10 lutego 2016 roku w Restauracji „U Przewoźnika” w Tychach odbyło się kolejne w tym roku spotkanie Komitetu Budowlanego. W spotkaniu uczestniczyło blisko 40 zaproszonych gości, w tym były prezydent Katowic, pan Piotr Uszok, Zastępca Prezydenta Miasta Tychy ds. Gospodarki Przestrzennej pan Igor Śmietański, dyrektorzy i prezesi spółek komunalnych, przedstawiciele izb gospodarczych woj. śląskiego, licznie zgromadzeni przedsiębiorcy i członkowie Izby.

Spotkanie  poświęcone było w całości kwestiom realizacji i wdrożenia Inteligentnego Systemu Transportu w Tychach. System ten prezentował koordynator projektu, pan Arkadiusz Pastuszka z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach w ramach prowadzonych konsultacji społecznych.

Planowane wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem (ang. ITS – Intelligent Transportation Systems), ma za zadanie usprawnienie komunikacji w mieście, poprawienie bezpieczeństwa, a także umożliwienie bezpośredniego sterowania ruchem.

W ramach projektu ITS Tychy powstanie system sterowania i monitorowania ruchem drogowym, którym zostanie objętych blisko 40 skrzyżowań w mieście – większość z nich ma być całkowicie przebudowana. Na ulicach pojawią się m.in. stacje pomiarowe warunków atmosferycznych, stacje pomiaru zanieczyszczeń i poziomu hałasu, a także dynamiczne tablice parkingowe, które będą wskazywały poziom napełnienia parkingów.

Wprowadzone zostaną także znaki o zmiennej treści (VMS) informujące uczestników ruchu o występujących niebezpieczeństwach i utrudnieniach na drogach.Znacznie usprawni się też proces ważenia pojazdów. Pomiar będzie możliwy w ruchu, bez konieczności zatrzymania lub redukcji prędkości samochodów. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejszy się degradacja sieci drogowej, co ma miejsce zwłaszcza w wyniku nielegalnych przejazdów pojazdów ponadnormatywnych.

Najistotniejsze jest jednak to, że ITS znacząco wpłynie na poprawę funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Ruch autobusów i trolejbusów będzie na bieżąco śledzony na e-mapach. W razie opóźnienia system sterowania ruchem drogowym będzie mógł zareagować bardzo szybko, wprowadzając priorytet przejazdu dla tych pojazdów na wybranych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Wszystko po to, by usprawnić komunikację w mieście i zwiększyć bezpieczeństwo na tyskich drogach.

Przedsięwzięcie ma być realizowane w latach 2017-2020 w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z puli na tzw. niskoemisyjny transport miejski. W ramach tyskiego ITS zostaną wdrożone rozwiązania innowacyjne w skali całego kraju. Planowana jest również integracja z innymi systemami w aglomeracji.

Szczegółowe informacje nt. planowanego systemu można znaleźć na stronie MZUiM Tychy.