Kolejne spotkanie Komitetu Budowlanego odbyło się 15 października 2013. Głównym tematem było przedstawienie działań Tyskiej Efektywnej Gospodarki Odpadami. Omówiono również programy na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zatrudnienia oraz realizację zadań z planu inwestycyjnego Miasta Tychy.

Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach Monika Kwaśniewicz poruszyła temat aktywizacji osób bezrobotnych, zachęcając wszystkie przedsiębiorstwa do większej współpracy. Od nowego roku wachlarz instrumentów, którym dysponuje PUP zdecydowanie się poszerzy. Będzie można łatwiej uzyskać pomoc dla osób do 30. roku życia, a szkolenia pracowników mikro i małych przedsiębiorstw będą sfinansowane w 100 %. Powstanie również fundusz szkoleniowy, z którego przez pierwsze 2 lata będą korzystały osoby po 45. roku życia, potem będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Kierunek zmian to przede wszystkim zapobieganie zwolnieniom i ochrona dotychczasowych miejsc pracy.

Michał ArndtSprawozdanie z funkcjonowania Tyskiej Efektywnej Gospodarki Odpadami w Tychach TEGO przedstawił Michał Arndt – Podinspektor Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Tychy. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym mieście został wprowadzony na skutek zmian ustawowych. Od 1 lipca 2013 r. wywóz odpadów organizuje gmina, z którą mieszkańcy się rozliczają (w przypadku domów wielorodzinnych – za pośrednictwem administratora budynku). Odbiór i zagospodarowanie odpadów zostało zlecone wykonawcy wybranemu w drodze przetargu. W Tychach jest nim Konsorcjum firm: Master Sp. z o.o., Alba MPGK Sp. z o.o. i Remondis Sp. z o.o.

Ustawa narzuca obowiązek selektywnego zbierania odpadów. Za niesegregowane odpady obowiązywać będzie wyższa opłata. Mieszkańcy, którzy segregują odpady, płacą niższe rachunki. Miasto zapewnia odbiór dziewięciu rodzajów odpadów. Odpady, które mogą być poddane ponownemu przetworzeniu oraz odpady niebezpieczne można składować w utworzonych przez miasto Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). PSZOK odbierają od mieszkańców odpady nieodpłatnie. W Tychach funkcjonują trzy takie punkty. Możemy w nich zostawić: papier i tekturę, metal i złom, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony samochodowe. Odpady komunalne zmieszane. czyli takie które nie podlegają ponownemu przetworzeniu, należy składować jak dotychczas w przydomowych lub osiedlowych śmietnikach.

Komitet budowlanyBez zmian pozostaje również miejsce składowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Są nim kontenery podstawiane we wskazane miejsce na zamówienie. Dzięki nowemu systemowi, poziom odzysku surowców wtórnych zostanie dostosowany do poziomu w innych krajach unijnych. Innym spodziewanym rezultatem jest ograniczenie składowania odpadów na wysypiskach oraz zmniejszenie zjawiska pozbywania się odpadów komunalnych w sposób nielegalny i niekontrolowany, np. przez podrzucanie ich do lasu czy spalanie w domowych piecach. TEGO w Tychach jako pierwsza gmina w Polsce wprowadziła internetowe biuro klienta, co ułatwia porozumienie na linii TEGO – przedsiębiorcy i mieszkańcy Tychów.

Prezes Zarządu Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Marek Mrówczyński poinformował, że planowano miesięczne wywozić 5000 ton śmieci, a wywozi się ok. 4100-4200 ton. Natomiast selektywna zbiórka odpadów w stosunku do planowanych zwiększyła się od 50 do 100 % (w zależności od rodzaju odpadów). Mieszkańcy naszego miasta bardzo poważnie podeszli do systemu TEGO i segregują śmieci.

prezes Zbigniew GieleciakZastępca Prezydenta ds. Infrastruktury Mieczysław Podmokły omówił realizowane i planowane inwestycje w Tychach. W przyszłym roku zaplanowano dwa przetargi: na odbudowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tychach oraz budowę nowej szkoły w Tychach – Urbanowicach. Prezydent zachęcał wszystkich przedsiębiorców do udziału w przetargach.

Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach Zbigniew Gieleciak podziękował za udział w spotkaniu. Podsumował wrześniową konferencję „Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Szansa dla przedsiębiorców województwa śląskiego”, która okazała się wielkim sukcesem. W styczniu jest już zaplanowana kolejna konferencja dotycząca środków finansowych z Unii Europejskiej dla naszego województwa z udziałem Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej.