Zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest OKRĘGOWA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W TYCHACH (zwana dalej Izbą), z siedzibą w 43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 42 p. 331, https://izba.tychy.pl, tel./faks 32 327 72 77, 32 327 73 77, e-mail: izba@izba.tychy.pl.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu zachowania relacji biznesowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach dystrybucji informacji, w tym w celach komunikacji lub na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO, tj. w celach związanych z uzasadnionym interesem Izby. Dane osobowe przetwarzane są także w oparciu o podpisane umowy dot. współpracy (art.6 ust.1 lit.b) RODO oraz w celach rozliczeniowych i sprawozdawczych (art.6 ust.1 lit.c) RODO).
 3. Zakres  przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych i służy realizacji ww. celów (imię, nazwisko, nazwa, adres, telefon, e-mail).
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Izby, upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w celach statutowych Izby, a także obsługa systemów IT, organizatorzy imprez, kancelarie prawne, a w uzasadnionych przypadkach członkowie Izby.
 5. Państwa dane osobowe nie były i nie są przekazywane krajom trzecim, chyba że wyrażą Państwo pisemną zgodę na ich przekazanie w określonym celu.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub do wygaśnięcia tej zgody lub do wygaśnięcia celu przetwarzania.
 7. W przypadku firm członkowskich przetwarzanie danych jest niezbędne do prowadzenia działalności statutowej, w tym informacyjnej.
 8. W przypadku kandydatów do projektów unijnych dane przetwarzane są wyłącznie w celu rekrutacji do danego projektu oraz dokumentacji tego procesu.
 9. W przypadku uczestników projektów dane przetwarzane są w celu udzielenia wsparcia, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje, sprawozdawczości, rozliczenia projektu, odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania, zachowania trwałości projektu, archiwizacji, badań i analiz za pisemną zgodą uczestnika.
 10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 12. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od Izby wiadomości e-mail z informacjami dotyczącymi naszej bieżącej działalności, zaproszeniami na spotkania robocze, czy też dotyczącymi informacji gospodarczych, prosimy o odesłanie informacji zwrotnej na ten adres tj. izba@izba.tychy.pl z napisem „NIE” – Państwa adres e-mail zostanie niezwłocznie, tj. do 7 dni roboczych, usunięty z list mailingowych Izby.
 13. Jeżeli chcą Państwo odwołać którąkolwiek z udzielonych zgód RODO, prosimy o przesłanie takiej informacji w formie pisemnej na adres e-mail: iodo@izba.tychy.pl lub też o dostarczenie jej (osobiście lub drogą pocztową) na adres Administratora: Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 42 pok. 331.
 14. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) pełni pan Krzysztof Sykta, tel./faks 32 327 72 77, e-mail: iodo@izba.tychy.pl.