ROZDZIAŁ 1

NAZWA I SIEDZIBA IZBY

§ 1

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach zwana dalej Izbą, działa na podstawie ustawy z dn. 30 maja 1989r. o Izbach Gospodarczych (Dz. U. Z dnia 08 czerwca 1989r. nr 35 poz. 195 zm. D z. U. Z 1992r. nr 75 poz. 368) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Siedzibą Izby jest miasto Tychy.

§ 3

1. Izba działa na terenie całego kraju

2. Izba może zrzeszać się w innych organizacjach gospodarczych i społecznych, których  działalność jest zgodna z celami Izby.

3. Izba może dla obsługi kontaktów dwustronnych, wielostronnych i branżowych, tworzyć w swojej strukturze odpowiednie struktury bilateralne, wielostronne i branżowe.

4. Izba może powoływać terytorialne jednostki organizacyjne.

ROZDZIAŁ 2

ZADANIA IZBY ORAZ SPOSÓB I FORMA ICH REALIZACJI

§ 4

1. Zadaniem Izby jest wzajemne powiązanie, kojarzenie i reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej w szczególności wobec organów państwowych i samorządowych, kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej oraz norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

2. Przedmiotem działalności Izby jest w szczególności:

a) tworzenie warunków rozwoju lokalnego życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków,
b) opiniowanie projektów rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz gospodarki na terenie działania Izby,
c) prowadzenie szeroko pojętej działalności informacyjno-szkoleniowej na rzecz swoich członków,
d) informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz wyrażanie opinii
o stanie rozwoju gospodarczego na terenie działania Izby,
e) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze; postępowania polubownego i pojednawczego,
f) uczestniczenie w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków Izby w graniach obowiązującego prawa,
g) współpraca z innymi organizacjami przedsiębiorców oraz organizacjami pozarządowymi.

3. Zadania Izby są m.in. realizowane przez:

a) współpracę z instytucjami wspierającymi inicjatywy gospodarcze zarówno lokalne jak i ponadlokalne oraz międzynarodowe,
b) bliską współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz spółkami prawa handlowego zajmującymi się organizacją funkcjonowania gospodarki na terenie działania Izby,
c) prowadzenie działalności gospodarczej oraz informacji gospodarczej
d) prowadzenie doradztwa prawnego,
e) rozwój samodzielnej działalności wydawniczej, promocyjnej, szkoleniowej w szczególności w zakresie marketingowego i ekonomiczno-finansowego kształcenia zawodowego, wspierania nauki zawodu oraz doskonalenia zawodowego członków Izby i ich pracowników,
f) uczestnictwo, na zaproszenie organów samorządowych i państwowych lub z własnej inicjatywy, w pracach instytucji doradczo – opiniotwórczych w sprawach działalności gospodarczej
g) inicjowanie działań gospodarczych mających na celu integrację Izby,
h) występowanie w imieniu i na rzecz członków Izby w sprawach istotnych dla ich funkcjonowania na spotkaniach z organami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami,
i) organizowanie wystaw, targów, sympozjów, konferencji i innych imprez komercyjnych i reklamowych,
j) inicjowanie i opiniowanie projektów rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki,
k) uczestnictwo w programach Unii Europejskiej, programach rządowych, lokalnych i innych.

§ 5

1. Dla celów i potrzeb związanych z realizacją zadań Izby, wskazanych w § 4, Izba może:

a) tworzyć oddziały, grupy branżowe, grupy zainteresowań, komisje tematyczne, ośrodki zamiejscowe oraz kluby – skupiające członków Izby o określonych zakresach działania,
b) określać na wniosek grup, wymienionych w pozycji „a” ich organizacyjne, tematyczne, a także finansowe zasady działania, przy zachowaniu zasady zgodności działania ze Statutem Izby oraz obowiązującymi przepisami prawa

2. O utworzeniu grup, komisji innych ugrupowań wskazanych w ust. 1 decyduje na wniosek zainteresowanych Zarząd Izby.

ROZDZIAŁ 3

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA IZBY

§ 6

1. Członkami Izby mogą być wszyscy zarejestrowani przedsiębiorcy, organizacje i instytucje prowadzące bądź wpływające na działalność gospodarczą, spełniający warunki określone w niniejszym Statucie oraz w innych aktach prawnych dotyczących działania Izby.

2. W pracach Izby uczestniczą upoważnione osoby reprezentujące członków Izby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6 a

1. Członkowie Izby maja prawo:

a) uczestniczyć w zebraniach Zgromadzenia członków Izby,
b) wybierać i być wybieranym do organów Izby,
c) brać czynny udział w pracach Izby,
d) zgłaszać wnioski i postulaty wobec organów Izby i oceniać działalność tych organów,
e) otrzymywać pomoc w zakresie działalności statutowej Izby,
f) korzystać z innych uprawnień członkowskich wynikających z działalności statutowej Izby.

