Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Zarząd Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, zgodnie z § 9 pkt 2 Statutu oraz uchwałą Zarządu nr 03/05/2018, zwołał na dzień

11 czerwca 2018 (poniedziałek) r. na godz. 18:00

w Restauracji „U Przewoźnika” (43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 14, sala klubowa) w I terminie

Walne Zgromadzenie Członków OIPH w Tychach.

W przypadku braku kworum drugi termin Zgromadzenia ustala się na dzień 11 czerwca 2018 r. na godz. 18:15 w tym samym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu OIPH.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Mandatowo–Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia przez Komisję Mandatowo – Wyborczą.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 r.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 r.
 8. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zawierającego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 r.
 12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu za okres 01.2017 – 31.12.2017 r.
 13. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Komisji Rewizyjnej za okres 01.2017 – 31.12.2017 r.
 14. Określenie ilości Członków Zarządu na kolejną kadencję 2018 – 2022 r.
 15. Określenie ilości Członków Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej na kolejną kadencję 2018 – 2022 r.
 16. Wybór Członków Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach na kolejną kadencję 2018 – 2022 r.
 17. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach na kolejną kadencję 2018 – 2022 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich i wpisowego.
 19. Przedstawienie planu działania na rok 2018.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.

Prosimy o oddelegowanie jednej osoby z Państwa firmy, uprawnionej do głosowania podczas Walnego Zgromadzenie Członków OIPH. W przypadku nieobecności osoby z kierownictwa firmy, istnieje możliwość wyznaczenia osoby, która na podstawie stosownego upoważnienia będzie reprezentować Państwa firmę na Walnym Zgromadzeniu Członków OIPH.

Sprawozdanie Zarządu za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 r. dostępne jest na stronie internetowej OIPH w Tychach pod adresem POBIERZ oraz w siedzibie Izby (Tychy, ul. Grota Roweckiego 42, p.331, godz. 8.00-16.00).

W razie zaległości składki członkowskiej prosimy o uregulowanie należności przed Walnym Zgromadzeniem, zgodnie z § 6a pkt. 2c Statutu OIPH w Tychach.