Zarząd Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków OIPH w Tychach na dzień 23 września 2020 (środa) na godz. 17:45 w I terminie, a na godz. 18:00 23 września 2020 w II terminie, w sali konferencyjnej Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach (43-100 Tychy, ul. Damrota 66), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu OIPH.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia przez Komisję Mandatowo-Wyborczą.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 r.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2019- 31.12.2019 r.
 8. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zawierającego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 r.
 12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu za okres 01.01.2019- 31.12.2019 r.
 13. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich i wpisowego.
 15. Przedstawienie aktualnych i planowanych działań Izby.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

Dokumenty finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa do bilansu), wraz ze sprawozdaniem merytorycznym Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, udostępnione zostaną w siedzibie oraz na stronie internetowej:

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe