Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach, Mikołowie oraz w Pszczynie rozpoczyna nabór do projektu „Firma na start” w ramach działania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Unii Europejskiej.

Osoby zainteresowane otrzymaniem bezzwrotnej dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie Firma na start realizowanym w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wsparcie kierowane będzie do osób, które spełniają łącznie następujące warunki:
•    są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach, Pszczynie lub Mikołowie
•    zamieszkują w mieście Tychy, powiecie bieruńsko-lędzińskim, powiecie pszczyńskim lub mikołowskim
•    posiadają wykształcenie min.  zawodowe
•    nie posiadają wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub w KRS od co najmniej 12 miesięcy.
•    utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne (zmiana profilu działalności, rozpoczęcie działalności eksportowej, zasadnicza zmiana struktury organizacyjnej, procesy prywatyzacyjne, dokonanie outsourcingu znaczącej części dotychczasowej działalności, zwolnienia grupowe)  w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

W ramach projektu oferujemy::
wsparcie szkoleniowe i doradcze: szkolenia z przedsiębiorczości, nowoczesnych technologii, szkolenie zawodowe oraz indywidualną opiekę doradców w zakresie planowania biznesu i opracowania wniosku aplikacyjnego
bezzwrotne środki  na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 35 tys. zł na osobę,
wsparcie pomostowe (1 500,00 zł/m-c) wypłacane przez okres od 6 do 12 m-cy tj. środki finansowe na pokrycie bieżących kosztów działalności (ZUS, czynsz, itp.)

Wnioski rekrutacyjne przyjmowane będą w okresie od 22 kwietnia 2013 r. do dnia 10 maja 2013 r. w godz. 8.00-14.00 w siedzibach Lidera oraz Partnerów projektu tj. Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach (ul. Grota Roweckiego 42, pokój 331, III piętro, Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach (ul. Budowlanych 59 w Kancelarii – pokój nr 415, III piętro), Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie – w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8 w pok. 314, II piętro, Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie przy ul. Dworcowej 23 w Sekretariacie (pokój nr 11, I piętro).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie projektu: www.fns.izba.tychy.pl