Warunkiem przystąpienia do Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach jest złożenie następujących, podpisanych dokumentów: Deklaracji członkowskiej, charakterystyki firmy, zgody na przetwarzanie danych, klauzuli informacyjnej,kserokopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (nie starszego niż 6 m-cy) oraz uiszczenie wpisowego i składki członkowskiej na konto Izby.

AKTUALNY CENNIK OPŁAT STATUTOWYCH
Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach

zgodnie z uchwałą 8/2022 Walnego Zgromadzenia Członków OIPH

obowiązujący od dnia 1 stycznia 2024 r.

LICZBA ZATRUDNIONYCH OSÓB WPISOWE SKŁADKA ROCZNA SKŁADKA PÓŁROCZNA
Firmy jednoosobowe 5% MWZP *
tj. 180 zł
10% MWZP
tj. 360 zł
5% MWZP *
tj. 180 zł
Firmy zatrudniające do 9 pracowników 10% MWZP
tj. 360 zł
20% MWZP
tj. 720 zł
10% MWZP
tj. 360 zł
Firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników 20% MWZP
tj. 720 zł
40% MWZP
tj. 1440 zł
20% MWZP
tj. 720 zł
Firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników 40% MWZP
tj. 1440 zł
80% MWZP
tj. 2880 zł
40% MWZP
tj. 1440 zł
Firmy zatrudniające od 250 pracowników 80% MWZP
tj. 2880 zł
100% MWZP
tj. 3600 zł
50% MWZP
tj. 1800 zł
Spółdzielnie mieszkaniowe 40% MWZP
tj. 1440 zł
80% MWZP
tj. 2880 zł
40% MWZP
tj. 1440 zł
Banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, zakłady budżetowe 80% MWZP
tj. 2880 zł
100% MWZP
tj. 3600 zł
50% MWZP
tj. 1800 zł

* MWZP – minimalne wynagrodzenie za pracę określane zgodnie z Ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) wg wysokości z dnia 31 grudnia roku poprzedzającego wystawienie noty

MWZP na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 3600 zł. Uwaga: wartość składek zaokrągla się.

Konto OIPH w Tychach: ING Bank Śląski S.A. nr 07 1050 1399 1000 0023 0717 3670.

Dokumenty obowiązkowe (od 1 stycznia 2024):

Dokumenty dodatkowe:

Informacje pozostałe:

1. Nowo wstępujące firmy, które rozpoczęły działalność w okresie do dwóch lat od momentu przystąpienia do Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, mają prawo do 50 % upustu w opłatach statutowych, tj. wpisowym i składce członkowskiej, przez okres pierwszych dwóch lat członkostwa w Izbie.

2. Firmy przyjęte w poczet członków w II półroczu danego roku tj., w okresie 1.06 – 31.12, opłacają składkę półroczną za II półrocze (+ wpisowe w pełnej wysokości).

3. Nowo przyjęte firmy uprzejmie prosimy o przesłanie logotypu oraz wybranej kategorii w celu wpisania do Katalogu firm członkowskich. Wpis na stronie Izby nie jest obowiązkowy, ma charakter informacyjny i promocyjny.

4. W przypadku niewpisania danego podmiotu w poczet Członków wpisowe oraz składka są zwracane w całości, bez odsetek, na konto danej firmy, w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały w tym zakresie.

5. Informujemy ponadto, że od dnia 01.01.2003 r.  składka z tytułu członkostwa w izbach gospodarczych została zaliczona w koszty uzyskania przychodu. Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. nr 141, poz. 1179) – pkt 37, akapit c: „składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15 % kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne”.

6. Złożenie deklaracji i karty członkowskiej jest równoznaczne z zapoznaniem się i wyrażeniem zgody na powyższe warunki.

Tychy, dn. 2 stycznia 2024 r.