Ogłoszenie o naborze biznesplanów w ramach II ścieżki dotacyjnej

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem realizacji wsparcia szkoleniowego informujemy, że nabór biznesplanów w ramach projektu “Bądź Aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy” dla uczestników projektu odbędzie się w dniach

od 2 lipca 2021 do 15 lipca 2021 r. włącznie.

Zasady składania biznesplanu reguluje § 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej („Ścieżka II”) „Bądź Aktywny! Dotacje i Kwalifikacje Szansą Na Rynku Pracy” nr projektu RPSL.07.04.02-24-0B8H/20-00.

Złożony biznesplan powinien posiadać pozytywną ocenę formalną oficera dotacyjnego, prowadzącego danego uczestnika projektu, ujętą na ostatniej stronie dokumentu i dokonaną w ramach oceny technicznej wniosku na ostatniej godzinie spotkania w zakresie technicznej pomocy przy wypełnianiu biznesplanu.

Biznesplan wraz z załącznikami należy przygotować w jednym egzemplarzu. W celu przyśpieszenia oceny zaleca się złożenie biznesplanu w 2 egzemplarzach, tj. 1 oryginał + 1 kserokopia podpisana za zgodność.

Złożenie biznesplanu stanowi obligatoryjny element ubiegania się o dofinansowanie w ramach projektu. Osoby, które nie złożą biznesplanu w wymaganym terminie zostaną wykreślone z udziału w projekcie.

Wniosek należy złożyć w siedzibie Beneficjenta zgodnie z godzinami pracy biura czyli maks. do 15 lipca br. do godz. 16:00.

Przedłużenie naboru do projektu w ramach ścieżki szkoleniowej

Informujemy o przedłużeniu naboru wniosków do projektu “Bądź Aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy” w ramach ścieżki nr I – szkoleniowej / kompetencyjnej (5 wolnych miejsc).

Nabór prowadzony jest bezterminowo w trybie ciągłym.

ŚCIEŻKA I – szkoleniowa (kompetencyjna) ukierunkowana jest na uzyskanie przez uczestnika projektu kwalifikacji/kompetencji zawodowych. W ramach tej ścieżki przewiduje się udział maks. 6 uczestników projektu (w tym 4K, 2M).

Dokumentacja rekrutacyjna:

 1. Formularz rekrutacyjny [pdf / wersja .doc]
 2. Oświadczenie osoby aplikującej do udziału w projekcie (dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych)
 3. Oświadczenie osoby aplikującej do udziału w projekcie dotyczące zatrudnienia

Pozostałe dokumenty do wglądu:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Aneks nr 1 do Regulaminu z dnia 23.03.2021

 1. Karta oceny formularza rekrutacyjnego
 2. Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej
 3. Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej
 4. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych
 5. Zestawienie zbiorcze wyników rekrutacji
 6. Umowa uczestnictwa w projekcie (wraz z załącznikami)
 7. Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013
 8. Wykaz gmin i powiatów subregionu centralnego.

Wzór zaświadczenia z ZUS

Wszystkie osoby bierne zawodowo, tj. niepracujące i niezarejestrowane w ewidencji powiatowego urzędu pracy w dniu podpisania umowy składają zaświadczenie z ZUS potwierdzające status osoby niepracującej.

Na pytanie Jakie dane chcesz otrzymać? zaznaczamy:

– inne (opisz poniżej):

Zaświadczenie o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

natomiast jako Uzasadnienie wniosku wpisujemy:

W związku z ubieganiem się o wsparcie w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który skierowany jest wyłącznie do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, niezbędne jest potwierdzenie mojego statusu jako osoby niepracującej w dniu wydawania zaświadczenia.

Wzór zaświadczenia do pobrania: POBIERZ ZUS US-7.

Ogłoszenie List rankingowych w ramach Ścieżki II – dotacje

W załączeniu prezentujemy listy rankingowe dla Ścieżki nr II – dotacyjnej:

Kobiety [13 miejsc]:

LISTA RANKINGOWA NR 2 / BAD / 2021

Mężczyźni [11 miejsc]:

LISTA RANKINGOWA NR 3 / BAD / 2021

O ostatecznym udziale w projekcie i podpisaniu umowy uczestnictwa decydować będzie spełnienie kryteriów kwalifikowalności oraz złożenie wymaganych dokumentów.

Od 11.05 br. będziemy informować Państwa pisemnie o szczegółowych wynikach i zapraszać na podpisywanie umów.

