Ogłoszenie naboru do projektu

Straciłeś pracę lub jesteś zagrożony zwolnieniem? Planujesz odejść z rolnictwa? Chcesz rozpocząć własną działalność gospodarczą i szukasz dotacji lub jesteś zainteresowany podniesieniem kwalifikacji? Weź udział w projekcie “Bądź Aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy”!

W ramach projektu oferujemy:

• dla 24 osób: BEZZWROTNE DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w wysokości: 23 050,00 zł oraz comiesięczne wsparcie pomostowe w wysokości 2600,00 zł / m-c, na pokrycie bieżących kosztów działalności w pierwszym roku funkcjonowania firmy,

• dla 6 osób: SZKOLENIA ZAWODOWE LUB PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH wraz z pokryciem kosztu egzaminu zewnętrznego.

Projekt skierowany jest do: 30 osób, zamieszkujących lub pracujących na obszarze subregionu centralnego woj. śląskiego, w wieku od 18 r. życia, przy czym 90% grupy docelowej to osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu), a 10% to osoby odchodzące z rolnictwa.

Nabór wniosków zgłoszeniowych odbędzie się w dniach:

od 24 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

Dokumentację zgłoszeniową mogą Państwo pobrać z poniższych linków:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Aneks nr 1 do Regulaminu z dnia 23.03.2021

Załączniki do Regulaminu rekrutacji:

 1. Formularz rekrutacyjny [pdf / wersja .doc]
 2. Oświadczenie osoby aplikującej do udziału w projekcie (dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych)
 3. Karta oceny formularza rekrutacyjnego
 4. Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej
 5. Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej
 6. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych
 7. Zestawienie zbiorcze wyników rekrutacji
 8. Umowa uczestnictwa w projekcie (wraz z załącznikami)
 9. Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013
 10. Wykaz gmin i powiatów subregionu centralnego.
 11. Oświadczenie osoby aplikującej do udziału w projekcie dotyczące zatrudnienia

Uwaga: w przypadku osób zwolnionych, w celu przyśpieszenia procesu oceny wniosku rekomenduje się dołączenie do formularza rekrutacyjnego kserokopii ostatniego świadectwa pracy.

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej („ŚCIEŻKA II”) „Bądź Aktywny! Dotacje i Kwalifikacje szansą na rynku pracy”

Załączniki do Regulaminu finansowego:

 1. Biznesplan (wzór)
 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu
 5. Zbiór oświadczeń stanowiących załącznik do biznesplanu
 6. Karta oceny biznesplanu
 7. Umowa o wsparcie finansowe
 8. Oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 9. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z harmonogramem
 10. Karta weryfikacji wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego
 11. Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego
 12. Aneks do Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego
 13. Formularz rozliczenia wsparcia pomostowego
 14. Standardy oceny biznesplanów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu.