Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprez organizowanych przez Okręgową Izbę Przemysłowo – Handlową w Tychach poprzez określenie zasad zachowania się osób na nich obecnych i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na tym terenie. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

„Impreza” oznacza każde wydarzenie, którego realizatorem jest Okręgowa Izba Przemysłowo – Handlową w Tychach, w tym w szczególności: Gale Biznesu, Konferencje, Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców, Gale Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości, Fora Gospodarcze, Koncerty, Spotkania Klubowe, Komitety Branżowe i inne imprezy o charakterze masowym;

„Służby Porządkowe” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, legitymujące się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym pracowników agencji ochrony, a także pracowników Straży Miejskiej, strażaków OS i innych służb;

„Organizator” oznacza Okręgową Izbę Przemysłowo – Handlową w Tychach, z siedzibą w 43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 423 p. 331, NIP 646-21-29-955.

Par. 1

  1. Wstęp na Imprezę przysługuje wyłącznie za imiennym zaproszeniem lub, jeśli dotyczy, biletem wstępu.

Par. 2

  1. Organizator może utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów.
  2. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych lub promocyjnych.
  3. Udział w Imprezie oznacza zgodę na przetwarzanie wizerunku, w tym zgodę na publikację wizerunku na zdjęciach i w publikacjach podsumowujących imprezę:

– na stronach internetowych Organizatora, sponsorów, partnerów, patronów, mediów biorących udział w danej Imprezie (prasa, radio, telewizja),

– na stronach i profilach społecznościowych Organizatora, sponsorów, partnerów, patronów, mediów w tym np. Facebook, Google Plus, Linked In, YouTube, Twitter, Instagram, Vimeo, Disqus, Tumblr, Goldenline, Snapchat i inne, jeśli dotyczy

– w relacjach prasowych i telewizyjnych, w tym wydawnictwach Organizatora (Magazyn Przedsiębiorczości „Impuls”, biuletyny prasowe i inne)

– w innych materiałach o charakterze promocyjnym lub informacyjnym (np. standy reklamowe, publikacje książkowe, filmy dokumentalne etc.).

Par. 3

Zabrania się:

– wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych wysokoprocentowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,

– parkowania na drogach ewakuacyjnych, dojazdowych lub w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

– zakłócania porządku w trakcie imprezy.

Par. 4

Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

– niezaproszonym lub nieznajdującym się na liście gości,

– znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

– posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,

– zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

Par. 5

  1. Wszystkich uczestników imprezy  obowiązuje  bezwzględne  przestrzeganie  stosownych  przepisów przeciwpożarowych,  porządkowych  i  bezpieczeństwa.
  2. Uczestnicy imprezy zobowiązani  są   do  stosowania  się   do  poleceń   oznakowanych  pracowników porządkowych  lub  ochrony.
  3. Organizator nie ponosi  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  przedmioty  pozostawione  na terenie Imprezy.

Par. 6

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  2. Organizator zastrzega sobie  prawo  do  odwołania lub  skrócenia  imprezy. Bilety nie podlegają  zwrotowi.

– zmian w przebiegu  imprezy  z  powodów  nieprzewidzianych  i  nieuniknionych, w tym na skutek działania siły wyższej  (np.  deszcz  lub załamanie pogody, awaria sprzętu pomiarowego itp.)

– zmiany harmonogramu imprezy, skrócenia lub odwołania imprezy bez rekompensaty.

Par. 7

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.