdf)

3. WZÓR KARTY OCENY

4. WZÓR DEKLARACJI UDZIAŁU

Informacja z dnia 28.03.2017 r.: 

W formularzu rekrutacyjnym na stronie 2 w polu IV. WYKSZTAŁCENIE dokonano korekty błędnego zapisu „Należy zaznaczyć znakiem „X”” na: „Należy zaznaczyć znakiem „X” oraz podać kierunek, specjalizację i nazwę uczelni”. Osoby, które już pobrały wniosek prosimy o ponowne wydrukowanie strony nr 2 lub uzupełnienie opisu w tym punkcie o kierunek, specjalizację, nazwę ostatniej ukończonej uczelni – jeśli dotyczy.

Nowy projekt OIPH oraz PUP w Tychach

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach rozpoczęła z dniem  1 marca 2017 r. realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz miasta Tychy”.

Projekt kierowany jest do osób w wieku 30+, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w ewidencji PUP Tychy, zamieszkałych na terenie miasta Tychy lub powiatu bieruńsko-lędzińskiego, posiadających wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub średnie ogólne, zarówno do kobiet (bezrobotnych w wieku 30+) jak i do mężczyzn (długotrwale bezrobotnych w wieku 30+ lub bezrobotnych w wieku 50+).

Nabór do projektu prowadzony będzie w miesiącach: marzec 2017, sierpień 2017, grudzień 2017 r. – każdorazowo po 15 osób (9 kobiet, 6 mężczyzn).

I tura naboru przeprowadzona została w dniach 30 marca – 13 kwietnia 2017 r.

II tura naboru przeprowadzona zostanie w dniach 2 – 18 sierpnia 2017 r.

W ramach projektu zapewnimy:

– pełne pokrycie kosztów związanych z trzymiesięcznym zatrudnieniem uczestnika projektu w firmie na umowie stażowej, w tym:

– wynagrodzenie netto min. 1750,00 zł na miesiąc x 3 m-ce,

– pełne składki społeczne w tym koszty pracodawcy (opłacane przez Izbę),

– dodatki dla opiekunów stażystów – dodatki 10 % do wynagrodzenia, średnio 400 zł na m-c brutto, wypłacane pracownikowi firmy pełniącemu rolę opiekuna stażowego,

pokrycie kosztów wymaganych badań lekarskich w tym specjalistycznych, książeczek sanepidowskich, ubrań roboczych, opieki nad dzieckiem itd.,

pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego przyszłych pracowników (szkolenia i egzaminy przez rozpoczęciem stażu).

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do pracodawców o wypełnienie załączonego krótkiego formularza dotyczącego zapotrzebowania na miejsca pracy i możliwości przyjęcia osób w wieku 30 + na trzymiesięczne staże i odesłanie go faksem lub skanem na nasz adres:

FORMULARZ (POBIERZ)