Polecane

Informacja o finansowaniu II

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach (Beneficjent) wraz z Business Center 1 Sp. z o.o. (Partner) realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych”.

Celem głównym projektu jest uzyskanie do 31.12.2020 kwalifikacji w zakresie języków obcych i/lub kompetencji lub kwalifikacji w zakresie ICT przez minimum 520 osób (w tym 286 K, 234 M; min. 130 os. w wieku 50+ i min. 208 os. o niskich kwalifikacjach) spośród objętych wsparciem 800 pracujących os. dorosłych po 25 roku życia (w tym 440 K, 360 M), z obszaru województwa śląskiego, należących do grup defaworyzowanych czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji..

Efekt końcowy: co najmniej 520 uczestników projektu uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po zakończeniu udziału w projekcie.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020.

Wartość projektu: 4 947 033,57 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 204 978,53 zł.

Aktualizacja dokumentacji projektowej

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 1 września 2020 r. obowiązuje nowy komplet dokumentacji zgłoszeniowej do Projektu.

Nabór do projektu prowadzony jest w trybie ciągłym do odwołania lub zamknięcia wszystkich grup szkoleniowych. Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem do projektu prosimy o składanie wniosków w najbliższych punktach obsługi.

Aktualna dokumentacja projektowa dostępna jest do pobrania poniżej:

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych” z dnia 31.08.2020 r.

Dokumenty zgłoszeniowe do Projektu (wersja aktualna nr 5.0 z dnia 31.08.2020 r.):

Zał. nr 1: Formularz zgłoszeniowy do Projektu / wersja.doc

Zał. nr 2a: Oświadczenie o zatrudnieniu

Zał. nr 2b: Zaświadczenie o zatrudnieniu

Zał. nr 3: Zgoda na przetwarzanie danych (obowiązek informacyjny RODO)

Umowa wraz z załącznikami – tylko do wglądu, prosimy nie drukować:

Zał. nr 4: Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie

Zał. nr 5: Zakres danych osobowych uczestników Projektu oraz innych danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. nr 6: Oświadczenie uczestnika Projektu (RODO)

Zał. nr 7: Formularz uczestnika Projektu

Informacja o wznowieniu zajęć stacjonarnych

Zgodnie z

  • ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 §1 ust. 1, 3 e, 4 d (Dz.U. poz. 1110)
  • ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 §1 ust. 2 pkt 6, ust. 4 (Dz.U. poz. 1111)

z dniem 30.06.2020 r. wznawia się realizację zajęć szkoleniowych w formie stacjonarnej tj. w miejscu prowadzenia danej formy pozaszkolnej za pisemną zgodą uczestników projektu (oraz lektorów / trenerów).

Po uzyskaniu zgody uczestników projektu, kształcenie ustawiczne może być realizowane w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii tj. z zachowaniem wymogów sanitarnych COVID-19.

Ponadto uczestnik oraz lektor przed każdymi zajęciami jest zobowiązany do podpisania aktualnego oświadczenia o stanie zdrowia.

Zajęcia zdalne mogą być nadal realizowane. Dopuszcza się również zajęcia hybrydowe (mieszane).

Wymogi sanitarne w trakcie zajęć: [pobierz].

Informacje projektowe

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wstrzymuje się realizację zajęć edukacyjnych w formie stacjonarnej oraz naboru do projektu (w formie bezpośredniej) do dnia 28 czerwca 2020.

Zajęcia mogą w tym okresie odbywać w sposób zdalny, a nabór realizowany jest w formie elektronicznej oraz pocztowej.

Informacje projektowe

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z decyzją Premiera Rządu RP o przedłużeniu w Polsce stanu epidemii wstrzymuje się realizację zajęć edukacyjnych w formie stacjonarnej oraz naboru do projektu (w formie bezpośredniej) do 24 maja 2020.

Zajęcia mogą w tym okresie odbywać w sposób zdalny, a nabór realizowany jest w formie elektronicznej oraz pocztowej.

Informacje projektowe

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z decyzją Premiera Rządu RP o przedłużeniu w Polsce stanu epidemii wstrzymuje się realizację zajęć edukacyjnych w formie stacjonarnej oraz naboru do projektu (w formie bezpośredniej) do 26 kwietnia 2020.

Zajęcia mogą w tym okresie odbywać w sposób zdalny, a nabór realizowany jest w formie elektronicznej oraz pocztowej.

Informacja

Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją zdrowotną od 12.03.2020 do dnia 22.03.2020 wstrzymuje się realizację zajęć edukacyjnych w ramach projektu oraz prowadzenie naboru osobistego.

W dniu 11.03.2020 odwołuje się zajęcia dla grupy 2K, natomiast zajęcia dla grupy 6K odbędą się w tym dniu bez zmian.

Aktualizacja dokumentacji projektowej

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 10 stycznia 2020 r., w związku ze zmianą adresu Partnera, obowiązuje nowy komplet dokumentacji zgłoszeniowej do Projektu.

Nabór do projektu prowadzony jest w trybie ciągłym do odwołania lub zamknięcia wszystkich grup szkoleniowych. Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem do projektu prosimy o składanie wniosków w najbliższych punktach obsługi.

Aktualna dokumentacja projektowa (z dnia 9 stycznia 2020 r.) dostępna jest do pobrania poniżej:

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych” z dnia 09.01.2020 r.

Dokumenty zgłoszeniowe do Projektu (wersja aktualna nr 4.0 z dnia 09.01.2020 r.):

Zał. nr 1: Formularz zgłoszeniowy do Projektu / wersja.doc

Zał. nr 2a: Oświadczenie o zatrudnieniu / wersja .doc

Zał. nr 2b: Zaświadczenie o zatrudnieniu / wersja .doc

Zał. nr 3: Zgoda na przetwarzanie danych (obowiązek informacyjny RODO) / wersja .doc

Umowa wraz z załącznikami – tylko do wglądu, prosimy nie drukować:

Zał. nr 4: Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie

Zał. nr 5: Zakres danych osobowych uczestników Projektu oraz innych danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. nr 6: Oświadczenie uczestnika Projektu (RODO)

Zał. nr 7: Formularz uczestnika Projektu