W dniu 22 października br. odbyło się kolejne w tym roku spotkanie Komitetu Budowlanego OIPH, zorganizowane wspólnie z tyskim Inkubatorem Społecznej Przedsiębiorczości.

W trakcie posiedzenia Komitetu prezes Zbigniew Gieleciak omówił aktualne i planowane działania Izby, w tym spotkanie robocze ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości SA. Zaprosił też zebranych na przyszłoroczne Spotkanie Przedsiębiorców w szkole muzycznej.

Wiceprezydent Igor Śmietanowski omówił plany zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy w oparciu o stan planistyczny dla miasta na październik 2014. Politykę przestrzenną miasta określa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tychy. Dokument ten służy koordynacji działań publicznych w granicach administracyjnych miasta. Studium ma również charakter informacyjny – dla uczestników procesu inwestycyjnego oraz promocyjny – dla potencjalnych inwestorów. Plany miejscowe z kolei ułatwiają proces inwestycyjny, stanowią o przeznaczeniu i wartości rynkowej nieruchomości, minimalizują konflikty przestrzenne. W obszarze Miasta Tychy (o powierzchni 8096 ha) obowiązuje obecnie 66 planów miejscowych o powierzchni 1383 ha, co stanowi 17 % powierzchni miasta, 23,6 % powierzchni miasta bez lasów oraz wód płynących.

W dalszej części spotkania pani Iwona Bińkowska oraz Alicja Barchańska z Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości UM Tychy przedstawiły założenia i zakres realizacji budżetu partycypacyjnego dla miasta Tychy. Intencją budżetu partycypacyjnego jest nie tylko współdecydowanie w wydawaniu środków publicznych. Ważna jest też integracja społeczności lokalnej. Budżet partycypacyjny wymaga, by ludzie ze sobą współpracowali, dochodzili do porozumienia, wypracowywali wspólne stanowisko. Bezpośrednia dyskusja nad kwestiami finansowymi wpływa także na edukację mieszkańców i wzrost poziomu odpowiedzialności za finanse publiczne.

W tyskim budżecie na projekty zgłaszane przez mieszkańców przeznaczono 5 mln zł. W chwili obecnej prowadzona jest weryfikacja projektów pod kątem ich realności. W lutym 2015 nastąpi 5-dniowe głosowanie uprawnionych mieszkańców, od marca do grudnia 2015 realizacja wybranych projektów. Aktualny zakres prac nad budżetem dostępny jest na stronie www.razemtychy.pl.

W trakcie posiedzenia poruszono kwestie przebudowy DK 44, przedstawiono też aktualne plany inwestycyjne tyskich spółdzielni mieszkaniowych oraz możliwości udziału tyskich firm budowlanych w przetargach na prace remontowo budowalne.