Zbigniew Gieleciak

Zbigniew Gieleciak

Prezes Zarządu OIPH

Absolwent Wydziału Maszyn Górniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz wielu kierunków studiów podyplomowych, w tym w zakresie prawa patentowego na Uniwersytecie Śląskim, zarządzania finansami przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, zarządzania projektem funduszy europejskich, przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie a także Szkoły Controllingu.

Od 2001 r. Prezes Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach oraz Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. W latach 2006-2015 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy (MAO) ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PE/024 „Gospodarka Ściekowa w Tychach” oraz w latach 2010-2014 Doradca Prezydenta Miasta Tychy w zakresie infrastruktury drogowej, w tym modernizacji drogi krajowej DK1.

Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej na kadencję 2017 – 2021.

Czynny uczestnik zespołów doradczych i eksperckich, członek zespołu realizującego projekt Foresight dla Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego, członek Powiatowej Rady Zatrudnienia i Rady Gospodarki Wodnej przy Rejonowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Specjalista grupy roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Rzecznik patentowy i autor kilku patentów.

Laureat licznych nagród i wyróżnień, w tym Złotej Odznaki Ministra Środowiska i Ministra Gospodarki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz rozwoju gospodarki wodnej, jako osoba szczególnie zasłużona dla ochrony środowiska w kraju oraz medalem „Za Długoletnią Służbę”. Uhonorowany prestiżową nagrodą Komisji Europejskiej EMAS Awards 2015.


 

Ewa Stachura-Pordzik

Ewa Stachura-Pordzik

Wice Prezes Zarządu OIPH

Ewa Stachura-Pordzik jest wiceprezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Tychy. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach i studia podyplomowe Zarządców Nieruchomości i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. Posiada także Państwową Licencję Zarządcy Nieruchomości.

Pracę zawodową rozpoczęła w roku 1975 w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych, następnie pracowała w Spółdzielni GS Katowice. W latach 1978-1996 była zatrudniona w Urzędzie Miasta Tychy.

W 1996 r. objęła stanowisko wiceprezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Podstrefy Tyskiej. W ciągu kilkunastu lat współtworzyła koncepcję i zasady funkcjonowania Podstrefy Tyskiej, brała czynny udział w tworzeniu Agencji Promocji Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy oraz opracowała koncepcję Inkubatora Przedsiębiorczości, wnosząc istotny wkład w rozwój gospodarczy regionu. Brała udział w pracach komisji opracowującej strategię rozwoju gminy – Tychy 2000.

Podstrefa Tyska istnieje 20 lat, obecnie obszar ten liczy ponad 450 ha, inwestycje inwestorów to ponad 5 mld zł, stworzono ponad 14 tys. miejsc pracy. Do rozwoju Strefy, a więc i gospodarki regionu, bez wątpienia przyczyniła się Ewa Starchura-Pordzik, która swoje obowiązki i zadania wykonuje wyjątkowo sumiennie i rzetelnie.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu Ewa Stachura-Pordzik jest pomysłodawcą projektów skierowanych do bezrobotnych absolwentów, młodych matek, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia oraz osób, które chcą się przekwalifikować lub rozpocząć działalność gospodarczą. Od kilku lat realizowane są także projekty edukacyjne dot. ścieżki zawodowej dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz szkół zawodowych.

Cały przebieg kariery zawodowej Ewy Stachury-Pordzik cechuje profesjonalizm, zaangażowanie i wrażliwość społeczna.


 

Marek Mrówczyński

Marek Mrówczyński

Wice Prezes Zarządu OIPH

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji (1998).

Uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2006). W tym samym roku był radcą prawnym w Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (2006). Ukończył aplikację prokuratorską w 2001 roku w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach, zdając egzamin prokuratorski.

W latach 1998 – 2006 pracował jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, początkowo jako asystent naukowo-dydaktyczny, później jako adiunkt naukowo-dydaktyczny.

Od 2002 do lipca 2014 roku był Prezesem Zarządu Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o. Pod jego Zarządem nastąpiła realizacja szeregu inwestycji z zakresu gospodarki odpadami i energetyki odnawialnej, w tym budowa jednego z najnowocześniejszych zakładów biologiczno-mechanicznego unieszkodliwiania odpadów w Polsce – Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. W tym okresie spółka 10-krotnie powiększyła swoje zyski, a zatrudnienie wzrosło z 40 do 200 osób.

