Absolwent Wydziału Maszyn Górniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz wielu kierunków studiów podyplomowych, w tym w zakresie prawa patentowego na Uniwersytecie Śląskim, zarządzania finansami przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, zarządzania projektem funduszy europejskich, przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie a także Szkoły Controllingu.

Od 2001 r. Prezes Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach oraz Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. W latach 2006-2015 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy (MAO) ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PE/024 „Gospodarka Ściekowa w Tychach” oraz w latach 2010-2014 Doradca Prezydenta Miasta Tychy w zakresie infrastruktury drogowej, w tym modernizacji drogi krajowej DK1.

Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej na kadencję 2017 – 2021.

Czynny uczestnik zespołów doradczych i eksperckich, członek zespołu realizującego projekt Foresight dla Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego, członek Powiatowej Rady Zatrudnienia i Rady Gospodarki Wodnej przy Rejonowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Specjalista grupy roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Rzecznik patentowy i autor kilku patentów.

Laureat licznych nagród i wyróżnień, w tym Złotej Odznaki Ministra Środowiska i Ministra Gospodarki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz rozwoju gospodarki wodnej, jako osoba szczególnie zasłużona dla ochrony środowiska w kraju oraz medalem „Za Długoletnią Służbę”. Uhonorowany prestiżową nagrodą Komisji Europejskiej EMAS Awards 2015.


 

Ewa Stachura-Pordzik

Ewa Stachura-Pordzik

Wice Prezes Zarządu

Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA

Ewa Stachura-Pordzik jest wiceprezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Tychy. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach i studia podyplomowe Zarządców Nieruchomości i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. Posiada także Państwową Licencję Zarządcy Nieruchomości.

Pracę zawodową rozpoczęła w roku 1975 w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych, następnie pracowała w Spółdzielni GS Katowice. W latach 1978-1996 była zatrudniona w Urzędzie Miasta Tychy.

W 1996 r. objęła stanowisko wiceprezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Podstrefy Tyskiej. W ciągu kilkunastu lat współtworzyła koncepcję i zasady funkcjonowania Podstrefy Tyskiej, brała czynny udział w tworzeniu Agencji Promocji Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy oraz opracowała koncepcję Inkubatora Przedsiębiorczości, wnosząc istotny wkład w rozwój gospodarczy regionu. Brała udział w pracach komisji opracowującej strategię rozwoju gminy – Tychy 2000.

Podstrefa Tyska istnieje 20 lat, obecnie obszar ten liczy ponad 450 ha, inwestycje inwestorów to ponad 5 mld zł, stworzono ponad 14 tys. miejsc pracy. Do rozwoju Strefy, a więc i gospodarki regionu, bez wątpienia przyczyniła się Ewa Starchura-Pordzik, która swoje obowiązki i zadania wykonuje wyjątkowo sumiennie i rzetelnie.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu Ewa Stachura-Pordzik jest pomysłodawcą projektów skierowanych do bezrobotnych absolwentów, młodych matek, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia oraz osób, które chcą się przekwalifikować lub rozpocząć działalność gospodarczą. Od kilku lat realizowane są także projekty edukacyjne dot. ścieżki zawodowej dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz szkół zawodowych.

Cały przebieg kariery zawodowej Ewy Stachury-Pordzik cechuje profesjonalizm, zaangażowanie i wrażliwość społeczna.


 

Marek Mrówczyński

Marek Mrówczyński

Wice Prezes Zarządu OIPH

Prezes Zarządu Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji (1998).

Uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2006). W tym samym roku był radcą prawnym w Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (2006). Ukończył aplikację prokuratorską w 2001 roku w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach, zdając egzamin prokuratorski.

W latach 1998 – 2006 pracował jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, początkowo jako asystent naukowo-dydaktyczny, później jako adiunkt naukowo-dydaktyczny.

Od 2002 do lipca 2014 roku był Prezesem Zarządu Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o. Pod jego Zarządem nastąpiła realizacja szeregu inwestycji z zakresu gospodarki odpadami i energetyki odnawialnej, w tym budowa jednego z najnowocześniejszych zakładów biologiczno-mechanicznego unieszkodliwiania odpadów w Polsce – Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. W tym okresie spółka 10-krotnie powiększyła swoje zyski, a zatrudnienie wzrosło z 40 do 200 osób.

Dodatkowo w latach 2001 – 2007 był Członkiem Rady Powierniczej Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wolf Tychy sp. z o.o. a w latach 2008 – 2011 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Elektrownia Stalowa Wola SA. Ponadto od września 2012 roku jest sekretarzem Rady Nadzorczej Tyskich Linii Trolejbusowych sp. z o.o.

