Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 1 sierpnia 2017 r. rozpoczęła realizację projektu „Własna firma – nowe możliwości”.

Projekt kierowany jest do 18 osób (w tym 12 kobiet, 6 mężczyzn) bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenach rewitalizowanych miasta Tychy tj. Osiedla N, O Ł, H, A, Osada Czułów, nieprowadzących działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby niepracujące (niekoniecznie zarejestrowane w PUP), w trudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

  • kobiety w wieku 30+ (szczególnie te powracające na rynek pracy po urodzeniu lub wychowaniu dziecka) lub
  • mężczyźni w wieku 50+ lub
  • mężczyźni w wieku 30+ długotrwale bezrobotni lub
  • mężczyźni w wieku 30+ z niepełnosprawnością lub
  • mężczyźni w wieku 30+ o niskich kwalifikacjach tj. z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym (ukończona co najwyżej zasadnicza szkoła zawodowa lub liceum profilowane, lub liceum ogólnokształcące, lub technikum, lub uzupełniające liceum ogólnokształcące, lub technikum uzupełniające)

Nabór do projektu przewidywany jest na sierpień / wrzesień 2017 r. Uwaga: w ramach projektu odbędzie się tylko jeden nabór na wszystkie 18 dotacji.

Aktualizacja: nabór przeprowadzony zostanie w dniach 11 – 25 października 2017 r.

W ramach projektu wszyscy uczestnicy mogą otrzymać:

– wsparcie szkoleniowo-doradcze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

– bezzwrotną dotację na otwarcie własnej działalności w wysokości maks. 24.114,48 zł / osobę.

– wsparcie pomostowe finansowe od 6 do 12 miesięcy działalności w wysokości średnio 1650,00 zł /m-c na osobę na pokrycie kosztów bieżących działalności

– szkolenia specjalistyczne po otwarciu działalności.

W związku z powyższym prosimy o kontakt osoby zainteresowane udziałem w projekcie i założeniem własnej działalności gospodarczej:

Biuro Beneficjenta / Organizatora Projektu:
Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach
43-100 Tychy, Grota Roweckiego 42 / 331, tel. 32 327 72 77, 32 327 73 77
e-mail: izba (at) izba.tychy.pl

Biuro Partnera Projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 156, tel. 32 227 17 46
e-mail: tychy (at) zdz.katowice.pl

Cel projektu: Aktywizacja zawodowa 18 osób (w tym 12K, 6M) poprzez SAMOZATRUDNIENIE, w wieku powyżej 30 roku życia (licząc od dnia 30 urodzin), zamieszkałych na terenach rewitalizowanych miasta Tychy w ramach subregionu centralnego woj. śląskiego, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu utworzonych zostanie 18 nowych przedsiębiorstw.

Wartość projektu: 1 028 730,05 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 874 420,54 zł