pec

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Kubicy 6,

43-100 Tychy,

tel. +48 32 325 64 11

www.pec.tychy.pl

Naszym dążeniem jest nowoczesne, ekologiczne i niezawodne dostarczanie odbiorcom ciepła oraz zapewnienie wszystkim klientom dostępu do szerokiej gamy oferowanych usług, na wysokim poziomie technicznym i korzystnych warunkach ekonomicznych.

W Gminie Tychy głównym dostawcą energii cieplnej jest TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy, natomiast na terenie Gminy Łaziska Górne TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska.
PEC Sp. z o.o. posiada również własne źródło ciepła: kotłownię węglową Wilkowyje,

Łączna długość sieci ciepłowniczych na terenie miasta Tychy wynosi 132,1km, w tym 33,89% stanowią sieci preizolowane. Na terenie miasta Łaziska Górne łączna długość sieci wynosi 12,5km, w tym sieci wykonanej w technologii preizolowanej – 27,1%. PEC Sp. z o.o. w Tychach dostarcza ciepło do 868 węzłów cieplnych (691 węzły są eksploatowane przez PEC). Istniejąca zabudowa miasta Tychy sprawia, że w mieście dominują stacje wymienników grupowych zasilające duże osiedla mieszkaniowe.

PEC Sp. z o.o. posiada stały monitoring źródeł oraz ważniejszych obiektów na sieci ciepłowniczej. Informacje o temperaturze zasilania, natężeniu przepływu, ilości ciepła, mocy, ciśnieniu itp. za pośrednictwem sieci Internet oraz GSM trafiają do siedziby Spółki znajdującej się w przy ul. Kubicy 6 w Tychach.

Naszym klientom gwarantujemy:
BEZPIECZEŃSTWO: brak zagrożenia wybuchem gazu, porażenia prądem elektrycznym, pożaru czy też zaczadzenia, bezpieczeństwo dla zdrowia i życia, dostawę ciepła wyłącznie w postaci gorącej wody.

KOMFORT: bezobsługowe użytkowanie, brak kłopotów z zakupem i magazynowaniem paliw, brak kłopotów z eksploatacją, konserwacją i remontami urządzeń grzewczych, pełną możliwość regulacji temperatury i ilości zużywanego ciepła.

JAKOŚĆ: gwarantowaną jakość i ciągłość dostaw, permanentnie prowadzone modernizacje na sieciach cieplnych i w ciepłowni gwarantujące racjonalne wykorzystanie energii.

EKONOMIA: stabilne i konkurencyjne ceny kontrolowane przez Urząd Regulacji Energetyki, niskie koszty przyłączenia do sieci ciepłowniczej, brak kosztów związanych z zakupem kotła, jego remontu, przeglądów i wymiany urządzeń na nowe, minimalne koszty konserwacji i eksploatacji instalacji wewnętrznych, długoletnią żywotność urządzeń i sieci ciepłowniczej, brak opłat z tytułu wywozu popiołu, żużla i za usługi kominiarskie.