Pożyczka na 1% dla zamierzających rozpocząć własną działalność.

Fundusz Górnośląski SA w Katowicach realizuje projekt dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą pn. „Rozpocznij działalność – PoŻyczymy Ci sukcesu”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferowane wsparcie w ramach projektu:

 • Pożyczki na rozpoczęcie działalności:
  • wysokość od 10 – 50 tys. zł,
  • oprocentowanie preferencyjne w wys. 1%,
  • okres spłaty do 60 miesięcy,
  Pożyczki będą mogły być przeznaczone na:
 1. zakup nieruchomości,
 2. budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 3. zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu /z wyłączeniem określonym w § 3 ust.4 pkt 7 Regulaminu/,
 4. zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych,
 5. inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym
 6. zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia/sprzedaży/świadczenia usług,
 7. zakup usług związanych z ich przetworzeniem/sprzedażą/świadczeniem usług,
 8. wydatki na promocję działalności gospodarczej, przy czym wydatki te nie mogą stanowić jedynego celu pożyczki.
 • Usługi doradczo-szkoleniowe
  • szkolenia podstawowe w zakresie podstaw zakładania własnej działalności (40h),
  • doradztwo indywidualne, świadczone przed oraz po zarejestrowaniu działalności gospodarczej (ok. 10h na osobę),

Kto może zostać uczestnikiem projektu:

 • dorosłe osoby fizyczne zamieszkujące w Woj. Śląskim, chcące założyć własną działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie roku przed przystąpieniem do projektu
 • planowana działalność gospodarcza nie może być prowadzona w sektorach wykluczonych ze wsparcia pomocą publiczna de minimis

Jak zostać uczestnikiem projektu i otrzymać pożyczkę

Aby wziąć udział w projekcie należy przesłać formularz zgłoszeniowy i kserokopie dowodu osobistego zgodnie z informacjami zawartymi na stronie http://www.fundusz-silesia.pl/pl/Page/Show/64,2,Rozpocznij-dzialalnosc-PoZyczymy-Ci-sukcesu na adres Fundusz Górnośląski SA Oddział w Katowicach ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice.

Formularze przyjmowane są w systemie ciągłym, nie obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń.

Działalność gospodarcza zakładana w ramach Projektu musi zostać zarejestrowana na terenie województwa śląskiego.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie projektu.