Szanowni Przedsiębiorcy!

W dobie intensywnego rozwoju gospodarki, nowych technologii, kurczącego się rynku pracowników koniecznym jest zwrócenie szczególnej uwagi przez przedsiębiorców na możliwość pozyskania pracowników, rozwijania ich kompetencji i umiejętności oraz ich stabilnego zatrudnienia. Pracownicy chcą być zadowoleni i usatysfakcjonowani zarówno z pracy jak też z warunków zamieszkania. To wpływa bowiem na efektywność pracy i przyczynia się do ich rozwoju.

Ważną kwestią jest możliwość wypoczynku, rekreacji pracowników w miejscu ich zamieszkania, dostępu do edukacji, do dóbr kultury i infrastruktury sportowej oraz możliwość korzystania z zieleni miejskiej. Korzystanie z nowoczesnych rozwiązań komunikacji miejskiej, z transportu publicznego, czy też z ekologicznych rozwiązań środowiskowych i gospodarki odpadami, zaspokojenie potrzeb mieszkańców – pracowników, partycypacja społeczna w zarządzaniu miastem i efektywne zarządzanie miastem – to czynniki mające bardzo ważny wpływ na wybór miejsca do życia i pracy. Czynniki te w coraz większym stopniu stają się ważne nie tylko dla przedsiębiorców, ale i dla władz miasta.

W dążeniu do sprostania tym wymaganiom znaczącą rolę może odegrać biznes, który mając wiedzę, doświadczenie oraz zasoby finansowe może inspirować i realizować różnorodne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, nie tylko firm, ale i miasta.

Przedsiębiorcy są źródłem potrzebnej wiedzy i konkretnych rozwiązań, mogą generować nowe pomysły, wprowadzać w życie nowe innowacje technologiczne, które odpowiadając na potrzeby władz miast i mieszkańców, poprawiają jakość życia w mieście.

Przedsiębiorcy są naturalnym partnerem finansowym władzy publicznej, organizacji społecznych, różnych ruchów miejskich i samych mieszkańców. Mogą oni wspierać miasto w doradztwie i usprawnieniu procesów niezbędnych do funkcjonowania miasta, nie tylko jako wykonawcy, ale też włączyć się do procesów planistycznych, zagospodarowania przestrzennego i prac koncepcyjnych, a także w rozwijanie sportu i krzewienie kultury fizycznej. Przedsiębiorcy są wreszcie ważnym podmiotem w procesie włączenia całych społeczności w życie miasta poprzez tworzenie miejsc pracy, angażowanie się w edukację i wykształcenie młodzieży.

Ważnym elementem rozwoju miast są sprawy klimatu, ochrony środowiska, suszy, powodzi, zmniejszenia emisji CO2, ograniczenia zużycia wody, zagospodarowania odpadów. W rozwiązaniu tych problemów biznes odgrywa niepoślednią rolę kreując rozwiązania ergonomiczne, biodegradowalne, wspierając rozwiązania „czystej produkcji” oraz podejmując działania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju miast i firm.

Podejmowane obecnie działania Izby w coraz większym zakresie stanowią element uczestnictwa w tworzeniu nowej polityki miejskiej, w której koniecznym staje się ukierunkowanie rozwoju firm na założenia budowy Gospodarki 4.0, a miasta na poprawę jakości życia, wykorzystania i wzmocnienia potencjału miasta.

Dostrzegając zachodzące zmiany oraz potrzebę uczestnictwa w stworzeniu nowego modelu zrównoważonego społeczno-gospodarczego rozwoju miasta, który powinien umożliwiać jak najlepsze wykorzystanie potencjałów i przewag konkurencyjnych miasta dla zapewnienia jego rozwoju, a poprzez to, dla rozwoju przedsiębiorczości i poprawy jakości życia mieszkańców miasta, powołujemy w ramach struktur Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach Komitet Zrównoważonego Rozwoju. Chcemy większą uwagę poświęcić sprawom rozwoju przedsiębiorczości w synergii z rozwojem miasta, wykorzystać potencjał i możliwości rozwoju budowy inteligentnego miasta do rozwoju firm.

Kluczowym w tym zakresie będzie kwestia rozwijania wielopoziomowej partnerskiej współpracy dla tworzenia warunków do rozwiązywania problemów demograficznych, edukacji i kształcenia kadr dla firm, komunikacji publicznej, transportu oraz dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu ochrony zdrowia.

Zarząd OIPH chce otworzyć dyskusje wśród przedsiębiorców na powyższe tematy, oczekując ich zaangażowania w kreowaniu przyszłości naszego miasta, w tworzenie partycypacyjnego modelu współzarządzania miastem. Oczekujemy uwag i krytycznych wypowiedzi, inspiracji w poszukiwaniu nowych rozwiązań, tak, by miasto było jeszcze lepszą przestrzenią dla poprawy funkcjonowania firm i poprawy jakości życia mieszkańców w tym pracowników tyskich firm.

Licząc na dalszą współpracę z Państwa strony i czynny udział w pracach Komitetu, pozostaję z poważaniem,

Zbigniew Gieleciak

Prezes Zarządu OIPH

Tychy, 16 września 2019 r.