Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprez organizowanych przez Okręgową Izbę Przemysłowo – Handlową w Tychach poprzez określenie zasad zachowania się osób na nich obecnych i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na tym terenie. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

„Impreza / spotkanie” oznacza każde wydarzenie, którego realizatorem jest Okręgowa Izba Przemysłowo – Handlową w Tychach, w tym w szczególności: Gale Biznesu, Konferencje, Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców, Gale Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości, Fora Gospodarcze, Koncerty, Spotkania Klubowe, Komitety Branżowe, inne imprezy o charakterze masowym;

„Służby Porządkowe” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, legitymujące się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym pracowników agencji ochrony, a także pracowników Straży Miejskiej, strażaków OS i innych służb;

„Organizator” oznacza Okręgową Izbę Przemysłowo – Handlową w Tychach, z siedzibą w 43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 423 p. 331, NIP 646-21-29-955.

Par. 1

 1. Wstęp na Imprezę przysługuje wyłącznie za imiennym zaproszeniem lub, jeśli dotyczy, biletem wstępu.

Par. 2

 1. Organizator może utrwalać przebieg Imprezy / spotkania, jak również szkoleń dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Organizatora oraz sponsorów w formie graficznej, zdjęciowej, audio lub audio-wizualnej.
 2. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy / spotkania może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych lub promocyjnych.
 3. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu w ramach Imprezy / spotkania obejmują: wizerunek, głos, wypowiedzi, imię nazwisko, nazwa firmy, nazwa zespołu (jeśli dotyczy).
 4. Udział w Imprezie / spotkaniu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Imprezy / spotkania.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ma charakter nieodpłatny, nieograniczony w czasie i co do terytorium.
 6. Udział w Imprezie / spotkaniu oznacza w szczególności zgodę na publikację wizerunku, głosu na zdjęciach, filmach i w publikacjach podsumowujących imprezę, w tym zestawienie z innymi wizerunkami, głosami lub tekstami, w szczególności:

– na stronach internetowych Organizatora, sponsorów, partnerów, patronów, mediów biorących udział w danej Imprezie (prasa, radio, telewizja),

– na stronach i profilach społecznościowych Organizatora, sponsorów, partnerów, patronów, mediów w tym np. Facebook, Google Plus, Linked In, YouTube, Twitter, Instagram, Vimeo, Disqus, Tumblr, Goldenline, Snapchat i inne, jeśli dotyczy

– w wydawnictwach Organizatora (Magazyn Przedsiębiorczości „Impuls”, biuletyny prasowe i inne),

– w relacjach prasowych, radiowych i telewizyjnych,

– w innych materiałach o charakterze promocyjnym lub informacyjnym (np. standy reklamowe, publikacje książkowe, filmy dokumentalne etc.)

– w formie techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu światłoczułego, magnetycznego, komputerowego, elektronicznego, techniki cyfrowej, na wszelkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu oraz zwielokrotnianie na nośnikach, w jakichkolwiek technikach, o których mowa powyżej;

– w formie publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, udostępniania nośników oraz wprowadzania zwielokrotnionych nośników, wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

Par. 3

Zabrania się:

– wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy / spotkania: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych wysokoprocentowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,

– parkowania na drogach ewakuacyjnych, dojazdowych lub w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

– zakłócania porządku w trakcie Imprezy / spotkania.

Par. 4

Organizator Imprezy / spotkania może odmówić wstępu na Imprezę / spotkanie oraz przebywania na niej osobom:

– niezaproszonym lub nieznajdującym się na liście gości,

– znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

– posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,

– zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy / spotkania.

Par. 5

 1. Wszystkich uczestników imprezy / spotkania obowiązuje  bezwzględne  przestrzeganie  stosownych  przepisów przeciwpożarowych,  porządkowych  i  bezpieczeństwa.
 2. Uczestnicy imprezy / spotkania zobowiązani są do stosowania  się do poleceń oznakowanych pracowników porządkowych lub ochrony.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie Imprezy / spotkania.

Par. 6

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:

– odwołania lub skrócenia imprezy / spotkania (bilety nie podlegają zwrotowi)

– zmian w przebiegu imprezy / spotkania z powodów nieprzewidzianych  i  nieuniknionych, w tym na skutek działania siły wyższej  (np.  deszcz lub załamanie pogody, awaria sprzętu pomiarowego itp.)

– zmiany harmonogramu imprezy / spotkania, skrócenia lub odwołania imprezy / spotkania bez rekompensaty.

Par. 7

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.