Zbigniew Gieleciak

Zbigniew Gieleciak

Prezes Zarządu OIPH

Absolwent Wydziału Maszyn Górniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz wielu kierunków studiów podyplomowych, w tym w zakresie prawa patentowego na Uniwersytecie Śląskim, zarządzania finansami przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, zarządzania projektem funduszy europejskich, przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie a także Szkoły Controllingu.

Od 2001 r. Prezes Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach oraz Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. W latach 2006-2015 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy (MAO) ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PE/024 „Gospodarka Ściekowa w Tychach” oraz w latach 2010-2014 Doradca Prezydenta Miasta Tychy w zakresie infrastruktury drogowej, w tym modernizacji drogi krajowej DK1.

Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej na kadencję 2017 – 2021.

Czynny uczestnik zespołów doradczych i eksperckich, członek zespołu realizującego projekt Foresight dla Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego, członek Powiatowej Rady Zatrudnienia i Rady Gospodarki Wodnej przy Rejonowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Specjalista grupy roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Rzecznik patentowy i autor kilku patentów.

Laureat licznych nagród i wyróżnień, w tym Złotej Odznaki Ministra Środowiska i Ministra Gospodarki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz rozwoju gospodarki wodnej, jako osoba szczególnie zasłużona dla ochrony środowiska w kraju oraz medalem „Za Długoletnią Służbę”. Uhonorowany prestiżową nagrodą Komisji Europejskiej EMAS Awards 2015.


 

Tomasz Cybok

Tomasz Cybok

Wice Prezes Zarządu OIPH

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach (Socjologia), Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Socjologia), Politechniki Wrocławskiej (Zarządzanie Jakością) oraz Akademii Ekonomicznej na Studiach Podyplomowych (Trener i Menadżer ds. Szkoleń).

Współtwórca Porozumienia Studentów Uczelni Niepaństwowych Śląska (2002), Przewodniczący Komisji Kultury w Międzyuczelnianym Ogólnopolskim Niezależnym Stowarzyszeniu Studentów Uczelni Niepaństwowych (2003) oraz Delegat do Parlamentu Studentów RP (2001-2004).

Zawodowo związany z Grupą invenio od 2004 roku. Odpowiedzialny za otwarcie oraz rozwój Oddziału Zagranicznego Grupy w Republice Czeskiej (2009) oraz spółek niezależnych w Republice Serbii (2013), Rumunii (2014), Republice Bułgarii (2016). Dyrektor oraz Prokurent w invenio QD sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (od 2010).

Uczestnik wielu szkoleń związanych z branżą motoryzacyjną, w szczególności z zakresu szeroko rozumianej jakości, HR oraz zarządzania. Wewnętrzny Audytor Systemów Jakości zgodnych z ISO/TS oraz Audytor Procesu VDA 6.3.

Partner organizowanego przez Konsulat Honorowy Serbii w Czeladzi Polsko-Serbskiego Forum Gospodarczego.

Uhonorowany min. za zajęcie II miejsca w plebiscycie tygodnika „Echo”: Człowiek Roku 2005 Tygodnika „Echo”(2006), Auto Forum Club w kategorii Biznes Roku (2015).


 

Marek Mrówczyński

Marek Mrówczyński

Wice Prezes Zarządu OIPH

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji (1998).

Uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2006). W tym samym roku był radcą prawnym w Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (2006). Ukończył aplikację prokuratorską w 2001 roku w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach, zdając egzamin prokuratorski.

W latach 1998 – 2006 pracował jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, początkowo jako asystent naukowo-dydaktyczny, później jako adiunkt naukowo-dydaktyczny.

Od 2002 do lipca 2014 roku był Prezesem Zarządu Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o. Pod jego Zarządem nastąpiła realizacja szeregu inwestycji z zakresu gospodarki odpadami i energetyki odnawialnej, w tym budowa jednego z najnowocześniejszych zakładów biologiczno-mechanicznego unieszkodliwiania odpadów w Polsce – Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. W tym okresie spółka 10-krotnie powiększyła swoje zyski, a zatrudnienie wzrosło z 40 do 200 osób.

