Okręgowa Izba Przemysłowo – Handlowa w Tychach otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Nowoczesny Personel” w Ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekt, którego realizacja rozpoczęła się 1 stycznia 2013 r.,  skierowany jest do 120 pracujących mieszkańców woj. śląskiego, zatrudnionych w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach (MSP).  Celem projektu jest inwestycja w zasoby ludzkie i stałe podnoszenie kwalifikacji, dlatego też w jego ramach przewidziano m.in. warsztaty motywacyjno-interpersonalne, kurs językowy (angielski, niemiecki, francuski, włoski), kurs komputerowy.
Przedmiotem projektu są:

szkolenie z języka obcego (do wyboru: angielski, włoski, niemiecki, francuski) w liczbie 80 osobogodzin szkoleniowych. Zajęcia będą odbywały się w niewielkich 10-osobowych grupach na różnych poziomach zaawansowania. Po uzyskaniu co najmniej 80% obecności Uczestnik Projektu może przystąpić do zewnętrznego egzaminu TOIEC.
Zajęcia będą odbywały się w tygodniu poza godzinami pracy;

kurs komputerowy w liczbie 24 osobogodzin, o zróżnicowanym poziomie zaawansowania. Zajęcia mają na celu doskonalenie i rozwijanie umiejętności przydatnych w pracy zawodowej;

warsztaty motywacyjno-interpersonalne to szesnastogodzinny blok zajęć w atrakcyjnej formie dwudniowego wyjazdu (weekend), które mają na celu podniesienie umiejętności z negocjacji, pracy zespołowej, prezentacji i wyrażania opinii, oceny i identyfikacji swoich silnych i słabych stron, oceny ryzyka. Charakter wyjazdowy zapewnić ma większą skuteczność zajęć warsztatowych, intensywność form szkoleniowych, skupienie uczestników na programie, jak również ich integrację;

szkolenie z zakresu równości szans (sobota – 6 h) obejmujące aspekty równościowe, bariery na rynku pracy, stereotypy i ich przełamywanie, wzrost samoświadomości w zakresie równości szans w tym równości płci.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja będzie prowadzona w 4 turach naboru (4 edycje po 3 grupy szkoleniowe/10 osób) i przewidziana jest w następujących terminach:
– 1 edycja – 6 marca 2013 r. – 20 marca 2013 r.,
– 2 edycja – lipiec/sierpień 2013,
– 3 edycja – listopad/grudzień 2013,
– 4 edycja – kwiecień/maj 2014.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie www Projektu: http://www.personel.izba.tychy.pl