Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI, które odbędzie się w dn. 19 stycznia 2015 r. siedzibie OIPH w Tychach.

Wykładowca to ekspert ds. zamówień publicznych Piotr Pieprzyca – absolwent Uniwersytetu Śląskiego, doktorant na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz arbiter na liście arbitrów rozpatrujących odwołania przy Urzędzie Zamówień Publicznych w latach 2004-2007. Specjalista w prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk przygotowuje i przeprowadza procedury przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych. Prelegent szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.

Koszt szkolenia wynosi 330 zł netto / osobę.

Szkolenie odbędzie się w godzinach od 9.00 do 15.00 w sali szkoleniowej Biura Zarządu OIPH (Tychy,  ul. Roweckiego 42, pok. 328).

Ogólny program szkolenia:

 1. Ułatwienia w zakresie udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe – mniejszy formalizm w zamówieniach publicznych.
 2. Zamiana Ustawy w zakresie wykazywania prawidłowości zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w składanych ofertach.
 3. Wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia – nowa regulacja.
 4. Rozszerzenie możliwości korzystania przez wykonawcę z potencjału ekonomicznego innych podmiotów.
 5. Odpowiedzialność solidarna wykonawcy i podmiotu, który zobowiązał się do udostępniania swojego potencjału wykonawcy.
 6. Nowe możliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, a obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy pracę.
 7. Zmiana Ustawy dotycząca przesłanki zatrzymania wadium określonej w art. 46 ust. 4a Pzp.
 8. Rażąco niska cena oferty – metody weryfikacji prawidłowości obliczania ceny oferty.
 9. Nowe podejście do kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej.
 10. Obligatoryjna treść umowy o zamówienie publiczne w zakresie wynagrodzenia.
 11. Ograniczenie stosowania jako jedynego kryterium najniższej ceny.
 12. Pytania i odpowiedzi uczestników szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem zarządu Izby: tel. 32 327 72 77 lub mailem na adres izba (at) izba.tychy.pl.