Dodatkowo w latach 2001 – 2007 był Członkiem Rady Powierniczej Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wolf Tychy sp. z o.o. a w latach 2008 – 2011 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Elektrownia Stalowa Wola SA. Ponadto od września 2012 roku jest sekretarzem Rady Nadzorczej Tyskich Linii Trolejbusowych sp. z o.o.

W okresie od 2013 do lipca 2014 był Członkiem Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

Obecnie, od lipca 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. Pod jego zarządem w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. prowadzony jest dynamiczny proces inwestycyjny z nakładem 140 mln zł, związany z dostosowaniem urządzeń wytwórczych do zaostrzonych norm emisyjnych, które mają obowiązywać w perspektywie najbliższych lat.

Ukończył liczne szkolenia w zakresie ochrony środowiska w energetyce.

Nagrodzony w 2013 roku Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarki Odpadami za wybitne osiągnięcia i wkład pracy w rozwój branży gospodarki odpadami w Polsce. Uhonorowany Odznaką Ministra Gospodarki „za zasługi dla energetyki”.


 

Rafał Żelazny

Rafał Żelazny

Wice Prezes Zarządu OIPH

Absolwent Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach.

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse; Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Członek Zarządu, wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (KSSE) zarządza Podstrefą Tyską KSSE S.A.

Menedżer, konsultant przedsiębiorstw, ekspert samorządów i instytucji otoczenia biznesu – w tym m.in.:

 • Risk & Finance Manager – Future Processing S.A.
 • Ekspert w pracach nad Strategia Rozwoju Społeczeństwa informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+, opracowanie dokumentu Analiza stanu społeczeństwa informacyjnego w województwie śląskim będącego częścią diagnostyczną wykorzystaną w Strategii;
 • Konsultant merytoryczny „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015”, (współautorstwo dokumentu, prowadzenie warsztatów, konsultacje
  społeczne projektu) – dokument strategii został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego 29.04.2009r. Uchwałą nr III/37/2/2009;
 • Główny Konsultant Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 2526/312/III/2009 z dnia 9.10.2009r.) – przygotowanie Raportów Monitoringowych (za lata 2012, 2013, 2014, 2017), udział w pracach Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu (inspirowanie podejmowanej tematyki, konsultacje, ekspertyzy, opinie);
 • Konsultant naukowy obszaru tematycznego „Analiza funkcjonalnego i przestrzennego rozmieszczenia infrastruktury nowej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego (gospodarki i społeczeństwa wiedzy)” oraz opracowanie prognoz i kierunków jej rozwoju jako determinanty kreowania nowych miejsc pracy i zapotrzebowania na nowe kwalifikacje
  w województwie śląskim w ramach projektu „Strategiczne zarządzanie zmianami – nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (okres realizacji czerwiec 2010 – wrzesień 2012); Nowa gospodarka i społeczeństwo informacyjne
 • Ekspert Śląskiej Rady Innowacji – organu doradczo-eksperckiego Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego;
 • Ekspert Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych (RCAS) Województwa Śląskiego
  w ramach modułu gospodarczego projektu pn. „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim”; prace nad jednolitym wskaźnikiem stanowiącym miarę rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz modelem ekonometrycznym umożliwiającym szacowanie wielkości bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Część I. Powiązania gospodarcze woj. śląskiego z zagranicą

Część II. Regionalne mierniki rozwoju

Prezentacja prac – model ekonometryczny

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu innowacyjności, gospodarki opartej na wiedzy, społeczeństwa informacyjnego (w języku polskim i angielskim) – pełna lista (zakładka: dorobek naukowy).

Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tychach powołanej na lata 2021-2024 z ramienia OIPH.

Michał Zwyrtek

Michał Zwyrtek

Członek Zarządu OIPH

Michał Zwyrtek – jest ekonomistą, doradcą biznesowym, doradcą podatkowym i agentem celnym. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest absolwentem międzynarodowego programu Executive Master of Business Administration (MBA) realizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, Uniwersytet Śląski oraz RSM Erasmus University w Rotterdamie. Ukończył również studia podyplomowe Doctor of Business Administration (DBA) oraz studia podyplomowe Master of Laws (LL.M.) Magister Legum – „Prawo w biznesie” organizowane przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie.

