Informacja o finansowaniu

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach (Beneficjent) wraz z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (Partner) realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Własna Firma – Nowe Możliwości” (nr WND-RPSL.07.03.01-24-0736/16).

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 18 osób (w tym 12K, 6M) poprzez samozatrudnienie, w wieku powyżej 30 roku życia (licząc od dnia 30 urodzin), zamieszkałych na terenach rewitalizowanych miasta Tychy w ramach subregionu centralnego woj. śląskiego, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Efekt końcowy: w wyniku realizacji projektu utworzonych zostanie co najmniej 18 nowych miejsc pracy (w tym 12K, 6M), w szczególności poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego, finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (18 dotacji) oraz wsparcia pomostowego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2017 do 31.01.2019.

Wartość projektu: 1 028 730,05 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  998 996,58 zł.

Ogłoszenie o naborze

Informujemy, iż z dniem 16 lipca 2018 r. zostaje ogłoszony nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Własna firma – nowe możliwości” nr WND-RPSL.07.03.01-24-0736/16, który potrwa  

do dnia 31 lipca 2018 r.

 Zgodnie z §9 ust. 5 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, każdy Uczestnik, który otrzymał podstawowe wsparcie pomostowe, może ubiegać się o przedłużone wsparcie pomostowe, na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożonego do Beneficjenta w terminie 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmującego finansowe wsparcie pomostowe, w wysokości do 1650,00 zł miesięcznie na Uczestnika Projektu.

Ostateczna wysokość przyznanego wsparcia uzależniona będzie od wykazanych przez Beneficjenta pomocy potrzeb w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi przez Uczestnika projektu z tytułu realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

Przed złożeniem wymaganych dokumentów prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurą składania wniosków, która została opisana w §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości (dostępnym na stronie internetowej projektu).

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 / WF / OIPH / 2018

Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu pt. „Własna firma – nowe możliwości” nr WND-RPSL.07.03.01-24-0736/16 (zwanego dalej Projektem) w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregion Centralny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego, zaprasza się do złożenia oferty:

POBIERZ ZAPYTANIE / DORADZTWO SPECJALISTYCZNE pdf /doc

STANDARD UDZIELANIA WSPARCIA

Regulamin udzielania wsparcia wraz z załącznikami dostępny jest w Dokumentach projektowych (LINK).

Ogłoszenie o naborze wniosków na wsparcie pomostowe

OGŁOSZENIE O NABORZE

informujemy, iż z dniem 26 lutego 2018 r. zostaje ogłoszony nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Własna firma – nowe możliwości” nr WND-RPSL.07.03.01-24-0736/16, który potrwa do dnia 12 marca 2018 r.

Zgodnie z §9 ust. 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, każdy Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe w postaci dotacji oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach Projektu jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (tj. złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego) oraz otrzymywania tego wsparcia
w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmującego finansowe wsparcie pomostowe, w wysokości do 1650,00 zł brutto miesięcznie na Uczestnika Projektu oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze (w maksymalnym wymiarze 5 godzin doradztwa oraz 16 godzin szkoleń).

Ostateczna wysokość przyznanego wsparcia uzależniona będzie od wykazanych przez Beneficjenta pomocy potrzeb w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi przez Uczestnika projektu z tytułu realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

Przed złożeniem wymaganych dokumentów prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurą składania wniosków, która została opisana w §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dostępnym na stronie internetowej projektu).

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 / WF / OIPH / 2017

Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu pt. „Własna firma – nowe możliwości” nr WND-RPSL.07.03.01-24-0736/16 (zwanego dalej Projektem) w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregion Centralny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego, zaprasza się do złożenia oferty:

POBIERZ ZAPYTANIE / OCENA MERYTORYCZNA BIZNESPLANÓW

STANDARD UDZIELANIA WSPARCIA

Regulamin udzielania wsparcia wraz z załącznikami dostępny jest w Dokumentach projektowych (LINK).