Ogłoszenie Listy rankingowej w ramach Ścieżki I – szkoleniowej

W załączeniu lista rankingowa dla Ścieżki nr I – szkoleniowej:

LISTA RANKINGOWA NR 1 / BAD / 2021

W ramach Ścieżki nr 2 w dniu 26 kwietnia zakończono ocenę formalno-merytoryczną i prowadzone są rozmowy z doradcami zawodowymi. Ogłoszenie listy rankingowej planowane jest do 14 maja br.

Ogłoszenie naboru do projektu w ramach ścieżki szkoleniowej

Informujemy o przedłużeniu naboru wniosków do projektu “Bądź Aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy” w ramach ścieżki nr I – szkoleniowej / kompetencyjnej.

Nabór prowadzony jest do dnia 14 maja 2021 r.

Nabór w ramach ścieżki II (dotacyjnej) został zamknięty.

ŚCIEŻKA I – szkoleniowa (kompetencyjna) ukierunkowana jest na uzyskanie przez uczestnika projektu kwalifikacji/kompetencji zawodowych. W ramach tej ścieżki przewiduje się udział maks. 6 uczestników projektu (w tym 4K, 2M).

Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest do pobrania poniżej (w poście z dnia 16 marca br.).

Ogłoszenie naboru do projektu

Straciłeś pracę lub jesteś zagrożony zwolnieniem? Planujesz odejść z rolnictwa? Chcesz rozpocząć własną działalność gospodarczą i szukasz dotacji lub jesteś zainteresowany podniesieniem kwalifikacji? Weź udział w projekcie “Bądź Aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy”!

W ramach projektu oferujemy:

• dla 24 osób: BEZZWROTNE DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w wysokości: 23 050,00 zł oraz comiesięczne wsparcie pomostowe w wysokości 2600,00 zł / m-c, na pokrycie bieżących kosztów działalności w pierwszym roku funkcjonowania firmy,

• dla 6 osób: SZKOLENIA ZAWODOWE LUB PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH wraz z pokryciem kosztu egzaminu zewnętrznego.

Projekt skierowany jest do: 30 osób, zamieszkujących lub pracujących na obszarze subregionu centralnego woj. śląskiego, w wieku od 18 r. życia, przy czym 90% grupy docelowej to osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu), a 10% to osoby odchodzące z rolnictwa.

Nabór wniosków zgłoszeniowych odbędzie się w dniach:

od 24 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

Dokumentację zgłoszeniową mogą Państwo pobrać z poniższych linków:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Aneks nr 1 do Regulaminu z dnia 23.03.2021

Załączniki do Regulaminu rekrutacji:

 1. Formularz rekrutacyjny [pdf / wersja .doc]
 2. Oświadczenie osoby aplikującej do udziału w projekcie (dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych)
 3. Karta oceny formularza rekrutacyjnego
 4. Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej
 5. Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej
 6. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych
 7. Zestawienie zbiorcze wyników rekrutacji
 8. Umowa uczestnictwa w projekcie (wraz z załącznikami)
 9. Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013
 10. Wykaz gmin i powiatów subregionu centralnego.
 11. Oświadczenie osoby aplikującej do udziału w projekcie dotyczące zatrudnienia

Uwaga: w przypadku osób zwolnionych, w celu przyśpieszenia procesu oceny wniosku rekomenduje się dołączenie do formularza rekrutacyjnego kserokopii ostatniego świadectwa pracy.

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej („ŚCIEŻKA II”) „Bądź Aktywny! Dotacje i Kwalifikacje szansą na rynku pracy”

Załączniki do Regulaminu finansowego:

 1. Biznesplan (wzór)
 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu
 5. Zbiór oświadczeń stanowiących załącznik do biznesplanu
 6. Karta oceny biznesplanu
 7. Umowa o wsparcie finansowe
 8. Oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 9. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z harmonogramem
 10. Karta weryfikacji wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego
 11. Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego
 12. Aneks do Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego
 13. Formularz rozliczenia wsparcia pomostowego
 14. Standardy oceny biznesplanów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Informacja o finansowaniu

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach (Beneficjent) wraz z Business Center 1 Sp. z o.o. (Partner) realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Bądź Aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy”

Celem głównym projektu jest złagodzenie skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie poprzez aktywizację zawodową 30 osób (17K, 13M) zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika lub odchodzących z rolnictwa z terenu subregionu centralnego woj. śląskiego w tym poprzez a) samozatrudnienie wśród 24 osób (13K, 11M) b) uzyskanie kompetencji/kwalifikacji zawodowych wśród 6 osób (4K, 2M) w okresie od 01.01.2021 do 31.08.2022 r.

Efekt końcowy:

 • 24 uczestników projektu podejmie działalność gospodarczą,
 • 6 uczestników projektu uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po zakończeniu udziału w projekcie

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021 do 31.08.2022.

Wartość projektu: 1 764 676,22 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 764 676,22 zł