W ramach dobrych praktyk udostępniamy wypracowane wymogi udziału w zajęciach stacjonarnych.

WYMOGI SANITARNE W ZWIĄZKU Z COVID-19 W RAMACH ZAJĘĆ STACJONARNYCH

 • Zajęcia stacjonarne realizowane są wyłącznie za pisemną zgodą Uczestników Usługi oraz lektorów / trenerów.
 • Każdorazowo przed zajęciami Uczestnicy oraz lektorzy / trenerzy podpisują oświadczenia dotyczące aktualnego stanu zdrowia i nieprzebywania pod nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną).
 • Ogólne obowiązujące zasady bezpieczeństwa w trakcie zajęć:
  a) obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego
  z lektorem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali szkoleniowej po zakończeniu zajęć
  b) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
  c) konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych Uczestników po zakończonych zajęciach.
 • Przed wejściem na salę szkoleniową należy zdezynfekować ręce.
 • Na sali szkoleniowej obowiązuje zachowanie odstępu min. 1.5 m pomiędzy osobami zdającymi (stanowiskami).
 • Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczestnik, lektor / trener oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu zajęć nie może przyjść na zajęcia, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Zarówno Uczestnik jak i lektor / trener mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie zajęć, nawet  po zajęciu miejsca przy stoliku.
 • Uczestnik, który ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa maseczką, może nosić przyłbicę albo, jeżeli nie może również korzystać  z przyłbicy, może przystąpić do zajęć w formie zdalnej.
 • Należy poinformować lektora, że w zajęciach bierze udział chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Lektor / trener musi posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego Uczestnika jako objawów „niepokojących”.
 • Na zajęciach każdy Uczestnik korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Uczestnicy nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Organizator zapewnia dezynfekcję ławek oraz krzeseł w sali szkoleniowej przed i po każdych zajęciach.
 • Dla każdego Uczestnika będzie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.
 • Organizator zajęć zapewnia dostęp do zdezynfekowanej toalety.
 • Należy unikać tworzenia się grup przed salą szkoleniową przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu.
 • Sale szkoleniowe będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich Uczestników, mniej więcej co godzinę w trakcie zajęć (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po zajęciach, dbając o zapewnienie komfortu Uczestników.
 • Uczestnik potwierdza swoją obecność na zajęciach, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 • W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.