Ogłoszenie o naborze biznesplanów

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW
dla uczestników projektu „Własna Firma – Nowe Możliwości”

informujemy, iż z dniem 4 stycznia 2018 r. zostaje ogłoszony

nabór Biznesplanów w ramach projektu
„Własna firma – nowe możliwości”
nr WND-RPSL.07.03.01-24-0736/16,

 który potrwa do dnia 18 stycznia 2018 r.

Zgodnie z §4 ust. 10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości uczestnicy projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z załącznikami w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 wspomnianego Regulamin.

Przed złożeniem wymaganych dokumentów prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurą składania biznesplanów, która została opisana w §4 Regulaminu przyznawania środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości.

Listy rankingowe do projektu „Własna Firma Nowe Możliwości”

Projekt „Własna firma – nowe możliwości”
Nr WND-RPSL.07.03.01-24-0736/16

LISTA RANKINGOWA (KOBIETY)
O
soby zakwalifikowane do Projektu: 

1. O-23-7.3.1/WF/2017 147
2. O-25-7.3.1/WF/2017 143
3. O-14-7.3.1/WF/2017 138 *
4. O-02-7.3.1/WF/2017 138 *
5. O-12-7.3.1/WF/2017 136
6. O-26-7.3.1/WF/2017 125 *
7. O-03-7.3.1/WF/2017 125 *
8. O-19-7.3.1/WF/2017 124
9. O-15-7.3.1/WF/2017 121
10. O-17-7.3.1/WF/2017 120
11. O-06-7.3.1/WF/2017 110
12. O-09-7.3.1/WF/2017 109
13. O-28-7.3.1/WF/2017 107 **
14. O-07-7.3.1/WF/2017 101 **

LISTA RANKINGOWA (MĘŻCZYŹNI)
O
soby zakwalifikowane do Projektu: 

1. O-24-7.3.1/WF/2017 152
2. O-08-7.3.1/WF/2017 143
3. O-22-7.3.1/WF/2017 120 *
4. O-01-7.3.1/WF/2017 120 *

 

LISTA REZERWOWA (KOBIETY)
Osoby niezakwalifikowane do Projektu, ocenione pozytywnie: 

15. Z-01-7.3.1/WF/2017 100
16. O-04-7.3.1/WF/2017 99 *
17. O-16-7.3.1/WF/2017 99 *
18. O-20-7.3.1/WF/2017 96

 

LISTA REZERWOWA (MĘŻCZYŹNI)
Osoby niezakwalifikowane do Projektu, ocenione pozytywnie:

 – brak

 

WNIOSKI Z OCENĄ NEGATYWNĄ (KOBIETY)
Osoby niezakwalifikowane do Projektu, ocenione negatywnie: 

19. O-27-7.3.1/WF/2017 9
20. O-13-7.3.1/WF/2017 0
21. O-21-7.3.1/WF/2017 0

 

WNIOSKI Z OCENĄ NEGATYWNĄ (MĘŻCZYŹNI)
Osoby niezakwalifikowane do Projektu, ocenione negatywnie: 

5. O-11-7.3.1/WF/2017 29
6. O-10-7.3.1/WF/2017 26
7. O-05-7.3.1/WF/2017 20
8. O-18-7.3.1/WF/2017 0

 

* zgodnie z §12 ust. 4 Regulaminu rekrutacji w przypadku uzyskania przez kilku Kandydatów/tek takiej samej liczby punktów, o wyższej pozycji na liście rankingowej decyduje w pierwszej kolejności: 1) ilość punktów
z oceny formularza rekrutacyjnego, następnie: 2) ilość punktów z kryteriów strategicznych, następnie: 3) ilość punktów z rozmowy z doradcą zawodowym.

** w związku z mniejszą ilością Mężczyzn na liście rankingowej (4 zamiast 6), do Projektu zakwalifikowano 14 Kobiet, zamiast 12.

