Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Zarząd Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, zgodnie z § 9 pkt 2 Statutu oraz uchwałą Zarządu nr 01/06/2023, zwołał na dzień 28 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach (43-100 Tychy, ul. Damrota 66), w I terminie Walne Zgromadzenie Członków OIPH w Tychach. W przypadku braku kworum drugi termin Walnego Zgromadzenia ustala się na dzień 28 czerwca 2023 r. o godz. 17:15, w tym samym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu OIPH.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu obrad i regulaminów prac komisji.
 4. Wybór Komisji Mandatowo–Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia przez Komisję Mandatowo – Wyborczą.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności OIPH w Tychach za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 r.,
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego, zawierającego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową OIPH w Tychach za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 r.
 8. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej OIPH w Tychach za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 r.
 9. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej OIPH w Tychach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OIPH w Tychach za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej OIPH w Tychach za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zawierającego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 r.
 13. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu za okres 01.2022 – 31.12.2022 r.
 14. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Komisji Rewizyjnej za okres 01.2022 – 31.12.2022 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich i wpisowego.
 16. Przedstawienie planu działania na rok 2023.
 17. Wolne wnioski i dyskusja.
 18. Zamknięcie obrad.

Prosimy o oddelegowanie jednej osoby z Państwa firmy, uprawnionej do głosowania podczas Walnego Zgromadzenie Członków OIPH. W przypadku nieobecności osoby z zarządu firmy, istnieje możliwość wyznaczenia osoby, która na podstawie stosownego upoważnienia będzie reprezentować Państwa firmę na Walnym Zgromadzeniu Członków OIPH.

Sprawozdanie Zarządu za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 r. dostępne jest na stronie internetowej OIPH w Tychach pod adresem POBIERZ oraz w siedzibie Izby (Tychy, ul. Grota Roweckiego 42, p. 331, godz. 8.00-16.00).

W razie zaległości w opłacie składki członkowskiej należy ją uregulować przed Walnym Zgromadzeniem, zgodnie z § 6a pkt 2c Statutu OIPH w Tychach.