Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Własny biznes” w ramach działania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Unii Europejskiej.

Projekt ma na celu przełamanie barier w samozatrudnieniu na terenie woj. śląskiego u co najmniej 25 osób, poprzez założenie własnej działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez min. 12 miesięcy.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

● wsparcie szkoleniowe i doradcze związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, w tym wsparcie szkoleniowe związane z nabyciem nowych umiejętności i kwalifikacji (specjalistyczne szkolenia zawodowe)

● refundacja kosztów dojazdu na zajęcia

● dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (średnio 35 tys. zł na osobę, maks. 40 tys. złotych), pozwalająca m.in. na zakup środków trwałych, wyposażenia oraz oprogramowania

● dotacja pomostowa (1317,00 zł/m-c) wypłacana przez okres od 6 do maks. 12 m-cy na pokrycie wydatków bieżących takich jak składki społeczne i zdrowotne, czynsz, inne opłaty stałe.

Działanie skierowane jest do osób, które spełniają łącznie następujące warunki:

– są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach,

– zamieszkują powiat m. Tychy lub powiat bieruńsko-lędziński,

– utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne * w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu tj. dniem podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Sformułowanie „przyczyna dotycząca zakładu pracy” obejmuje następujące przypadki:

1) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn nie dotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 237 poz. 1654 z późn. zm) lub zgodnie z przepisem art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn przez pracodawcę zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,

2) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych albo technologicznych,

3) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,

4) rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 1 Kodeksu Pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.

* „Procesy adaptacyjne i modernizacyjne” oznaczają w szczególności: zmianę profilu działalności, rozpoczęcie działalności eksportowej, zasadniczą zmianę struktury organizacyjnej, procesy prywatyzacyjne, dokonanie outsourcingu znaczącej części dotychczasowej działalności, zwolnienia grupowe (sektor dużych i średnich firm), zwolnienie więcej niż 20 % personelu (sektor mikro i małych firm) w okresie ostatnich 12 miesięcy – zaświadczenie w tej kwestii wystawiać będzie zakład pracy w oparciu o wzór dołączony do dokumentacji rekrutacyjnej.

Grupy premiowane: kobiety, osoby w wieku 50+, osoby niepełnosprawne.

Więcej szczegółów uzyskacie Państwo pod numerem telefonu operatora Projektu, Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach 32 327-72-77, e-mail: izba@izba.tychy.pl

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH:

I tura naboru (15 osób) – od 9 MAJA 2012 do 23 MAJA 2012 r

II tura naboru (15 osób) – CZERWIEC/LIPIEC 2012 r.

Uwaga: nabór do projektu zamknięty