Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Zarząd Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, zgodnie z § 9 pkt 2 Statutu oraz uchwałą Zarządu nr 01/05/2017, zwołał na dzień 29 maja 2017 (poniedziałek) r. o godz. 17:30 w Restauracji „U Przewoźnika” (43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 14, sala klubowa) Walne Zgromadzenie Członków OIPH w Tychach. W przypadku braku kworum drugi termin Zgromadzenia ustala się na dzień 29 maja 2017 r. o godz. 17:45 w tym samym miejscu.

Prosimy o oddelegowanie jednej osoby z Państwa firmy, uprawnionej do głosowania podczas Walnego Zgromadzenie Członków OIPH. W przypadku nieobecności osoby z kierownictwa firmy, istnieje możliwość wyznaczenia osoby, która na podstawie stosownego upoważnienia będzie reprezentować Państwa firmę na Walnym Zgromadzeniu Członków OIPH.

W razie zaległości składki członkowskiej prosimy o uregulowanie należności przed Walnym Zgromadzeniem zgodnie z § 6 a pkt. 2 c Statutu OIPH w Tychach.

Sprawozdanie Zarządu za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r. dostępne jest w siedzibie Izby (Tychy, ul. Grota Roweckiego 42, p.331, godz. 8.00-16.00) oraz do pobrania pod linkami:

Fotorelacja z Obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu OIPH.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia przez Komisję Mandatowo-Wyborczą.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.
 8. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zawierającego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.
 12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu za okres 01.2016 – 31.12.2016 r.
 13. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Komisji Rewizyjnej za okres 01.2016 – 31.12.2016 r.
 14. Zmiany w Zarządzie Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich i wpisowego.
 16. Przedstawienie planu działania na rok 2017.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.