Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej
w Tychach, zgodnie z § 9 pkt 2 Statutu oraz uchwałą Zarządu nr 01/05/2013, zwołał na dzień
25 czerwca  2013 (wtorek) r. o godz. 17:30  w sali Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości
w Tychach (43-100 Tychy, ul. Damrota 66, I piętro)

Walne Zgromadzenie Członków OIPH w Tychach

 

W przypadku braku kworum drugi termin Zgromadzenia ustala się na dzień

25 czerwca  2013 r. na godz. 17:45 w tym samym miejscu.

 

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu OIPH.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Wyborczej, Komisji Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia przez Komisję Mandatowo – Wyborczą.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności OIPH w Tychach za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r.
 8. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zawierającego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową  za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r.
 12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu za okres 01.01.2012– 31.12.2012 r.
 13. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r.
 14. Przeprowadzenie głosowania nad zmianami w składzie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 15. Przedstawienie planu działania na rok 2013.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Sprawozdanie Zarządu za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. dostępne jest na stronie internetowej OIPH w Tychach pod adresem www.izba.tychy.pl oraz w siedzibie Izby (Tychy, ul. G. Roweckiego 42, p. 331, godz. 8.00 – 16.00). W razie zaległości w składce członkowskiej prosimy o uregulowanie należności przed Walnym Zgromadzeniem.