W okresie od 2013 do lipca 2014 był Członkiem Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

Obecnie, od lipca 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. Pod jego zarządem w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. prowadzony jest dynamiczny proces inwestycyjny z nakładem 140 mln zł, związany z dostosowaniem urządzeń wytwórczych do zaostrzonych norm emisyjnych, które mają obowiązywać w perspektywie najbliższych lat.

Ukończył liczne szkolenia w zakresie ochrony środowiska w energetyce.

Nagrodzony w 2013 roku Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarki Odpadami za wybitne osiągnięcia i wkład pracy w rozwój branży gospodarki odpadami w Polsce. Uhonorowany Odznaką Ministra Gospodarki „za zasługi dla energetyki”.


 

Piotr Polis

Piotr Polis

Członek Zarządu OIPH

Prezes Zarządu Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej OSKARD

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Swoją drogę  zawodową związał z obszarem zarządzania przedsiębiorstwami branży nieruchomości i budownictwa. Skutecznie pozyskał dla mieszkańców spółdzielczych zasobów środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013.

Piotr Polis jest Członkiem Rady Śląskiej Izby Budownictwa, gdzie aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz rozwoju i integracji śląskiej przedsiębiorczości. Dynamiczny w działaniu, kreatywny, konsekwentny i stawiający na nowoczesne technologie. Zaangażowanie w rozwój innowacyjnej gospodarki, profesjonalne i wysoce efektywne zarządzanie stanowią o jego wybitnym dorobku i znaczących osiągnięciach zawodowych.

Laureat wielu nagród i wyróżnień m.in. „Menedżer Sukcesu” w  III edycji „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” przyznany przez Śląską Izbę Budownictwa. Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, uhonorowany przez Marszałka Województwa Śląskiego Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.


 

Tomasz Cybok

Tomasz Cybok

Członek Zarządu

Dyrektor
INVENIO QD Sp. z o.o.

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach (Socjologia), Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Socjologia), Politechniki Wrocławskiej (Zarządzanie Jakością) oraz Akademii Ekonomicznej na Studiach Podyplomowych (Trener i Menadżer ds. Szkoleń).

Współtwórca Porozumienia Studentów Uczelni Niepaństwowych Śląska (2002), Przewodniczący Komisji Kultury w Międzyuczelnianym Ogólnopolskim Niezależnym Stowarzyszeniu Studentów Uczelni Niepaństwowych (2003) oraz Delegat do Parlamentu Studentów RP (2001-2004).

Zawodowo związany z Grupą invenio od 2004 roku. Odpowiedzialny za otwarcie oraz rozwój Oddziału Zagranicznego Grupy w Republice Czeskiej (2009) oraz spółek niezależnych w Republice Serbii (2013), Rumunii (2014), Republice Bułgarii (2016). Dyrektor oraz Prokurent w invenio QD sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (od 2010).

Uczestnik wielu szkoleń związanych z branżą motoryzacyjną, w szczególności z zakresu szerokorozumianej jakości, HR oraz zarządzania. Wewnętrzny Audytor Systemów Jakości zgodnych z ISO/TS oraz Audytor Procesu VDA 6.3.

Partner organizowanego przez Konsulat Honorowy Serbii w Czeladzi Polsko-Serbskiego Forum Gospodarczego.
Uhonorowany min. za zajęcie II miejsca w plebiscycie tygodnika „Echo”: Człowiek Roku 2005 Tygodnika „Echo”(2006), Auto Forum Club w kategorii Biznes Roku (2015).

Marek Kostarz

Marek Kostarz

Członek Zarządu

Właściciel Firmy Handlowo-Usługowej AMIGO

Koordynator Klubu Młodego Przedsiębiorcy

Bogdan Marczyk

Bogdan Marczyk

Członek Zarządu

Współwłaściciel Biura Rekonstrukcji Wypadków Drogowych i Rzeczoznawstwa Samochodowego
CAR-EXPERT s.c.

KOMISJA REWIZYJNA

Przemysław Mucha

Przemysław Mucha

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Władysław Szczurek

Władysław Szczurek

Członek Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Gajos

Agnieszka Gajos

Członek Komisji Rewizyjnej

Biuro Zarządu OIPH w Tychach

dr Dagmara Mrozowska

dr Dagmara Mrozowska

Dyrektor Biura Zarządu

Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwentka Stosunków międzynarodowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych tegoż Uniwersytetu oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Studentka Pedagogiki w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Psychologii w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Współpracuje z uczelniami wyższymi, instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami psychologiczno-pedagogicznymi. Wykładowca akademicki. Autorka wielu publikacji naukowych oraz uczestniczka kilkunastu konferencji międzynarodowych.