Michał doradza i wspiera polski oraz międzynarodowy biznes od ponad 18 lat. Pracuje z zarządami firm, średnią i wyższą kadrą menedżerską, przedsiębiorcami i przedstawicielami samorządów. Pomaga ludziom i organizacjom osiągnąć zaplanowane cele dostarczając kompetencji w obszarach biznesowych, podatkowych, prawnych i finansowych. Jego zainteresowania naukowe i biznesowe dotyczą filozofii lean, kaizen i agile.

Od ponad 13 lat pracuje w jednej z czterech największych firm doradczych na świecie, w której od kilku lat jest dyrektorem w dziale prawno-podatkowym.

Jest autorem ponad 300 artykułów i publikacji internetowych. Współpracuje m.in. z „Rzeczpospolitą”, „Gazetą Prawną”, „Monitorem Podatkowym”, „Przeglądem Podatkowym” oraz portalami biznesowymi „Śląski Biznes” i „Nowy Przemysł”.

Michał gościł w programach telewizyjnych i radiowych. Jest również prelegentem, panelistą i moderatorem licznych konferencji, w tym m.in. Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Firm.

Oczekuje bycia najlepszym i najwyższych standardów światowych. Kieruje się skutecznością, nieustannym rozwojem i koncepcją life long learning. Ukończył blisko 30 certyfikowanych szkoleń biznesowych (m.in. AgilePM, PRINCE2, M_o_R, Change Management, Management 3.0, Design Thinking, Six Sigma).

Jest członkiem komisji podatkowej przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Współpracuje również z innymi organizacjami naukowymi i biznesowymi, w tym m.in. z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Katowicach, Polish Supply Management Leaders oraz Business Dialog.


 

Liliana Bielas-Kostyra

Liliana Bielas-Kostyra

Członek Zarządu OIPH

Liliana Bielas-Kostyra – ​absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytetu Śląskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na studiach podyplomowych. Od wielu lat związana z sektorem ochrony zdrowia. Obecnie właściciel i prezes zarządu przychodni lekarskiej NZOZ MEDICO Praktyka Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów Sp. z o.o. w Tychach. Ukończyła międzynarodowy program Executive Master of Business Administration (MBA) w ochronie zdrowia realizowany przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni.

Od ponad 20 lat związana również z problematyką funduszy europejskich. Posiada własną firmę doradczą w zakresie wdrażania i koordynowania projektów dofinansowanych ze środków UE w jednostkach publicznych i firmach prywatnych. Współpracuje z samorządami lokalnymi w zakresie programowania rozwoju oraz przygotowania, finansowania i realizowania projektów strategicznych.

Jest wydawcą portalu informacyjnego „Przestrzeń Gospodarcza – Koniecpol.Info”, który w 2020 roku otrzymał nagrodę „Super Samorząd” przyznaną przez Fundację im. Stefana Batorego. 

Wcześniej przez wiele lat kierowała Referatem Programowania i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Tychy, a następnie zawodowo była związana z Bankiem Ochrony Środowiska na stanowisku doradcy korporacyjnego uczestniczącego w realizacji projektów finansowanych z unijnej Inicjatywy JESSICA. Przez 5 lat była menadżerem zarządzającym Parkiem Przemysłowo-Technologicznym REVITA PARK w Katowicach.

Członek Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej i Prezes Stowarzyszenia Centrum Promocji Zdrowia MEDICO.


 

PAWEŁ BARANOWICZ

PAWEŁ BARANOWICZ

Członek Zarządu OIPH

MEMO Sp. z o.o.

Marcin Mielniczek

Marcin Mielniczek

Członek Zarządu OIPH

TECHCAR Tychy

Marek Żywicki

Marek Żywicki

Wice Prezes Zarządu OIPH

ELMAX Sp. z o.o.

KOMISJA REWIZYJNA

Marcin ROGALA

Marcin ROGALA

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

RAFAŁ BEŁONIAK

RAFAŁ BEŁONIAK

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

 

PIOTR POLIS

PIOTR POLIS

Członek Komisji Rewizyjnej