Warunkiem przystąpienia do Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach jest złożenie następujących dokumentów: Karty rejestracyjnej firmy, Deklaracji członkowskiej, kserokopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (nie starszego niż 6 m-cy), Zgody na przetwarzanie danych, podpisanej klauzuli informacyjnej oraz uiszczenie wpisowego i składki członkowskiej na konto Izby.

AKTUALNY CENNIK OPŁAT STATUTOWYCH
Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach

(obowiązujący od dnia 23.06.2015 r.)

tabela1

Konto OIPH:

ING Bank Śląski S.A.:
07 1050 1399 1000 0023 0717 3670 lub 13 1050 1399 1000 0022 9374 8956

Dokumenty obowiązkowe (od 2018.05):

Dokumenty dodatkowe:

Informacje pozostałe:

1. Nowo wstępujące firmy, które rozpoczęły działalność w okresie do dwóch lat od momentu przystąpienia do Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, mają prawo do 50 % upustu w opłatach statutowych, tj. wpisowym i składce członkowskiej, przez okres pierwszych dwóch lat członkostwa w Izbie.

2. Firmy przyjęte w poczet członków w II półroczu danego roku tj., w okresie 1.06 – 31.12, opłacają składkę półroczną (+ wpisowe w pełnej wysokości).

3. Nowo przyjęte firmy uprzejmie prosimy o wypełnienie Wpisu do katalogu firm członkowskich i przesłanie na adres mailowy Izby (wraz z logotypem i zgodą). Wpis na stronę Izby nie jest obowiązkowy, ma charakter informacyjny i promocyjny.

4. W przypadku niewpisania danego podmiotu w poczet Członków wpisowe oraz składka są zwracane w całości, bez odsetek, na konto danej firmy.

5. Informujemy ponadto, że od dnia 01.01.2003 r.  składka z tytułu członkostwa w izbach gospodarczych została zaliczona w koszty uzyskania przychodu. Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. nr 141, poz. 1179) – pkt 37, akapit c: „składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15 % kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne”.

6. Złożenie deklaracji i karty członkowskiej jest równoznaczne z zapoznaniem się i wyrażeniem zgody na powyższe warunki aplikowania.