Nabór do projektu w toku

Informujemy, że nabór na ścieżkę szkoleniową jest nadal w toku – realizacja projektu została przedłużona do 31.12.2022 r.

Jesteś zagrożona/y zwolnieniem, przewidziana/y do zwolnienia lub zwolniona/y z przyczyn niedotyczących pracownika? Odchodzisz z rolnictwa? Skorzystaj ze szkolenia zawodowego oraz pokrycia kosztów egzaminu zewnętrznego!

Dokumentacja zgłoszeniowa znajduję się do pobrania poniżej.

Przedłużenie naboru w ramach ścieżki szkoleniowej

Informujemy o dalszym przedłużeniu naboru wniosków do projektu “Bądź Aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy” w ramach ścieżki nr I – szkoleniowej / kompetencyjnej (6 wolnych miejsc) oraz aktualizacji zapisów dokumentacji rekrutacyjnej (zmiana adresu Partnera).

Nabór prowadzony jest bezterminowo w trybie ciągłym.

ŚCIEŻKA I – szkoleniowa (kompetencyjna) ukierunkowana jest na uzyskanie przez uczestnika projektu kwalifikacji/kompetencji zawodowych. W ramach tej ścieżki przewiduje się udział maks. 6 uczestników projektu (w tym 4K, 2M).

Dokumentacja rekrutacyjna:

 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Oświadczenie osoby aplikującej do udziału w projekcie (dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych)
 3. Oświadczenie osoby aplikującej do udziału w projekcie dotyczące zatrudnienia

Pozostałe dokumenty do wglądu:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu (z dnia 01.02.2022 r.)

 1. Karta oceny formularza rekrutacyjnego
 2. Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej
 3. Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej
 4. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych
 5. Zestawienie zbiorcze wyników rekrutacji
 6. Umowa uczestnictwa w projekcie (wraz z załącznikami)
 7. Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013
 8. Wykaz gmin i powiatów subregionu centralnego.

Regulamin przyznawania środków finansowych projektu (z dnia 01.02.2022 r.)

Ogłoszenie o naborze biznesplanów w ramach II ścieżki dotacyjnej

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem realizacji wsparcia szkoleniowego informujemy, że nabór biznesplanów w ramach projektu “Bądź Aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy” dla uczestników projektu odbędzie się w dniach

od 2 lipca 2021 do 15 lipca 2021 r. włącznie.

Zasady składania biznesplanu reguluje § 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej („Ścieżka II”) „Bądź Aktywny! Dotacje i Kwalifikacje Szansą Na Rynku Pracy” nr projektu RPSL.07.04.02-24-0B8H/20-00.

Złożony biznesplan powinien posiadać pozytywną ocenę formalną oficera dotacyjnego, prowadzącego danego uczestnika projektu, ujętą na ostatniej stronie dokumentu i dokonaną w ramach oceny technicznej wniosku na ostatniej godzinie spotkania w zakresie technicznej pomocy przy wypełnianiu biznesplanu.

Biznesplan wraz z załącznikami należy przygotować w jednym egzemplarzu. W celu przyśpieszenia oceny zaleca się złożenie biznesplanu w 2 egzemplarzach, tj. 1 oryginał + 1 kserokopia podpisana za zgodność.

Złożenie biznesplanu stanowi obligatoryjny element ubiegania się o dofinansowanie w ramach projektu. Osoby, które nie złożą biznesplanu w wymaganym terminie zostaną wykreślone z udziału w projekcie.

Wniosek należy złożyć w siedzibie Beneficjenta zgodnie z godzinami pracy biura czyli maks. do 15 lipca br. do godz. 16:00.

Przedłużenie naboru do projektu w ramach ścieżki szkoleniowej

Informujemy o przedłużeniu naboru wniosków do projektu “Bądź Aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy” w ramach ścieżki nr I – szkoleniowej / kompetencyjnej (5 wolnych miejsc).

Nabór prowadzony jest bezterminowo w trybie ciągłym.

ŚCIEŻKA I – szkoleniowa (kompetencyjna) ukierunkowana jest na uzyskanie przez uczestnika projektu kwalifikacji/kompetencji zawodowych. W ramach tej ścieżki przewiduje się udział maks. 6 uczestników projektu (w tym 4K, 2M).

Dokumentacja rekrutacyjna:

 1. Formularz rekrutacyjny [pdf / wersja .doc]
 2. Oświadczenie osoby aplikującej do udziału w projekcie (dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych)
 3. Oświadczenie osoby aplikującej do udziału w projekcie dotyczące zatrudnienia

Pozostałe dokumenty do wglądu:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Aneks nr 1 do Regulaminu z dnia 23.03.2021

 1. Karta oceny formularza rekrutacyjnego
 2. Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej
 3. Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej
 4. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych
 5. Zestawienie zbiorcze wyników rekrutacji
 6. Umowa uczestnictwa w projekcie (wraz z załącznikami)
 7. Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013
 8. Wykaz gmin i powiatów subregionu centralnego.

Wzór zaświadczenia z ZUS

Wszystkie osoby bierne zawodowo, tj. niepracujące i niezarejestrowane w ewidencji powiatowego urzędu pracy w dniu podpisania umowy składają zaświadczenie z ZUS potwierdzające status osoby niepracującej.

Na pytanie Jakie dane chcesz otrzymać? zaznaczamy:

– inne (opisz poniżej):

Zaświadczenie o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

natomiast jako Uzasadnienie wniosku wpisujemy:

W związku z ubieganiem się o wsparcie w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który skierowany jest wyłącznie do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, niezbędne jest potwierdzenie mojego statusu jako osoby niepracującej w dniu wydawania zaświadczenia.

Wzór zaświadczenia do pobrania: POBIERZ ZUS US-7.

Ogłoszenie List rankingowych w ramach Ścieżki II – dotacje

W załączeniu prezentujemy listy rankingowe dla Ścieżki nr II – dotacyjnej:

Kobiety [13 miejsc]:

LISTA RANKINGOWA NR 2 / BAD / 2021

Mężczyźni [11 miejsc]:

LISTA RANKINGOWA NR 3 / BAD / 2021

O ostatecznym udziale w projekcie i podpisaniu umowy uczestnictwa decydować będzie spełnienie kryteriów kwalifikowalności oraz złożenie wymaganych dokumentów.

Od 11.05 br. będziemy informować Państwa pisemnie o szczegółowych wynikach i zapraszać na podpisywanie umów.

Ogłoszenie Listy rankingowej w ramach Ścieżki I – szkoleniowej

W załączeniu lista rankingowa dla Ścieżki nr I – szkoleniowej:

LISTA RANKINGOWA NR 1 / BAD / 2021

W ramach Ścieżki nr 2 w dniu 26 kwietnia zakończono ocenę formalno-merytoryczną i prowadzone są rozmowy z doradcami zawodowymi. Ogłoszenie listy rankingowej planowane jest do 14 maja br.

Ogłoszenie naboru do projektu w ramach ścieżki szkoleniowej

Informujemy o przedłużeniu naboru wniosków do projektu “Bądź Aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy” w ramach ścieżki nr I – szkoleniowej / kompetencyjnej.

Nabór prowadzony jest do dnia 14 maja 2021 r.

Nabór w ramach ścieżki II (dotacyjnej) został zamknięty.

ŚCIEŻKA I – szkoleniowa (kompetencyjna) ukierunkowana jest na uzyskanie przez uczestnika projektu kwalifikacji/kompetencji zawodowych. W ramach tej ścieżki przewiduje się udział maks. 6 uczestników projektu (w tym 4K, 2M).

Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest do pobrania poniżej (w poście z dnia 16 marca br.).