Lista rankingowa – I edycja naboru

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy listę rankingową I edycji projektu Śląska Akademia Kompetencji Językowych i Komputerowych:

LISTA RANKINGOWA Z DNIA 18.04.2019 r. [POBIERZ]

W najbliższych dniach będziemy umawiać się z państwem na przeprowadzenie testów znajomości języka, podpisanie umów uczestnictwa w projekcie, wyznaczenie grup szkoleniowych. Przekażemy również szczegółowy harmonogram zajęć.

Pozycja na liście rankingowej nie oznacza automatycznego udziału w projekcie. Realizacja konkretnych zajęć uzależniona jest od utworzenia grup szkoleniowych na danym poziomie zaawansowania.

Informacje projektowe

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaną w dniu dzisiejszym interpretacją informujemy, że w projekcie nie mogą brać udziału:

 • właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze,
 • wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe)
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Stosowne oświadczenie w tym zakresie będzie podpisywane na etapie zawierania umowy uczestnictwa w projekcie.

Ogłoszenie Regulaminu projektu wraz z dokumentacją rekrutacyjną

Informujemy o przyjęciu w dniu 7 marca 2019 r. dokumentacji projektowej obejmującej Regulamin uczestnictwa w projekcie „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych” wraz z Formularzem zgłoszeniowym. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przed złożeniem wniosku.

Pierwszy nabór wniosków zgłoszeniowych odbędzie się w dniach:

od 22 marca 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r.

Punkty dystrybucji czynne są w godzinach: w poniedziałki, wtorki i piątki w godz. 8:00 – 16:00 oraz środy i czwartki w godz. 10:00 – 18:00 (biura Partnera i Lidera).

Aktualizacja z dnia 21.03.2019 r.: w związku ze zmianą nazwy Partnera Projektu dokonano aktualizacji treści dokumentacji projektowej, zgodnie z załączonym poniżej Aneksem do Regulaminu.

Dokumentacja projektowa:

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych”

Aneks nr 1 do Regulaminu uczestnictwa (z dnia 21.03.2019 r.)

Aneks nr 2 do Regulaminu uczestnictwa (z dnia 12.04.2019 r.)

Aneks nr 3 do Regulaminu uczestnictwa (z dnia 18.04.2019 r.)

Dokumenty zgłoszeniowe do Projektu:

Zał. nr 1: Formularz zgłoszeniowy do Projektu (wersja .DOC)

Zał. nr 2a: Oświadczenie o zatrudnieniu (wzór)

Zał. nr 2b: Zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór)

Zał. nr 3: Zgoda na przetwarzanie danych (obowiązek informacyjny RODO)

Zał. nr 4: Oświadczenie o braku znajomości języka obcego (jeśli dotyczy)

Umowa wraz z załącznikami:

Zał. nr 5: Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie

Zał. nr 6: Zakres danych osobowych uczestników Projektu oraz innych danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. nr 7: Oświadczenie uczestnika Projektu (RODO)

Zał. nr 8: Formularz uczestnika Projektu


Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych – bezpłatne kursy językowe i komputerowe dla pracowników województwa śląskiego!

Chcesz uzyskać nowe kompetencje lub kwalifikacje potrzebne na rynku pracy? Weź udział w projekcie „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych” realizowanym przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach wspólnie z MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k.

W ramach Projektu oferujemy BEZPŁATNE wsparcie dla osób pracowników firm:

 • kursy językowe – język angielski, niemiecki lub francuski na dowolnym poziomie zaawansowania: 2 semestry nauki (120 godzin) zakończone egzaminem zewnętrznym (np. TELC, TOEIC, BULTAS) z możliwością kontynuacji na dalszych 2 semestrach
 • kursy komputerowe ICT – na dowolnym poziomie zaawansowania w wybranych obszarach DIGCOMP (informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów np. obsługa MS Office), maks. 128 godzin lekcyjnych, zakończone egzaminem zewnętrznym (np. ECCC, ECDL)
 • materiały szkoleniowe, podręczniki, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem.

Projekt kierowany jest do:

 • 800 osób pracujących (zgodnie z art. 2 KP lub zgodnie z KC na podstawie umów zlecenie / o dzieło) w wieku powyżej 25 roku życia, z terenu województwa śląskiego (tj. pracujących lub zamieszkałych zgodnie z KC na terenie woj. śląskiego) uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach
 • należących do grup defaworyzowanych czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji,
 • w szczególności w projekcie mogą wziąć udział:
  • kobiety
  • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maks. ponadgimnazjalne ISCED 3)
  • osoby w wieku 50+
  • osoby z terenów wiejskich
  • osoby z niepełnosprawnością.

Więcej informacji: Biuro Projektu OIPH w Tychach: tel. 32 327 72 77, k. 792 032 107, 43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 42 p. 331, www.izba.tychy.pl e-mail: szkolenia@izba.tychy.pl

Informacja o finansowaniu

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach (Beneficjent) wraz z MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. (Partner) realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych”.

Celem głównym projektu jest uzyskanie do 31.12.2020 kwalifikacji w zakresie języków obcych i/lub kompetencji lub kwalifikacji w zakresie ICT przez minimum 520 osób (w tym 286 K, 234 M; min. 130 os. w wieku 50+ i min. 208 os. o niskich kwalifikacjach) spośród objętych wsparciem 800 pracujących os. dorosłych po 25 roku życia (w tym 440 K, 360 M), z obszaru województwa śląskiego, należących do grup defaworyzowanych czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji..

Efekt końcowy: co najmniej 520 uczestników projektu uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po zakończeniu udziału w projekcie.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020.

Wartość projektu: 4 947 033,57 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 204 978,53 zł.