Dodatkowo w latach 2001 – 2007 był Członkiem Rady Powierniczej Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wolf Tychy sp. z o.o. a w latach 2008 – 2011 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Elektrownia Stalowa Wola SA. Ponadto od września 2012 roku jest sekretarzem Rady Nadzorczej Tyskich Linii Trolejbusowych sp. z o.o.

W okresie od 2013 do lipca 2014 był Członkiem Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

Obecnie, od lipca 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. Pod jego zarządem w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. prowadzony jest dynamiczny proces inwestycyjny z nakładem 140 mln zł, związany z dostosowaniem urządzeń wytwórczych do zaostrzonych norm emisyjnych, które mają obowiązywać w perspektywie najbliższych lat.

Ukończył liczne szkolenia w zakresie ochrony środowiska w energetyce.

Nagrodzony w 2013 roku Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarki Odpadami za wybitne osiągnięcia i wkład pracy w rozwój branży gospodarki odpadami w Polsce. Uhonorowany Odznaką Ministra Gospodarki „za zasługi dla energetyki”.


 

Tomasz Cybok

Tomasz Cybok

Członek Zarządu OIPH

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach (Socjologia), Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Socjologia), Politechniki Wrocławskiej (Zarządzanie Jakością) oraz Akademii Ekonomicznej na Studiach Podyplomowych (Trener i Menadżer ds. Szkoleń).

Współtwórca Porozumienia Studentów Uczelni Niepaństwowych Śląska (2002), Przewodniczący Komisji Kultury w Międzyuczelnianym Ogólnopolskim Niezależnym Stowarzyszeniu Studentów Uczelni Niepaństwowych (2003) oraz Delegat do Parlamentu Studentów RP (2001-2004).

Zawodowo związany z Grupą invenio od 2004 roku. Odpowiedzialny za otwarcie oraz rozwój Oddziału Zagranicznego Grupy w Republice Czeskiej (2009) oraz spółek niezależnych w Republice Serbii (2013), Rumunii (2014), Republice Bułgarii (2016). Dyrektor oraz Prokurent w invenio QD sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (od 2010).

Uczestnik wielu szkoleń związanych z branżą motoryzacyjną, w szczególności z zakresu szeroko rozumianej jakości, HR oraz zarządzania. Wewnętrzny Audytor Systemów Jakości zgodnych z ISO/TS oraz Audytor Procesu VDA 6.3.

Partner organizowanego przez Konsulat Honorowy Serbii w Czeladzi Polsko-Serbskiego Forum Gospodarczego.

Uhonorowany min. za zajęcie II miejsca w plebiscycie tygodnika „Echo”: Człowiek Roku 2005 Tygodnika „Echo”(2006), Auto Forum Club w kategorii Biznes Roku (2015).


 

Andrzej Paszek

Andrzej Paszek

Członek Zarządu OIPH

Andrzej Paszek – współzałożyciel oraz współwłaściciel tyskiej firmy HASO s.c. J. Macioszek & A. Paszek, która od początku istnienia zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa pracy w kopalniach i automatyki przemysłowej. Prezes zarządu spółki HASO sp. z o.o. s.k.

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. W 1985 roku ukończył studium podyplomowe na Politechnice Śląskiej, a w 2004 roku kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych z wynikiem bardzo dobrym i uzyskał kwalifikację do prowadzenia zajęć w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego, co pozwoliło na prowadzenie szkoleń wewnątrz firmy. Posiada również świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (ważne stale od 1995 roku).

Rozwój oraz 28 lat istnienia firmy HASO na trudnym rynku usług dla górnictwa – to duża zasługa pana Paszka. Obecnie jest pracodawcą dla 37 osób, zatrudnionych na pełny etat. Jest szanowanym przełożonym, o czym świadczą długoletnie staże pracowników oraz nagrody dla firmy, m.in. I miejsce w Konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” – przyznana przez Państwową Inspekcję Pracy w 2016 czy nagroda główna w kategorii PRODUKT podczas Gali Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości 2018. Firma HASO od 2005 roku jest też członkiem Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach.


 

Michał Zwyrtek

Michał Zwyrtek

Członek Zarządu OIPH

Michał Zwyrtek – jest ekonomistą, doradcą biznesowym, doradcą podatkowym i agentem celnym. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest absolwentem międzynarodowego programu Executive Master of Business Administration (MBA) realizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, Uniwersytet Śląski oraz RSM Erasmus University w Rotterdamie. Ukończył również studia podyplomowe Doctor of Business Administration (DBA) oraz studia podyplomowe Master of Laws (LL.M.) Magister Legum – „Prawo w biznesie” organizowane przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie.

