Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie OGŁOSIŁO KONKURS NR RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cel szczegółowy Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP. Działanie 3.3 realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (dalej: TIK) w procesach biznesowych MŚP.

Typy projektów:

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

  1. Mikroprzedsiębiorstwa,
  2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 29 sierpnia 2016 r. (od godziny 8:00) do dnia 6 października 2016 r. (do godz. 12:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl/#/login

Poziom dofinansowania projektu:

maks. 50 %

 

Minimalna kwota dofinansowania projektu:

50 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:       

500 000,00 PLN

Więcej: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/105