W dniu 23 czerwca 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach. W trakcie Zgromadzenia dokonano skwitowania pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2013, wybrano również nowy Zarząd i Komisję na kolejną kadencję (lata 2014 – 2018).

Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach Zbigniew Gieleciak otworzył obrady Walnego Zgromadzenia Członków witając zebranych Członków. Po wyborze Prezydium Walnego przedstawił zebranym Sprawozdanie Zarządu za okres 01.01.2013 – 31.12.2013, omawiając działania podejmowane przez Zarząd w zakresie integracji członków Izby. Szczególną uwagę poświęcił organizowanym przez Izbę dwóm dużym konferencjom: unijnej z udziałem premier Elżbiety Bieńkowskiej i eurodeputowanego Jana Olbrychta oraz energetycznej organizowanej wraz ze spółką Tauron. Obydwie konferencje zakończyły się sukcesem i odbiły szerokim echem wśród społeczności lokalnej. Izba organizowała również duże imprezy cykliczne: Galę Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości, Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców oraz spotkaniom z firmami członkowskimi, takie jak Komitet Budowlany, Tyski Klub Biznesu, śniadania izbowe. Nową formą promocji firm izbowych był Klub Konesera.

Prezes Izby zwrócił również uwagę na fakt, że realizacja przez OIPH projektów pozwoliła na znaczące zmniejszenie kosztów funkcjonowania Izby. Ponadto dzięki dotychczasowym projektom Izba dofinansowała powstanie blisko 200 nowych przedsiębiorstw na rynku lokalnym. Prezes położył nacisk na konieczność dalszego monitoringu tych firm, udzielenie dalszej pomocy merytorycznej oraz podjęcie działań integrujących nowopowstałe firmy w ramach Izby. Podziękował również wszystkich członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za pracę w trakcie kończącej się kadencji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiając sprawozdanie z pracy Komisji stwierdził następnie, że działalność Izby prowadzona jest w sposób prawidłowy, działalność Zarządu OIPH była zgodna ze statutem, sytuacja ekonomiczno-finansowa izby na dzień 31.12.2013 jest dobra dzięki realizowanym programom pomocowym, osiągniętym zyskom oraz efektywnej działalności statutowej. Mając powyższe na uwadze Komisja wniosła do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 r.

Walne Zgromadzenie Członków OIPH zatwierdziło jednomyślnie sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie finansowe Izby za okres 01.01.2013 – 31.12.2013.

Następnie Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym udzieliło absolutorium następującym członkom Zarządu:

  1. Zbigniew Gieleciak za okres 01.01.13-31.12.13
  2. Zbigniew Boczkowski za okres 01.01.13-31.12.13
  3. Krzysztof Zamasz za okres 01.01.13-31.12.13
  4. Marek Kostarz za okres 01.01.13-31.12.13
  5. Katarzyna Lubecka za okres 01.01.13-31.12.13
  6. Jacenty Matusiak za okres 01.01.13-31.12.13
  7. Stanisław Przyborowski za okres 01.01.13-31.12.13
  8. Ireneusz Lenartowicz za okres 01.01.13-31.12.13

Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium następującym Członkom Zarządu:

  1. Teresa Dembowska za okres 01.01.13-31.12.13

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 tj.:

1.    Władysław Szczurek za okres 01.01.13-31.12.13
2.    Przemysław Mucha za okres 01.01.13-31.12.13
3.    Zbigniew Godula za okres 01.01.13-31.12.13

Przystąpiono do wyboru nowych władz Izby.

Walne Zgromadzenie Członków Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach w głosowaniu tajnym wybrało następujące osoby na członków Zarządu Izby:

1. Zbigniew Gieleciak
2. Ewa Stachura-Pordzik
3. Zbigniew Boczkowski
4. Stanisław Przyborowski
5. Małgorzata Mazur
6. Zbigniew Piątek
7. Katarzyna Lubecka
8. Marek Kostarz
9. Krzysztof Zamasz

Wśród nowych członków Zarządu znaleźli się:

pani Ewa Stachura-Pordzik, prezes Podstrefy Tyskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA
pani Małgorzata Mazur, prezes Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
płk Zbigniew Piątek

Następnie Walne Zgromadzenie Członków Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach w głosowaniu tajnym wybrało następujące osoby na członków Komisji Rewizyjnej Izby:

1. Przemysław Mucha
2. Władysław Szczurek
3. Agnieszka Gajos

Walne Zgromadzenie Członków uchwaliło zmiany w cenniku opłat, dotyczące dużych firm oraz banków i spółdzielni.

Pan Zbigniew Gieleciak przedstawił zebranym plan pracy Izby do końca roku. Wśród propozycji działań dla nowego zarządu znalazły się m.in. kwestie:

– podjęcia działań ukierunkowanych na współpracę z dużymi firmami,
– organizacji Forum Młodych, grupującego młodych przedsiębiorców, w tym tych, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków pomocowych Izby,
– organizacji konferencji unijnej (październik 2014).
– powołania platformy działania firm izbowych w formie klastru, w celu maksymalnego wykorzystania nowej perspektywy finansowej UE,
– organizacji doradztwa dotyczącego funduszy unijnych  w tym aplikowania przez firmy członkowskie o środki pomocowe.

W ramach wolnych wniosków zaproponowano m.in. działania związane z networkingiem, prowadzeniem bieżących spotkań i wymiany informacji między członkami. Zaproponowano również organizację spotkań nowych firm członkowskich w celu wdrożenia ich w życie Izby i wymiany kontaktów biznesowych.

Przewodniczący prezydium Walnego Zgromadzenia Członków zamknął obrady Walnego.