załącznik do Uchwały Zarządu OIPH nr 03 / 03 /2020 z dnia 2 marca 2020 r.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem „Programu lojalnościowego OIPH” jest Okręgowa Izba Przemysłowo Handlowa
  w Tychach z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Grota Roweckiego 42/331, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 646-21-29-955, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000104228, tel. 32 327 72 77, kom. 796 596 106, strona www: izba.tychy.pl, e-mail: izba@izba.tychy.pl
 2. „Program lojalnościowy OIPH” skierowany jest do Członków Izby.
 3. Celem programu jest wsparcie inicjatyw gospodarczych Członków Izby.
 4. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania „Programu lojalnościowego OIPH” jak również określa prawa i obowiązki jego uczestników od chwili jego ogłoszenia.

§ 2

Definicje

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie poszczególnych pojęć:

 1. Członek Izby – podmiot (przedsiębiorca) przyjęty w poczet członków Izby zgodnie z zasadami określonymi w jej Statucie,
 2. Karta lojalnościowa lub Karta rabatowa – dokument w formie elektronicznej lub tłoczonej, uprawniający do otrzymania ….% Rabatu na usługi oferowane przez Uczestnika programu, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
 3. OIPH lub Izba – Okręgowa Izba Przemysłowo Handlowa w Tychach,
 4. Pakiet usług – zestawienie propozycji usług świadczonych przez Uczestników programu w ramach Programu lojalnościowego OIPH,
 5. Program – Program lojalnościowy OIPH,
 6. Rabat na usługi – bonifikata przewidziana na usługi świadczone przez Uczestnika programu i określone w Pakiecie usług,
 7. Regulamin –  Regulamin programu lojalnościowego OIPH,
 8. Uczestnik  programu – Członek Izby, który przystąpił do Programu lojalnościowego OIPH.

§ 3

Przystąpienie do Programu

 1. Członek Izby staje się Uczestnikiem programu z dniem przystąpienia do Programu.
 2. Przystąpienie do Programu następuje poprzez złożenie przez Członka Izby, reprezentowanego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, Deklaracji przystąpienia, zgodnej ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 4

Pakiet usług

 1. Pakiet usług tworzony jest w oparciu o deklaracje wszystkich Uczestników programu co do świadczenia poszczególnych usług w ramach Programu.
 2. Pakiet usług jest na bieżąco aktualizowany wraz z wpływem deklaracji poszczególnych Uczestników programu.
 3. Wzór deklaracji świadczenia usług w ramach programu lojalnościowego OIPH wraz z wykazem deklarowanych rabatów stanowi załącznik nr 3 oraz nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 4. Każdy Uczestnik programu, w okresie jego uczestnictwa w Programie, zobligowany jest, w miarę możliwości, do świadczenia co najmniej jednej usługi w ramach Programu.
 5. Uczestnik programu, w przypadku woli zakończenia świadczenia danej usługi w ramach Programu, zobligowany jest do poinformowania OIPH o zamiarze jej zakończenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 5

Rabat na usługi oraz Karta rabatowa

 1. Każdy Uczestnik programu otrzymuje jedną, numerowaną Kartę rabatową przypisaną do Uczestnika programu.
 2. Wykaz aktywnych Uczestników programu wraz z przypisanymi im numerami kart jak również oferowanymi przez nich usługami i rabatami dostępny jest publicznie na stronie www Izby.
 3. Rabat na usługi przysługuje wyłącznie na usługi wskazane w Pakiecie usług.
 4. Każdemu Uczestnikowi programu – i wyłącznie jemu – przysługuje prawo do Rabatu na usługi w odniesieniu do wszystkich usług wskazanych w Pakiecie usług.
 5. Rabat na usługi udzielany jest przez Uczestnika programu świadczącego daną usługę wskazaną
  w Pakiecie usług, zgodnie ze złożoną przez tego Uczestnika programu deklaracją.
 6. Dla uzyskania Rabatu na usługi konieczne jest okazanie Karty rabatowej w chwili finalizowania transakcji.
 7. Do posługiwania się Kartą rabatową upoważniona jest wyłącznie osoba działająca w imieniu Uczestnika programu lub też działająca na jego rzecz.
 8. Bez względu na ilość posiadanych Kart rabatowych przez Uczestnika programu, Uczestnikowi programu przysługuje prawo do Rabatu na usługi w wysokości przysługującej dla jednej Karty rabatowej. Prawo do Rabatu na usługi nie podlega kumulacji oraz przeniesieniu na osoby trzecie.
 9. Uczestnicy programu nie posiadają uprawnienia do korzystania z Rabatu na usługi, jak również posługiwania się Kartą rabatową, w tym poprzez dokonywanie ustaleń bądź podejmowanie działań związanych z korzystaniem z zalet uczestnictwa w Programie, w odniesieniu do tych świadczeń lub działalności Uczestnika programu, które są lub mogłyby być uznane za sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 roku.

§ 6

Wykluczenie Uczestnika programu oraz zakończenie bądź zawieszenie Programu

 1. Członek Izby przestaje być Uczestnikiem programu z dniem zawieszenia lub wykreślenia z członkostwa w OIPH, lub na skutek wykluczenia z uczestnictwa w programie.
 2. OIPH uprawnione jest, po uprzednim poinformowaniu, do wykluczenia Uczestnika programu z Programu z następujących przyczyn:
  (1) zaistnienia podejrzenia uczestnictwa w Programie w celach sprzecznych z jego przeznaczeniem,
  (2) zaistnienia podejrzenia działania Uczestnika programu sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 roku,
  (3) niewykonywania przez Uczestnika programu zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności zaprzestania – także w sposób faktyczny – świadczenia przez Uczestnika programu usług w ramach Programu czy braku złożenia deklaracji co do gotowości świadczenia przynajmniej jednej usługi w ramach Programu,
  (4) udostępnienia Karty rabatowej podmiotom lub osobom nieupoważnionym do posługiwania się Kartą rabatową.
 3. Uczestnik programu – w przypadku wykluczenia z Programu – uprawniony jest do zwrócenia się do OIPH o ponowne rozważenie decyzji o wykluczeniu.
 4. Wykluczony Uczestnik programu nie ma prawa korzystać z Rabatu na usługi oraz zobowiązany jest do niezwłocznego tj. w terminie do 14 dni kalendarzowych zwrotu do OIPH Karty rabatowej.
 5. Wykluczony Uczestnik programu może ubiegać się o ponowne przystąpienie do Programu po upływie okresu 6 miesięcy od chwili wykluczenia.

§ 7

Postanowienia końcowe oraz zakończenie bądź zawieszenie Programu

 1. Program lojalnościowy OIPH obowiązuje od dnia przyjęcia, tj. 02.03.2020 r., do czasu jego zakończenia.
 2. OIPH uprawnione jest do zakończenia bądź zawieszenia Programu w wyznaczonym przez siebie terminie lub na okres przez siebie wskazany.
 3. W przypadku zakończenia lub zawieszenia Programu, OIPH poinformuje o tym fakcie jego uczestników, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu uprzedzenia.
 4. Po zakończeniu Programu lub w okresie jego zawieszenia, Uczestnicy programu nie są uprawnieni do korzystania z Rabatu na usługi oraz posługiwania się Kartą rabatową.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych, oraz postanowienia Statutu OIPH w Tychach.

Wykaz załączników do Regulaminu:

 1. Wzór karty rabatowej.
 2. Deklaracja przystąpienia do programu lojalnościowego OIPH.
 3. Deklaracja świadczenia usług w ramach programu lojalnościowego OIPH.
 4. Wykaz deklarowanych usług i rabatów w ramach programu lojalnościowego OIPH.

POBIERZ (WERSJA PDF) | POBIERZ (WERSJA DOC)