Z przyjemnością informujemy, iż od dnia 1 sierpnia 2017 r. realizujemy projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.

INFOLINIA: 534 657 310

Projekt “”Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” realizowany jest przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w partnerstwie z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach oraz Miastem Jaworzno.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności o zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP z terenów rewitalizowanych, poprzez dostarczenie usług rozwojowych doradczych i szkoleniowych zgodnie z ich potrzebami oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.

Grupa docelowa

Odbiorcami wsparcia mogą być przedsiębiorstwa sektora MŚP, które:

  • prowadzą działalność na obszarze Subregionu Centralnego,
  • zainteresowane są uzyskaniem środków na dofinansowanie usług doradczych i szkoeniowych dla swoich pracowników i kadry zarządzającej w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych
  • prowadzą działalność na terenach rewitalizowanych.

Poziom dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych wynosi 100 000,00 zł.

O projekcie

Cel projektu: wzmocnienie konkurencyjności i zdolności adaptacyjnych 134 przedsiębiorstw sektora MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego poprzez poprawę kompetencji i/lub kwalifikacji 707 pracowników tych przedsiębiorstwzgodnie z ich potrzebami.

Planowane efekty projektu

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w projekcie: 134
Liczba pracowników objętych wsparciem w projekcie: 707 osoby
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w projekcie: 273 osoby
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek w wieku 50 lat i więcej: 94 osoby

Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Działanie: 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

Poddziałanie: 8.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT

Okres realizacji projektu 01.08.2017 – 31.12.2023

Wartość projektu 8 563 435,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich 6 767 429,86 zł

Biuro projektu

ul. Bojkowska 37 budynek 4 Maszynownia pok. 122, 44-100 Gliwice

INFOLINIA: 534 657 310, Tel. 32 461 29 14

Mail: psf.zit@gapr.pl

Biuro Partnera projektu na podregion tyski

ul. Grota Roweckiego 42 pok. 331, 43-100 Tychy

Biuro w trakcie organizacji, planowane rozpoczęcie działalności: październik 2017