Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, zgodnie z § 9 pkt 2 Statutu oraz uchwałą Zarządu nr 04/04/2015, zwołał na dzień 22 czerwca 2015 (poniedziałek) r. o godz. 17:30 w Restauracji „U Przewoźnika” (43-100 Tychy, ul. Piłsudskiego 14, sala klubowa) Walne Zgromadzenie Członków OIPH w Tychach.

W przypadku braku kworum drugi termin Zgromadzenia ustala się na dzień 22 czerwca 2015 r. na godz. 17:45 w tym samym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu OIPH.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Mandatowo–Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia przez Komisję Mandatowo – Wyborczą.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 r.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 r.
 8. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zawierającego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 r.
 12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu za okres 01.2014 – 31.12.2014 r.
 13. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Komisji Rewizyjnej za okres 01.2014 – 31.12.2014 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich
  i wpisowego.
 15. Przedstawienie planu działania na rok 2015.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

Sprawozdanie zarządu za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 dostępne jest w siedzibie Izby (Tychy, ul. Grota Roweckiego 42, godz. 8.00-16.00) oraz na stronie internetowej OIPH w Tychach: pobierz. W razie zaległości składki członkowskiej prosimy o uregulowanie należności przed Walnym Zgromadzeniem, zgodnie z par. 6a pkt 2c Statutu OIPH.