Zapewnienie ram prawnych dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa to główny cel przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa). 29 sierpnia 2014 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji, tj. 13 września 2014 r .

Ustawa dostosowuje prawo polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020. Znalazły się w niej zapisy dotyczące m.in.:

– mechanizmów koordynacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
– zasad wdrażania środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten proces,
– rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów,
– kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych,
– pomocy publicznej,
– zasad wdrażania instrumentów zwrotnych,
– systemu wyboru projektów,
– procedury odwoławczej.

Przepisy ustawy uwzględniają także zupełnie nowe zasady realizacji polityki spójności 2014-2020, w tym:

– przeniesienie z poziomu Komisji Europejskiej na poziom państwa członkowskiego (w Polsce zajmować się tym będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego) procesu desygnacji, czyli potwierdzenia, że instytucje zajmujące się wdrażaniem danego programu operacyjnego spełniają warunki żeby robić to prawidłowo;
– wprowadzenie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT);
– modyfikacja zasad funkcjonowania systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych.

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 – pdf

źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl