1. Organizatorem szkoleń jest Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, z siedzibą w 43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 42/331, NIP 646 21 29 955, REGON 273380666

2. Klient ma prawo oczekiwać, że:

a) cele szkolenia zostaną spełnione, zgodnie z zapisami w programie szkolenia;

b) szkolenie odbędzie się w komfortowych warunkach, sprzyjających pracy;

c) trener, prowadzący zajęcia, będzie posiadał wiedzę merytoryczną z zakresu, który obejmuje tematyka szkolenia i poprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny;

d) zakres merytoryczny zostanie w pełni zrealizowany w czasie szkolenia;

e) zostaną spełnione pozostałe warunki formalne umowy.

3. Instytucja szkoleniowa ma prawo oczekiwać, że:

a) uczestnicy dostosują się do reguł, ustalonych podczas szkolenia („regulamin szkolenia”);

b) uczestnicy będą brali czynny udział w ćwiczeniach i działaniach, prowadzonych przez trenera;

c) uczestnicy w pełni zaangażują się w proces kształcenia;

d) zostaną spełnione pozostałe warunki formalne umowy.

4. Uczestnicy szkolenia otwartego lub firma zlecająca realizację szkolenia zamkniętego, mają prawo do: złożenia skargi lub reklamacji, jeżeli mają zastrzeżenia do kwestii zawartych w p. 2 niniejszej procedury.

5. W celu zgłoszenia reklamacji należy przesłać wypełniony formularz, stanowiący załącznik do niniejszej procedury, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: izba@izba.tychy.pl lub faxem na nr: 32 327 73 77

6. Reklamację można złożyć w terminie 7 dni od zakończenia usługi szkoleniowej. Reklamacje przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

7. Organizator szkolenia ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających, czas rozpatrywania reklamacji może wydłużyć się do 21 dni roboczych.

8. W przypadku niejasności, organizator szkolenia ma prawo zwrócić się do składającego reklamację o dodatkowe wyjaśnienia.

9. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na reklamację, w przypadku, gdy jest ona niezrozumiała lub przeczy zapisom zawartym w umowie lub niniejszej procedurze.

10. Możliwe formy rekompensaty to m.in.:

a) realizacja szkolenia lub doradztwa w innym terminie;

b) rabat w zakresie proporcjonalnym do wady;

c) uzupełniające materiały edukacyjne;

d) dodatkowe, indywidualne spotkania z Trenerem;

e) możliwość realizacji usługi w formie zdalnej.

11. Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

12. Załącznikiem do niniejszej procedury jest FORMULARZ REKLAMACYJNY (do pobrania).