 

Lista ocen wniosków po procedurze odwoławczej

LISTA WNIOSKÓW Z OCENĄ POZYTYWNĄ
PO OCENIE FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ (KOBIETY)

po zakończeniu procedury odwoławczej

 

1. O-02-7.3.1/WF/2017 pozytywna
2. O-03-7.3.1/WF/2017 pozytywna
3. O-04-7.3.1/WF/2017 pozytywna
4. O-06-7.3.1/WF/2017 pozytywna
5. O-07-7.3.1/WF/2017 pozytywna
6. O-09-7.3.1/WF/2017 pozytywna
7. O-12-7.3.1/WF/2017 pozytywna
8. O-14-7.3.1/WF/2017 pozytywna
9. O-15-7.3.1/WF/2017 pozytywna
10. O-16-7.3.1/WF/2017 pozytywna
11. O-17-7.3.1/WF/2017 pozytywna
12. O-19-7.3.1/WF/2017 pozytywna
13. O-20-7.3.1/WF/2017 pozytywna
14. O-23-7.3.1/WF/2017 pozytywna
15. O-25-7.3.1/WF/2017 pozytywna
16. O-26-7.3.1/WF/2017 pozytywna
17. O-28-7.3.1/WF/2017 pozytywna
18. Z-01-7.3.1/WF/2017 pozytywna

 

LISTA WNIOSKÓW Z OCENĄ POZYTYWNĄ
PO OCENIE FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ (MĘŻCZYŹNI)

po zakończeniu procedury odwoławczej

 

19. O-01-7.3.1/WF/2017 pozytywna
20. O-08-7.3.1/WF/2017 pozytywna
21. O-22-7.3.1/WF/2017 pozytywna
22. O-24-7.3.1/WF/2017 pozytywna

 

LISTA WNIOSKÓW Z OCENĄ NEGATYWNĄ
PO OCENIE FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ (KOBIETY)

po zakończeniu procedury odwoławczej

 

23. O-27-7.3.1/WF/2017 negatywna
24. O-13-7.3.1/WF/2017 negatywna
25. O-21-7.3.1/WF/2017 negatywna

 

LISTA WNIOSKÓW Z OCENĄ NEGATYWNĄ
PO OCENIE FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ (MĘŻCZYŹNI)

po zakończeniu procedury odwoławczej

 

26. O-11-7.3.1/WF/2017 negatywna
27. O-10-7.3.1/WF/2017 negatywna
28. O-05-7.3.1/WF/2017 negatywna
29. O-18-7.3.1/WF/2017 negatywna

 

Regulamin przyznawania środków finansowych

Informujemy o zatwierdzeniu przez IP dokumentacji projektowej, dotyczącej Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zał. 1 Biznesplan

Zał. 2 Oświadczenie o de minimis

Zał. 3 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Zał. 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

Zał. 5 Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia

Zał. 6 Oświadczenia do biznesplanu

Zał. 7 Karta oceny biznesplanu

Zał. 8 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 9 Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i usług

Zał. 10 Szczegółowe zestawienie towarów i usług zakupionych z dotacji

Zał. 11 Harmonogram wydatków wsparcie pomostowe

Zał. 12 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle

Zał. 13 Wzór wniosku o wsparcie pomostowe

Zał. 14 Karta oceny formalnej wsparcie pomostowe

Zał. 15 Karta oceny merytorycznej wsparcie pomostowe

Zał. 16 Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 17 Wzór Aneksu do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 18 Wzór Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług doradczo-szkoleniowych

Zał. 19 Wzór Zaświadczenia o pomocy de minimis (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.)

Lista rankingowa do projektu opublikowana zostanie w dniu 8 grudnia br.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 / WF / OIPH / 2017

Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu pt. „Własna firma – nowe możliwości” nr WND-RPSL.07.03.01-24-0736/16 (zwanego dalej Projektem) w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregion Centralny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego, zaprasza się do złożenia oferty:

POBIERZ ZAPYTANIE / INDYWIDUALNA OPIEKA OFICERÓW DOTACYJNYCH

REGULAMIN FINANSOWY (projekt)

BIZNESPLAN (projekt)

STANDARD UDZIELANIA WSPARCIA