Przyjęcie w 2008 roku unijnego Pakietu klimatyczno-energetycznego wzbudza zarówno duże kontrowersje, jak i zainteresowanie ze strony społeczeństwa, ale też firm, szczególnie tych należących do sektora energetycznego. Spodziewany wzrost cen energii w najbliższych latach oraz konieczność zwiększenia dywersyfikacji poszczególnych źródeł energii, w domyśle – stopniowe odejście od gospodarki opartej na węglu, prowadzić będzie do znaczących zmian społeczno-gospodarczych na terenie województwa śląskiego, w tym do utraty dziesiątek tysięcy miejsc pracy w przemyśle węglowym. Polska prezydencja stanowi w tym aspekcie szansę na promowanie naszego, krajowego punktu widzenia.

Planowane zmiany wymuszają nie tylko dbałość o czystsze środowisko, ale również istotne nakłady na nowe technologie w branży energetycznej, zmianę świadomości społecznej oraz oszczędność energii, wymagają więc szerokich konsultacji branżowych. W tym właśnie celu Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach wspólnie z Towarzystwem Obrotu Energią zorganizowała 3 października w Tychach konferencję pt.: „Wyzwania i inwestycje w obszarze energetyki i ciepła a Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej”.

W konferencji uczestniczyło niemal 200 przedstawicieli świata biznesu oraz władz samorządowych województwa śląskiego. Obecni byli europosłowie, Bogdan Marcinkiewicz, na co dzień zajmujący się problematyką energetyczną w pracach parlamentu europejskiego, oraz Małgorzata Handzlik. W konferencji uczestniczyła także Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego, która w swoim wystąpieniu położyła nacisk na zmiany alokacji środków w kolejnej perspektywie budżetowej Unii na lata 2014 – 2020, w trakcie której kilkunastokrotnie wzrosną nakłady na energetykę i wdrażanie nowoczesnych technologii. Środki zakontraktowane dla Polski to w tej chwili ponad 80 mld euro, czyli ok. 350 mld zł do wydania w ciągu najbliższych lat.

W trakcie konferencji omówiono również m.in. nowe uwarunkowania rynku energii elektrycznej w 2011 (Marek Kulesa, dyrektor TOE), wpływ kosztów uprawnień do emisji CO2 na polskie przedsiębiorstwa (Jarosław Wajer, Ernst&Young) oraz analizę ryzyka na rynku dostawców biomasy (Piotr Dziubałtowski, prezes zarządu Elektrociepłowni Tychy). Znaczącym zainteresowaniem cieszył się również wykład profesora Marka Ściążko, dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, na temat strategicznych programów badawczo-rozwojowych dla polskiej energetyki.

Uczestnicy zgodnie przyznali, że wynegocjowane zapisy przyjętego w dniu 17 grudnia 2008 roku przez Parlament Europejski pakietu klimatyczno-energetycznego wymagają znaczących zmian i dostosowania do polskich warunków gospodarczych. Szczególną uwagę zwrócono na niestabilność otoczenia prawnego, brak rozporządzeń do wprowadzanych ustaw, niepewność działalności w aspekcie otoczenia prawnego. Podkreślono znaczenie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, w tym biomasy, której dostępność jest zbyt mała do potrzeb, a jej dostawy są niestabilne. W tym kontekście istnieje konieczność wykorzystania osadów ściekowych z oczyszczalni, pod warunkiem zaliczenia ich do odnawialnych źródeł energii – wymaga to jednak zmian w polskim prawodawstwie. Belgia, Holandia, Dania już takie przepisy posiadają i osad ściekowy zaliczany jest w tych państwach do odnawialnych źródeł energii.

– Jako cel postawiliśmy sobie skonfrontowanie wyzwań inwestycyjnych stojących przed śląskim sektorem energetycznym z możliwościami, jakie stawia przed nami nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-20. Państwo ma stworzyć warunki, by opłacało się inwestować w rozwiązania ekologiczne. Przedsiębiorcy potrzebują wsparcia i pewności, że nic się nie zmieni w przepisach za kilka lat. W tym aspekcie konferencja okazała się dużym sukcesem – mówi Zbigniew Gieleciak, prezes zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach.

Konferencja odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego i Prezydenta Miasta Tychy, współfinansowana była ze środków Samorządu Województwa Śląskiego.