Izba Skarbowa w Katowicach informuje, że z dniem 1 stycznia 2015 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz. 1563).

Ustawa ta określa nowe zasady składania do urzędów skarbowych wybranych deklaracji i informacji PIT.

Nowe zasady dotyczą:

–  płatników podatku dochodowego od osób fizycznych (np. od należności pracowników, zleceniobiorców) oraz podmiotów niepełniących funkcji płatnika w tym podatku,

którzy informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R lub PIT-40 sporządzają:

  • dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych), lub
  • przy ich sporządzaniu korzystają z usług biura rachunkowego.

Wskazane podmioty od dnia 1 stycznia 2015 r. mają obowiązek składania urzędom skarbowym ww. formularzy, wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do końca lutego (art. 1 pkt 7 ustawy nowelizującej).

Od powyższego obowiązku przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują żadnego wyjątku.

Natomiast w przypadku płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotów niepełniących funkcji płatnika w tym podatku, którzy są obowiązani do sporządzenia informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R lub rocznego rozliczenia podatku PIT-40 za rok podatkowy dla nie więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych) zachowana została możliwość składania ww. dokumentów w formie papierowej, z tą różnicą, że podmioty, które skorzystają z tej możliwości, informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R oraz roczne obliczenia podatku PIT-40 będą obowiązane przesłać urzędowi skarbowemu w terminie krótszym o miesiąc, tj. do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym – art. 1 pkt 8 ust. 4 ustawy zmieniającej.

Jednakże wybór przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych lub podmiot niepełniący funkcji płatnika w tym podatku, papierowej formy składania deklaracji i informacji oraz rocznego rozliczenia PIT, jest jego prawem, a nie obowiązkiem. W konsekwencji, jeżeli zdecyduje się na składanie wspomnianych dokumentów w formie elektronicznej – mimo że spełnia warunek do ich składania w formie papierowej – może to zrobić, z zachowaniem terminów składania określonych dla e-deklaracji, tj. do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (art. 1 pkt 3 ustawy nowelizującej).

Niezależnie od formy składania urzędom skarbowym informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1R oraz rocznego rozliczenia podatku PIT-40 (tj. za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w formie papierowej) termin sporządzenia i przesłania ww. dokumentów podatnikowi (osobie fizycznej) pozostaje bez zmian, co oznacza, że termin do ich przekazania podatnikowi upływa z końcem lutego roku następującego po roku podatkowym (art. 1 pkt 4 ustawy zmieniającej).