Szanowni Państwo,

11 lipca 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa ustawa ma na celu uzyskanie harmonizacji przepisów prawa krajowego z przepisami państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do udziału następujących szkoleniach:

 

1 „Prawo Zamówień Publicznych – nowe podejście dla składającego wniosek po nowelizacji 2016” w dniu 2 sierpnia 2016 r.

Szkolenie kierowane jest do komórek, podmiotów i osób zajmujących się przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia.

Zakres szkolenia (ok. 4h):

 • opis przedmiotu zamówienia m.in. wymagania odnośnie innowacji oraz ochrony środowiska;
 • oznakowanie (ETYKIETA) – zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia;
 • obowiązek wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. wartość szacunkowa zamówienia – wybór metody wykorzystywanej do obliczenia;
 • zmiany w zakresie kryteriów oceny ofert, ich znaczenie, kryterium cenowe na poziomie wagi 60%;
 • nowy tryb: partnerstwo innowacyjne;
 • zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych oraz zamówienia na dodatkowe dostawy – nowe przesłanki art. 67 ust 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp;
 • istotne postanowienia umowy – nowe rozwiązania, zwłaszcza art. 144 ustawy Pzp;
 • środki ochrony prawnej. Wykonawca będzie mógł wnieść dodatkowo odwołanie dla zamówień „do progu unijnego” odnośnie opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. Procedura odwołania przed Krajową Izbą Odwoławczą pozostaje bez zmian;
 • ustalenie wartości zamówienia.

 

Termin i miejsce szkolenia: 2 sierpnia 2016, godz. 11.00 – 15.00, sala klubowa

Restauracja „U Przewoźnika” – sala klubowa (Tychy,  al. Piłsudskiego 14).

 

ppieprzycaWykładowca: ekspert ds. zamówień publicznych Piotr Pieprzyca – absolwent Uniwersytetu Śląskiego, doktorant na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz arbiter na liście arbitrów rozpatrujących odwołania przy Urzędzie Zamówień Publicznych w latach 2004-2007. Specjalista w prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk przygotowuje i przeprowadza procedury przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych. Prelegent szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.

Koszt szkolenia: 290 zł netto / osobę dla członków Izby, 390 zł netto / os. dla innych firm.

 

2. „Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji 2016” w dniu 4 sierpnia 2016 r.

Szkolenie kierowane jest do zamawiających – specjalistów z dziedziny zamówień publicznych, członków komisji przetargowych

Zakres szkolenia (8 h):

 1. Nowe pojęcia wprowadzone do ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmiana znaczenia dotychczasowych pojęć, m.in. cykl życia, dostawy, oznakowania (etykiety), najkorzystniejsza oferta, prawa wyłączne.
 2. Zmiany w zakresie wyłączeń, terminów oraz zasad komunikacji
  z wykonawcą, aspekty społeczne, innowacyjne i środowiskowe
  w znowelizowanej ustawie PZP.
 3. Szacowanie wartości i opis przedmiotu zamówienia:
  • Nowe reguły ustalania wartości zamówienia – odmienności w stosunku do zakazu dzielenia i nakazu sumowania. Dzielenie zamówień na części.
  • Nowe reguły opisywania przedmiotu zamówienia – możliwe problemy.
 4. Nowe akty wykonawcze do znowelizowanej ustawy PZP
 5. Konsultacje rynkowe jako nowa czynność związana z przygotowaniem postępowania.
 6. Tryby udzielania zamówień w nowym stanie prawnym.
 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymogi stawiane wykonawcom:
  • Uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) i zasady jego stosowania.
  • Potwierdzanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i warunki udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacji).
  • Katalog dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  • Korzystanie z zasobów innych podmiotów – wymagane dokumenty.
  • Zmiany w zakresie możliwości zastrzeżenia przez zamawiającego osobistego wykonywania kluczowych części zamówienia w przypadku dostaw – ograniczenie podwykonawstwa.
  • Klauzule i aspekty społeczne i ich odzwierciedlenie w warunkach udziału w postępowaniu. Wprowadzenie obowiązku zatrudnienia przez wykonawcę osób do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w przypadku niektórych usług i robót budowlanych.
  • Wyjaśnienia w zakresie spełnienia / niespełnienia warunków udziału. Zasady bezpiecznego uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnienie warunku.
 8. Kryteria oceny ofert w postępowaniu oraz wybór najkorzystniejszej oferty:
  • Dobór kryteriów oceny ofert w nowym stanie prawnym.
  • Kryteria pozacenowe w nowym stanie prawnym oraz kryteria jakościowe, kosztowe, funkcjonalne i środowiskowe.
  • Kryteria dotyczące kwalifikacji i doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia.
  • Jednoczesne stosowanie kilku kryteriów pozacenowych i wpływ na przejrzystość procedury.
  • Zmiany w zakresie sposobu postępowania przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny. Badanie rażąco niskiej ceny a badanie rażąco niskiej składowej ceny.
  • Wybór najkorzystniejszej oferty – dokumentowanie czynności.
 1. Nowe przesłanki unieważnienia postępowania.
 2. Nowe warunki dopuszczające zmianę umowy o udzielenie zamówienia publicznego – granice swobody stron.
 3. Środki odwoławcze – rozszerzenie zakresu stosowania środków odwoławczych w zamówieniach poniżej progów unijnych i praktyczne konsekwencje tej zmiany. Zmiany w zakresie liczenia terminów na wniesienie środka odwoławczego oraz w zakresie kosztów postępowania w przypadku częściowego uwzględnienia zarzutów.
 4. Możliwe nieprawidłowości w procedurze na bazie wprowadzonych zmian do systemu zamówień publicznych.
 5. Przepisy przejściowe – zamówienia dodatkowe i uzupełniające dot. umów zawartych przed wejściem w życie ustawy.

Termin i miejsce szkolenia: 4 sierpnia 2016, godz. 8.30 – 16.30

Restauracja „U Przewoźnika” – sala klubowa (Tychy,  al. Piłsudskiego 14).

Koszt szkolenia: 590 zł netto / osobę dla członków Izby, 690 zł netto / os. dla innych firm.

ppieprzycaWykładowca: ekspert ds. zamówień publicznych Piotr Pieprzyca – absolwent Uniwersytetu Śląskiego, doktorant na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz arbiter na liście arbitrów rozpatrujących odwołania przy Urzędzie Zamówień Publicznych w latach 2004-2007. Specjalista w prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk przygotowuje i przeprowadza procedury przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych. Prelegent szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej (POBIERZ).