Ogłoszenie naboru do projektu „Własna Firma Nowe Możliwości”

Chcesz założyć własną działalność gospodarczą? Jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo w wieku 30+ (w szczególności kobietą, osobą długotrwale bezrobotną, o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnością, powyżej 50 roku życia)? Mieszkasz na terenach rewitalizowanych miasta Tychy (tj. Osiedla A, H, Ł, N, O, Osada Czułów)? Zapraszamy do udziału w projekcie!

Oferujemy:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej
  • bezzwrotne dotacje na działalność gospodarczą w wysokości do 24.114,48 zł brutto / os. 
  • dalsze wsparcie finansowe w formie dotacji przez pierwsze 6 do 12 m-cy prowadzenia firmy w wysokości 1650,00 zł brutto / m-c
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze po założeniu działalności gospodarczej

UWAGA! Rekrutacja do projektu (18 osób, w tym 12 kobiet, 6 mężczyzn) odbędzie się w dniach 11 – 25 października 2017 r. w ramach jednej tury naboru.

Dokumenty do pobrania:

Uwaga! Przed wypełnieniem i złożeniem formularza rekrutacyjnego należy szczegółowo zapoznać się z Regulaminem projektu.

Informujemy, że projekt „Własna firma – nowe możliwości” nr WND-RPSL.07.03.01-24-0736/16” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o projekcie

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach rozpoczęła realizację projektu „Własna firma – nowe możliwości”.

Projekt kierowany jest do 18 osób niepracujących w wieku 30+, zamieszkałych na terenach rewitalizowanych miasta Tychy (tj. Osiedla N, O Ł, H, A, Osada Czułów). W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby niepracujące (niekoniecznie zarejestrowane w PUP), w trudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety w wieku 30+ lub mężczyźni: w wieku 50+ / długotrwale bezrobotni w wieku 30+ / z niepełnosprawnością w wieku 30+ / o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem co najwyżej średnim) w wieku 30+.

Nabór do projektu odbędzie się w październiku 2017 r.

Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegółowe informacje zostaną opublikowane na tej stronie w najbliższy wtorek 3 października 2017 r.

W ramach projektu wszyscy uczestnicy (tj. 18 osób wybranych do projektu w tym 12 kobiet, 6 mężczyzn) otrzymają:

– wsparcie szkoleniowo-doradcze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (w podziale na grupy zaawansowania)

– bezzwrotną dotację na otwarcie własnej działalności w wysokości do 24.114,48 zł brutto / osobę.

– dalsze wsparcie finansowe przez pierwsze 12 miesięcy działalności w wysokości 1650,00 zł / m-c na osobę.

– szkolenia specjalistyczne oraz doradztwo po otwarciu działalności.

Uwaga! Warunkiem wypłaty środków finansowych jest wniesienie przez Uczestnika projektu (UP) zabezpieczenia na wypadek niedotrzymania przez UP warunków umowy w rodzaju oraz terminie określonym w Umowie o udzielenie wsparcia finansowego. Wybór formy zabezpieczenia należy do UP, który składa w tej sprawie oświadczenie przed podpisaniem Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Dopuszczalne formy zabezpieczenia to w szczególności:
a) weksel własny,
b) weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
c) poręczenie,
d) gwarancja bankowa,
e) zastaw na prawach lub rzeczach,
f) blokada rachunku,
g) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i założeniem własnej działalności gospodarczej prosimy o kontakt z Organizatorem projektu:

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach
43-100 Tychy, Grota Roweckiego 42 / 331
tel. 32 327 72 77, 32 327 73 77.

Informacja o finansowaniu

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach (Beneficjent) wraz z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (Partner) realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Własna Firma – Nowe Możliwości” (nr WND-RPSL.07.03.01-24-0736/16).

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 18 osób (w tym 12K, 6M) poprzez samozatrudnienie, w wieku powyżej 30 roku życia (licząc od dnia 30 urodzin), zamieszkałych na terenach rewitalizowanych miasta Tychy w ramach subregionu centralnego woj. śląskiego, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Efekt końcowy: w wyniku realizacji projektu utworzonych zostanie co najmniej 18 nowych miejsc pracy (w tym 12K, 6M), w szczególności poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego, finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (18 dotacji) oraz wsparcia pomostowego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2017 do 31.01.2019.

Wartość projektu: 1 028 730,05 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  998 996,58 zł.