Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Mikołowie, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Nowy strat – promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim” w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Unii Europejskiej.
Projekt ma na celu przełamanie barier w samozatrudnieniu na terenie woj. śląskiego u co najmniej 60 osób, poprzez założenie własnej działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez min. 12 miesięcy.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:
● wsparcie szkoleniowe i doradcze związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, w tym wsparcie szkoleniowe związane z nabyciem nowych umiejętności
i kwalifikacji (specjalistyczne szkolenia zawodowe)
● refundacja kosztów dojazdu na zajęcia
● dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (średnio 35 tys. zł na osobę, maks. 40 tys. złotych), pozwalająca m.in. na zakup środków trwałych, wyposażenia oraz oprogramowania
● dotacja pomostowa (1317,00 zł/m-c) wypłacana przez okres od 6 do maks. 12 m-cy na pokrycie wydatków bieżących takich jak składki społeczne i zdrowotne, czynsz, inne opłaty stałe.

Działanie skierowane jest do osób:

● w wieku 50-64 zamieszkałych na terenie podregionu tyskiego (tj. miasta Tychy, powiatu bieruńsko-lędzińskiego, mikołowskiego i pszczyńskiego), posiadających co najmniej wykształcenie zawodowe, zarówno pracujących jak i niepracujących, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych – min. 70% uczestników
● pozostałych osób zamieszkałych na terenie podregionu tyskiego (tj. miasta Tychy, powiatu bieruńsko-lędzińskiego, mikołowskiego i pszczyńskiego), posiadających co najmniej wykształcenie zawodowe, zarówno pracujących jak i niepracujących ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych oraz kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka –  maks. 30 % uczestników

Grupy premiowane: osoby w wieku 50+, osoby bezrobotne w tym długotrwale bezrobotne, kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka
Więcej szczegółów uzyskacie Państwo pod numerem telefonu operatora Projektu, Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach 32 327-72-77, e-mail: izba@izba.tychy.pl

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH:
I tura naboru (30 osób) – od 16 LIPCA 2012 do 27 LIPCA 2012 r
II tura naboru (30 osób) – SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2012 r. (dokładna data II tury naboru zostanie podana w terminie późniejszym)

Uwaga: nabór do projektu zamknięty