W dniu 15 października br. Izba zorganizowała szkolenie pt. „Pomoc publiczna. Korzyści oraz zagrożenia dla samorządów, spółek samorządowych i prywatnych przedsiębiorców”. Szkolenie prowadzili prof. dr hab. Andrzej Sopoćko oraz prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska.

Cele szkolenia obejmowały uświadomienie uczestnikom:

 • istnienia problemu pomocy publicznej (dozwolonej i niedozwolonej);
 • istniejących zagrożeń w udzielaniu pomocy publicznej na styku samorządów i jednostek zależnych;
 • metod ograniczania ryzyka uznania pomocy publicznej za pomoc niedozwoloną.

W ramach szkolenia poruszono następujące pytania:

 1. Kiedy pomoc publiczna jest dopuszczalna?
 2. Za co odpowiada ten, kto udziela pomocy publicznej?
 3. Co grozi korzystającemu z pomocy publicznej?

Główni prelegenci:

 • dr hab. Aldona Kamela-Sowińska:

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Minister Skarbu Państwa w rządzie Jerzego Buzka, wcześniej przez kilka lat Podsekretarz, Sekretarza Stanu i Wiceminister w tym ministerstwie. Przez wiele lat, z nominacji Komisji Europejskiej, Przedstawiciel Porządku Publicznego w Radzie Nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG).

 • dr hab. Andrzej Sopoćko

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego i w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, twórca Urzędu Antymonopolowego, później Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i pierwszy Prezes UOKiK, wcześniej także Wiceminister Finansów oraz Wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

PROGRAM SEMINARIUM

 1. POMOC PUBLICZNA. POKAZANIE ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻEŃ W JEJ UDZIELANIU I KORZYSTANIU WŚRÓD DECYDENTÓW SAMORZĄDOWYCH I SPÓŁEK SAMORZĄDOWYCH ORAZ WŚRÓD PRYWATNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW.
  1. Warunki uznania danego środka za pomoc publiczną zgodnie z art. 107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
  2. Formy pomocy publicznej [alokacja zasobów publicznych, uwolnienia od kosztów, dotacje, pożyczki, gwarancje publiczne, zwolnienia lub ulgi podatkowe i inne].
  3. Pomoc publiczna – zagrożenie dla konkurencji.
  4. Cechy pomocy publicznej [czym jest pomoc publiczna].
  5. Kiedy pomoc publiczna jest dopuszczalna.
  6. Postępowanie w sprawach pomocy publicznej [opiniowanie planowanej pomocy, rozstrzygnięcie czy planowana pomoc podlega obowiązkowi zgłoszenia Komisji Europejskiej i warunki jej zgłoszenia, kryteria stosowane przez Komisję Europejską przy ocenie pomocy publicznej, monitorowanie pomocy publicznej].
 1. POMOC PUBLICZNA. GRECKIE WYZWANIE DLA POLSKICH SAMORZĄDÓW
 1. TEST PRYWATNEGO INWESTORA I JEGO ROLA W ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚWIADCZENIE POMOCY PUBLICZNEJ.
 1. JST jako dysponent środków publicznych.
 2. Dysponowanie środkami publicznymi.
 3. Ekonomiczna istota pomocy publicznej.
 4. Czym jest test prywatnego inwestora.
 5. Skutki niewykonania testu prywatnego inwestora przy udzielaniu pomocy publicznej.