Michał doradza i wspiera polski oraz międzynarodowy biznes od ponad 18 lat. Pracuje z zarządami firm, średnią i wyższą kadrą menedżerską, przedsiębiorcami i przedstawicielami samorządów. Pomaga ludziom i organizacjom osiągnąć zaplanowane cele dostarczając kompetencji w obszarach biznesowych, podatkowych, prawnych i finansowych. Jego zainteresowania naukowe i biznesowe dotyczą filozofii lean, kaizen i agile.

Od ponad 13 lat pracuje w jednej z czterech największych firm doradczych na świecie, w której od kilku lat jest dyrektorem w dziale prawno-podatkowym.

Jest autorem ponad 300 artykułów i publikacji internetowych. Współpracuje m.in. z „Rzeczpospolitą”, „Gazetą Prawną”, „Monitorem Podatkowym”, „Przeglądem Podatkowym” oraz portalami biznesowymi „Śląski Biznes” i „Nowy Przemysł”.

Michał gościł w programach telewizyjnych i radiowych. Jest również prelegentem, panelistą i moderatorem licznych konferencji, w tym m.in. Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Firm.

Oczekuje bycia najlepszym i najwyższych standardów światowych. Kieruje się skutecznością, nieustannym rozwojem i koncepcją life long learning. Ukończył blisko 30 certyfikowanych szkoleń biznesowych (m.in. AgilePM, PRINCE2, M_o_R, Change Management, Management 3.0, Design Thinking, Six Sigma).

Jest członkiem komisji podatkowej przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Współpracuje również z innymi organizacjami naukowymi i biznesowymi, w tym m.in. z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Katowicach, Polish Supply Management Leaders oraz Business Dialog.


 

Krystian Dryniak

Krystian Dryniak

Członek Zarządu OIPH

Krystian Dryniak – CEO agencji interaktywnej „Social Media London Style” oraz „Digital Natives Polska”. Wykładowca w Collegium Da Vinci w Poznaniu i trener w Social Media Academy w ramach których przeszkolił ponad 15.000 osób w Polsce i na świecie. W sektorze mediów cyfrowych działa od 2005 r. Prelegent wielu konferencji, eventów, szkoleń oraz autor wielu publikacji traktujących te tematy.

Ekspert w dziedzinie zarządzania wizerunkiem firm w sferze digital oraz mediów cyfrowych. Przez osiem lat mieszkał w Londynie zdobywając zawodowe szlify. Współtwórca Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości na ponad 50 uczelniach w Polsce, długoletni współpracownik Business Centre Club w Warszawie, zapalony mówca i entuzjasta wystąpień publicznych.

Pasjonat nowych technologii i mediów. Doradzał w zakresie digital dla ponad 500 firm w Polsce i na świecie w tym m.in. dla: Allegro, ABB, Antal International, Aon Hewitt,  Citibank, CBRE, Ernst&Young, UBS, Randstad, Glaxosmithkline, Volkswagen, Credit Suisse, Gi Group, Dachser Logistics, AXA, Polskie Koleje Linowe, Katowice Airport i wiele innych.

W 2018 roku nagrodzony tytułem „Inspirator HR”. W 2021 roku powołał do życia „Fundację Digital Angels”, która zajmuje się edukacją w zakresie technologii cyfrowych i wyrównywaniem szans cyfrowych w społeczeństwie.


 

Marcin Mielniczek

Marcin Mielniczek

Członek Zarządu OIPH

TECHCAR Kompleks Motoryzacyjny w Tychach

Marek Żywicki

Marek Żywicki

Członek Zarządu OIPH

ELMAX Żywicki Sp. z o.o.

KOMISJA REWIZYJNA

Małgorzata Bigoszewska

Małgorzata Bigoszewska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

Janina Golińska

Janina Golińska

Członek Komisji Rewizyjnej

 

Paulina Bełoniak

Paulina Bełoniak

Członek Komisji Rewizyjnej

 

Biuro Zarządu OIPH w Tychach

Krzysztof Sykta

Krzysztof Sykta

dyrektor biura zarządu, koordynator projektu

 

JOANNA KWIATEK

JOANNA KWIATEK

pracownik administracyjno - biurowy

 

ELWIRA KURCZYŃSKA

ELWIRA KURCZYŃSKA

pracownik administracyjno - biurowy