Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Zarząd Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, zgodnie z § 9 pkt 2 Statutu oraz uchwałą Zarządu nr 01/05/2021, zwołał na dzień 16 czerwca 2021 (środa) r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach (43-100 Tychy, ul. Damrota 66), w I terminie

Walne Zgromadzenie Członków OIPH w Tychach.

W przypadku braku kworum drugi termin Zgromadzenia ustala się na dzień 16 czerwca 2021 r. o godz. 17:15 w tym samym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu OIPH.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Mandatowo–Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia przez Komisję Mandatowo – Wyborczą.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.
 8. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zawierającego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.
 12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.
 13. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich i wpisowego.
 15. Przedstawienie planu działania na rok 2021.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

Prosimy o oddelegowanie jednej osoby z Państwa firmy, uprawnionej do głosowania podczas Walnego Zgromadzenie Członków OIPH. W przypadku nieobecności osoby z kierownictwa firmy, istnieje możliwość wyznaczenia osoby, która na podstawie stosownego upoważnienia będzie reprezentować Państwa firmę na Walnym Zgromadzeniu Członków OIPH.

Sprawozdanie Zarządu za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r. dostępne jest do pobrania z linku: POBIERZ oraz w siedzibie Izby (Tychy, ul. Grota Roweckiego 42, p. 331, godz. 8.00-16.00). W razie zaległości składki członkowskiej prosimy o uregulowanie należności przed Walnym Zgromadzeniem zgodnie z § 6a pkt 2c Statutu OIPH w Tychach.