Kursy języka angielskiego – poziom od A1 do C2

Szkolenie kierowane jest do osób dorosłych, których celem jest podniesienie kompetencji językowych oraz zdobycie
kwalifikacji – nabycie umiejętności komunikowania się w języku obcym na wskazanym poziomie.

Zajęcia prowadzone są w grupach maks. 12 osobowych, w tygodniu lub w weekendy. Dokładne dni i godziny ustalane są zgodnie z potrzebami grupy. Poziom językowy kursanta wyznaczany jest w oparciu o pretest i rozmowę z lektorem.

Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej w języku angielskim na wybranym poziomie w
Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz uzyskanie kwalifikacji. Potwierdzeniem nabycia kompetencji jest test końcowy i świadectwo ukończenia kursu. Potwierdzeniem nabycia kwalifikacji – pozytywny wynik certyfikującego egzaminu zewnętrznego (TGLS Direct lub równoważny).

Czas: 120 h (2 semestry x 60 godzin edukacyjnych).

Miejsce: 43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 42. Możliwość organizacji szkoleń zamkniętych dla danego zakładu pracy.

Wsparcie towarzyszące (w cenie kursu): podręcznik, zeszyt ćwiczeń, drobny katering w trakcie przerw (kawa, herbata, woda, ciasteczka).

Cena: 900 zł netto za os. / 1 semestr.

Program zajęć dopasowany jest do danego poziomu oraz potrzeb grupy i ustalany jest indywidualnie po konsultacji z lektorem.

Poziom A1: Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2: Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to na przykład: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

B1: Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pacy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

B2: Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

C1: Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować, jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

C2: Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.