2. Członkowie Izby zobowiązani są do:

a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i prawomocnych uchwał organów Izby,
b) uczestniczenia w realizacji celów statutowych Izby,
c) wpłacania terminowo składek członkowskich, tj. półrocznie lub rocznie do dnia dziesiątego miesiąca rozpoczynającego deklarowany okres składkowy.

§ 6 b

1. Walne Zgromadzenie Członków Izby lub Zarząd Izby mogą podejmować uchwały o ustanowieniu członka wspierającego w Izbie w stosunku do osób, podmiotów gospodarczych oraz innych jednostek organizacyjnych, które w sposób szczególny wspierają działalność Izby.

2. Uprawnienia oraz ewentualne obowiązki z tytułu członka wspierającego określa uchwała o ustanowieniu członka wspierającego.

3. Członkowie wspierający nie mają prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków.

ROZDZIAŁ 4

NABYCIE I UTRATA CZŁONKOSTWA IZBY

§ 7

1. Członkostwo Izby nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji przystąpienia, wpłaceniu wpisowego i  składki.

2. Przyjęcie w poczet członków Izby dokonuje Zarząd podejmując stosowną uchwałę

3. Członkostwo w Izbie ustaje na skutek:

* wystąpienia,
* wykreślenia,
* wykluczenia.

§ 7 a

Wystąpienie z Izby następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie  członkostwa.

§ 7 b

1. Wykreślenie członka Izby następuje w przypadku:

a) utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Izbie,
b) nieuregulowania składki członkowskiej, zgodnie z § 6a pkt 2c niniejszego Statutu.

2.  Wykreślenie, o którym mowa w punkcie 1.b, poprzedza miesięczny okres zawieszenia  w prawach członka Izby, o czym członek Izby powiadamiany jest na piśmie. W tym okresie członek Izby ma prawo złożyć  stosowne wyjaśnienia, dopełnić należnych opłat członkowskich lub odwołać się od tej decyzji.

§ 7 c

Wykluczenie z Izby może nastąpić na mocy decyzji kompetentnego organu Izby,
w przypadku:

a) naruszania postanowień Statutu,
b) umyślnego działania na szkodę Izby bądź jej członków,
c) skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa gospodarcze.

§ 7 d

1. Członkowi Izby wykreślonemu lub wykluczonemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia z powiadomieniem Komisji Rewizyjnej

2.  Odwołanie może być złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

3.  W przypadku prawomocnej decyzji o wykluczeniu członka Izby – wniosek o   ponowne  przyjęcie może być rozpatrywany nie wcześniej niż po upływie jednego roku od czasu podjęcia decyzji.

ROZDZIAŁ 5

ORGANY IZBY

§ 8

1. Organami Izby są:

a)  Walne Zgromadzenie Członków Izby
b)  Zarząd Izby
c)  Komisja Rewizyjna

2.  Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

3.  Wybór członków organów następuje w głosowaniu tajnym.

4.  Organy Izby podejmują uchwały samodzielnie.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW IZBY

§ 9

1.  Walne Zgromadzenia członków Izby jest najwyższym organem Izby.

2.  Walne Zgromadzenia członków Izby zwoływane jest przynajmniej raz w roku przez Zarząd, przy czym termin, miejsce i porządek obrad powinny być podane do wiadomości członków Izby nie później niż dwa tygodnie przed datą zebrania.

3.  Na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/ 3 łącznej liczby członków, będących w ewidencji Izby, Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby w terminie 30 dni od daty żądania zwołania.

4. Członkom i organom Izby przysługuje prawo składania wniosków do proponowanego porządku  obrad w terminie do 7 dni przed datą zwołania Walnego Zgromadzenia.

5. Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi wnioskami Zarząd przedkłada do zatwierdzenia projekt porządku  obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w drugim zaś terminie-bez względu na ilość obecnych.

§ 10

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków Izby  biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Izby; nie dotyczy członków wspierających.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby należy:

a) Uchwalanie planów działalności Izby,
b) Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Izby i Komisji Rewizyjnej,
c) Ocena całokształtu działalności Izby,
d) Udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) Zatwierdzanie regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
g) Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach należących do kompetencji innych organów Izby,
h) Ustalanie wysokości składek oraz wpisowego,
i) Ustalanie zasad wynagrodzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

ZARZĄD

§ 11

1. Zarząd składa się z trzech do dziewięciu członków i wybierany jest w składzie liczbowym ustalanym przez Walne Zgromadzenie Członków Izby z zastrzeżeniem przepisu ust.2.

2. W razie utworzenia w Izbie oddziału terenowego, jego Prezes wchodzi w skład Zarządu Izby i powiększa osobowy skład Zarządu.

