Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Przemysł dla transformacji – zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do produkcji rozwiązań zero i niskoemisyjnych”.

Budżet na realizację programu wynosi: 4 991 716 125 zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na podstawie ustawy Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Uwaga!

Przekazanie środków w ramach umowy inwestycyjnej dla wybranego podmiotu lub podmiotów (manager Funduszu) będzie możliwe pod warunkiem dostępności środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Zakres wsparcia

Program przewiduje wsparcie następujących działań:

Dofinansowanie będzie udzielone Beneficjentowi/beneficjentom poprzez wejście kapitałowe w formie obejmowania lub nabywania jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych oraz prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, bądź objęcia lub nabycia udziałów lub akcji, z przeznaczeniem na rozwój w Polsce przemysłu dla rozwiązań nisko i zeroemisyjnych w zakresie zrównoważonej mobilności i energii, w tym:

  • instalacje przemysłowe nastawione na produkcję urządzeń służących budowie zeroemisyjnych środków transportu (pojazdy zasilane energią elektryczną, wodorem lub innymi paliwami z OZE);
  • instalacje przemysłowe nastawione na produkcję części dla tych pojazdów;
  • instalacje przemysłowe oraz innowacyjne rozwiązania nastawione na produkcję zeroemisyjnych źródeł energii (np. OZE) i urządzeń do magazynowania energii (np. baterie) oraz części dla ww. produktów. Powyższe rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych obejmowały będą procesy badawcze i innowacyjne, transfer technologii i współpracę między przedsiębiorstwami, koncentrujące się na gospodarce niskoemisyjnej, odporności i przystosowaniu się do zmiany klimatu.

Z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcia wskazane w pkt. 2 i 3 realizowane są przez przedsiębiorstwa małe, średnie oraz średniej kapitalizacji.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski wyłącznie w wersji papierowej należy składać, w trybie konkursowym, w  okresie od 24.10.2022 r. – 14.11.2022 r.

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/nfosigw/przemysl-dla-transformacji

Kontakt w sprawie programu: Przemysl.dlatransformacji@nfosigw.gov.pl