Wybrane narzędzia do oceny efektywności realizowanych usług szkoleniowo-doradczych

Ankieta W badaniu efektywności usługi szkoleniowo-doradczej na poziomie reakcji najczęściej stosowanym narzędziem jest ankieta wypełniana zazwyczaj anonimowo przez uczestników w trakcie lub na zakończenie usługi. Jej częste zastosowanie wynika z prostoty tego narzędzia i niskich kosztów z nim związanych, trzeba jednak pamiętać o ograniczeniach z nią związanych. Przede wszystkim wyniki ankiety obarczone są dużą dawką subiektywizmu –  odczuciami uczestników, emocjami związanymi ze szkoleniem, stosunkiem do trenera. Ankiety obejmują badanie aspektów merytorycznych, praktycznych (jeśli dotyczy), ewaluacji osiągniętych i zakładanych celów.

Testy Efektywność szkoleń kompetencyjnych na poziomie nauczania mierzona jest zwykle za pomocą testów wiedzy i umiejętności w kilku możliwych wariantach:

  • jednorazowe wypełnienie testu po szkoleniu ? umożliwia ocenę poziomu wiedzy i umiejętności uczestników po szkoleniu; porównanie wyników z założonymi celami pozwala określić stopień ich realizacji,
  • wypełnienie testu na początku i na końcu szkolenia ? porównanie wyników pre- i post-testów pozwala sądzić, że przyrost wiedzy i umiejętności jest wynikiem przeprowadzonego szkolenia. Trzeba tu jednak dobrze dobrać pytania testowe: uczestnicy, którzy na początku szkolenia rozwiązali test zdefiniowali już sobie, jakie mają braki w wiedzy. Na te elementy będą więc w trakcie zajęć zwracać szczególną uwagę. Jeśli testy przed i po szkoleniu są identyczne, nie dają one dobrej oceny efektywności, bo uczestnicy byli już nastawieni na zapamiętanie tych właśnie konkretnych odpowiedzi,
  • kilkakrotne wypełnianie testów przed i po szkoleniu ? podobnie jak wypełnienie pre- i post-testów pokazuje przyrost wiedzy i umiejętności w wyniku szkolenia; jednocześnie pozwala dokładniej określić czy to właśnie szkolenie wpłynęło na przyrost kompetencji czy inne czynniki.

W ramach usług szkoleniowych dot. języków obcych realizowane są min.: pre-testy wyznaczające bazowy poziom wiedzy, testy na koniec każdego semestru.

Analiza wyników Narzędziami stosowanymi w ocenie efektywności na poziomie zachowania mogą być wywiady w tym z przełożonymi czy współpracownikami na temat sposobu pracy uczestnika szkolenia, wywiady z trenerami, zlecającymi i odbierającymi usługę. Mają one odpowiedzieć na pytanie na ile w wyniku szkolenia zmienił się sposób działania pracownika oraz wyniki pracy osoby przeszkolonej. Ważnym źródłem informacji o efektywności szkolenia jest także monitoring pracy i analiza wyników ilościowych i jakościowych pracy oraz porównanie ich z wynikami sprzed szkolenia (jeśli dotyczy).

Dodatkowo weryfikowane są kompetencje kadry szkoleniowo-doradczej w aspekcie spełniania kryteriów brzegowych.