3. Wyboru i odwołania Prezesa i Wiceprezesów Zarządu dokonuje Zarząd Izby ze swojego składu.

4. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji przez członka Zarządu przed upływem kadencji, na którą został wybrany, pozostali członkowie Zarządu mogą wybrać nową osobę jako członka Zarządu na czas określony, to jest do najbliższego Walnego Zgromadzenia, które potwierdza wybór lub powołuje inną osobę.

5. Posiedzenia Zarządu Izby odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące.

§ 12

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) reprezentowanie Izby na zewnątrz,
b) kierowanie całokształtem działalności,
c) zarządzanie majątkiem i finansami Izby,
d) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby,
e) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i utraty członkostwa w Izbie,
f)  podejmowanie uchwał w sprawach określonych w §5 ust.1 pkt a) niniejszego statutu.

2. Uchwały Zarządu są prawomocne jedynie wtedy, gdy są podjęte przy udziale co najmniej 50% jego członków zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Zarząd może ze swojego grona wyłonić Prezydium i określić zakres jego kompetencji.

4. Zarząd opracowuje i uchwala Regulamin Pracy Zarządu.

5. Zarząd może dla potrzeb związanych z obsługa techniczno – kancelaryjną tworzyć Biuro Izby i zatrudniać w nim pracowników lub osoby na podstawie doraźnych zleceń lub umów o dzieło albo umów o pracę.

6. Osoby wymienione w ust.5 działają w granicach umocowania wynikającego z zawartych z nimi umów.

7. Wobec pracowników Izby Prezes Zarządu jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 13

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków, wybieranych spośród członków Izby przez Walne Zgromadzenie Członków Izby w głosowaniu tajnym. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji przez  członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, na którą został wybrany, pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej mogą wybrać nową osobę jako członka Komisji Rewizyjnej na czas określony, to jest do najbliższego Walnego Zgromadzenia, które potwierdza wybór lub powołuje inną osobę.

2. Kontroli Komisji Rewizyjnej podlega całokształt działalności Izby, a w szczególności działalność finansowo-gospodarcza.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej są prawomocne jedynie wtedy, gdy są podjęte zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji w pełnym składzie Komisji.

5. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu przewodniczącego i sekretarza.

§ 14

1.  Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a)  Przeprowadzanie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Izby,
b)  Egzekwowanie od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności,
c)  Składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby sprawozdania ze swej działalności,
d)  Zgłaszanie na zasadzie wyłącznego prawa wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,
e)  Przedstawianie  wniosków Zarządowi w sprawach dotyczących bieżącej działalności Izby,
f)  Wyznaczenie biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Izby.

2. Zarząd zobowiązany jest udzielać Komisji Rewizyjnej pisemnej odpowiedzi na wystąpienia i wnioski Komisji do Zarządu- w terminie nie dłuższym niż 21 dni.

ROZDZIAŁ 6

MAJĄTEK I FUNDUSZ
§ 15

1. Majątek Izby stanowią nieruchomości, ruchomości oraz posiadane fundusze.

2. Na fundusze Izby składają się:

a) wpłaty z wpisowego i składek członkowskich,
b) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej Izby,
c) przychody z posiadania ruchomości, nieruchomości, papierów wartościowych i nabytych praw,
d) spadki, darowizny, zapisy,
e) inne wpływy.

3. Wysokość wpisowego i składek członkowskich określa corocznie Walne Zgromadzenie Członków Izby.

4. Walne Zgromadzenie może ustalić w odniesieniu do imiennie określonych członków Izby uchwałę o zaliczeniu na poczet wpisowego i składek członkowskich wartości pracy, wykonanej na rzecz Izby. W uzasadnionych przypadkach uchwałę taką może podjąć Zarząd Izby, przy czym podlega ona zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

5. Dochód z działalności gospodarczej Izby służy realizacji celów statutowych i nie może zostać przeznaczony do podziału miedzy jej Członków.

§ 16

1. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Izby ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz statutu, a także uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.

2. W zakresie spraw prawno – majątkowych nieprzekraczających zakresu zwykłego Zarządu oświadczenie woli w imieniu Izby składa Prezes Zarządu.

3. W zakresie spraw prawno – majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu oświadczenie woli w imieniu Izby składają równocześnie Prezes Zarządu i Członek Zarządu.

ROZDZIAŁ 7

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE IZBY

§ 17

1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Izby może nastąpić tylko na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu Izby powinna określać sposób likwidacji Izby oraz cel na jaki nastąpi przekazanie majątku.

3. W razie braku uchwały o przekazaniu majątku postanowienie w tym zakresie należy do właściwego organu rejestrowego.

ROZDZIAŁ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy o Izbach Gospodarczych oraz inne przepisy właściwe dla danej sprawy.

Nowy tekst Statutu uchwalono na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby w dniu 15 marca 2002 roku.

Zaktualizowano na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby w dniu 27 czerwca 2011 roku.